Hello! Is it you? What a surprise!
hεˈləʊ! ɪz ɪt juː? wɒt ə səˈpraɪz!
Ahoj! Si to ty? To je ale prekvapenie!
Hi! It's good to see you. You look good.
haɪ! ɪts gʊd tə siː juː juː lʊk gʊd
Ahoj! Rád ťa vidím. Vyzeráš dobre.
Thank you, you too.
θæŋk juː, juː tuː
Vďaka, ty tiež.
Are these your children?
ɑː ðiːz jɔː ˈtʃɪldrən?
Toto sú tvoje deti?
Yes, their names are Kate and John.
jεs, ðεə neɪmz ɑː keɪt ænd dʒɒn
Áno, volajú sa Kate a John.
And who's that woman there?
ænd huːz ðæt ˈwʊmən ðεə?
A kto je tamtá žena?
That's my wife.
ðæts maɪ waɪf
To je moja manželka.
Good for you!
gʊd fə juː!
Ty sa máš!
Is this your dog?
ɪz ðɪs jɔː dɒg?
To je tvoj pes?
No, it's my sister's dog. His name is Rocky.
nəʊ, ɪts maɪ ˈsɪstəz dɒg hɪz neɪm ɪz ˈrɒkɪ
Nie, to je pes mojej sestry. Volá sa Rocky.
That's a nice name for a dog. How old is he?
ðæts ə naɪs neɪm fə ə dɒg haʊ əʊld ɪz hɪ?
To je pekné psie meno. Aký je starý?
He's three.
hiːz θriː
Má tri roky.
Have you got a dog or a cat?
hæv juː gɒt ə dɒg ɔː ə kæt?
Máte psa alebo mačku?
No, we have no pets.
nəʊ, wiː hæv nəʊ pεts
Nie, nemáme žiadnych maznáčikov.
Our neighbour has two dogs and three parrots! Those pets can be noisy!
aʊə ˈneɪbə hæz tuː dɒgz ænd θriː ˈpærəts! ðəʊz pεts kən biː ˈnɔɪzɪ!
Náš sused má dva psy a tri papagáje! Tí maznáčikovia vedia byť hluční.
Oh, I feel so sorry for you. I'm sure you're not happy about that.
əʊ, aɪ fiːl səʊ ˈsɒrɪ fə juː aɪm ʃʊə jʊə nɒt ˈhæpɪ əˈbaʊt ðæt
Tak to je mi vás ľúto. Z toho určite nemáte radosť.
No, we aren't, but we like our neighbours. They're nice people.
nəʊ, wiː ɑːnt, bət wiː laɪk aʊə ˈneɪbəz ðεə naɪs ˈpiːp<sup>ə</sup>l
Nie, ale máme našich susedov radi. Sú to milí ľudia.
Oh, is that the time? Sorry, I have to go now. I'm in a hurry.
əʊ, ɪz ðæt ðə taɪm? ˈsɒrɪ, aɪ hæv tə gəʊ naʊ aɪm ɪn ə ˈhʌrɪ
Jé, to už je toľko hodín? Prepáč, musím už ísť. Ponáhľam sa.
I see you're a busy man. I hope to see you soon.
aɪ siː jʊə ə ˈbɪzɪ mæn aɪ həʊp tə siː juː suːn
Vidím, že máš hŕbu práce. Dúfam, že sa skoro uvidíme.
Me too. Have a nice day!
ˌεmˈiː tuː hæv ə naɪs deɪ!
Ja tiež. Maj sa (pekne)!
Bye-bye!
baɪbaɪ!
Ahoj!

Označte v článku všetky tvary slovies. Všimnite si ich postavenie.

Nájdite v článku ukazovacie zámená a vyjadrenie privlastňovania.

Všimnite si, že slovo what sa používa okrem iného i na začiatku zvolacích viet s cieľom vyjadriť obdiv, nadšenie. Napr. What a nice name! - To je ale pekné meno!, What a surprise! - To je ale prekvapenie!

It's good to see you. znamená: Rád ťa vidím. Fráza: Good for you! vyjadruje uznanie - To je dobre., Ty sa máš., Dobre robíš. ap. I feel sorry for you. - znamená naopak: Je mi ťa ľúto. (feel sorry for ... - ľutovať niekoho) Frázu: I'm not happy about that. možno preložiť ako: Nemám z toho príliš radosť.