Useful phrases

Telefonovanie a esemeskovanie

mobile phone
[ˈməʊbaɪl fəʊn]
mobilný telefón
phone number
[fəʊn ˈnʌmbə]
telefónne číslo
pick up the phone
[pɪk ʌp ðə fəʊn]
zdvihnúť telefón
dial a number
[ˈdaɪəl ə ˈnʌmbə]
vytočiť číslo
answer the call
[ˈɑːnsə ðə kɔːl]
prijať hovor
speak on the phone
[spiːk ɒn ðə fəʊn]
telefonovať, hovoriť po telefóne
hang up
[hæŋ ʌp]
zložiť
send a message
[sεnd ə ˈmεsɪdʒ]
odoslať správu
Call me!, Give me a call!
[]
Zavolaj mi!
I'll call you.
[]
Zavolám ti.
I need to make a phone call.
[]
Potrebujem si zatelefonovať.
Can I use your phone?
[]
Môžem si od vás zavolať?
Your phone is ringing.
[]
Zvoní ti telefón.
I'll get that!
[]
Ja to vezmem!
Who's this?, Who's speaking?
[]
Kto je to?, S kým hovorím? do telefónu
Hello, this is ... speaking.
[]
Haló, tu je...
Is this Mr ... ?
[]
Hovorím s pánom...?
Speaking!
[]
Pri telefóne!
Could I speak to ...?
[]
Mohol by som hovoriť s...?
Hold on a second.
[]
Vydržte chvíľočku.
I'll put him on.
[]
Odovzdám (vám) ho.
I'm calling about ...
[]
Volám ohľadom...
Sorry, I can't hear you well.
[]
Prepáčte, zle vás počujem.
Can you speak up please?
[]
Môžete hovoriť hlasnejšie?
Can you repeat it?
[]
Môžete to zopakovať?
I didn't understand.
[]
Nerozumel som.
Can you spell it for me?
[]
Mohli by ste mi to hláskovať?
The connection is bad.
[]
Máme zlé spojenie.
Sorry, I can't speak now.
[]
Prepáč, teraz nemôžem hovoriť.
I've got to go.
[]
Musím končiť.
I'll call you later.
[]
Zavolám ti neskôr.
Can you call me back?
[]
Môžete mi zavolať naspäť?
Can I take a message?
[]
Chcete nechať odkaz?
Thanks for your call.
[]
Vďaka za zavolanie.
He isn't answering the phone.
[]
Nezdvíha telefón.
The line is busy.
[]
Je obsadené.
Text me!
[]
Napíš mi esemesku!
Did you get my message?
[]
Dostal si moju správu?
My battery is low.
[]
Mám slabú batériu.

Američania nazývajú mobilný telefón cellular phone (ˈsεljʊlə fəʊn) alebo cellphone (ˈsεlˌfəʊn).

Užitočné frázy so slovesom make

make a deal
[]
uzavrieť dohodu, uzavrieť obchod
make a living out of sth
[]
živiť sa, zarábať si na živobytie čím
make a phone call
[]
zavolať si, zatelefonovať si
make a promise to sb
[]
dať sľub, niečo sľúbiť komu
make believe
[]
predstierať, hrať robiť sa ako
make do with sth
[]
vystačiť (si) s čím
make excuses
[]
vyhovárať sa
make friends with sb
[]
spriateliť sa, skamarátiť sa s kým
make fun of sb/sth
[]
robiť si žarty z koho/čoho
make it
[]
zvládnuť to včas ap.
make love
[]
milovať sa
make money
[]
zarobiť peniaze
make sense
[]
dávať zmysel
make sure (that)
[]
uistiť sa (že)
make the bed
[]
ustlať
make time for sb
[]
urobiť si čas na koho
make up one's mind
[]
rozhodnúť sa vybrať si ap.
You made my day!
[]
Veľmi si ma potešil!