Communication

Národnosti a príslušníci národov Naučte sa názvy niektorých základných krajín, národností, národov a ich príslušníkov:
Krajina Národnosť Národ Príslušník
America American əˈmεrɪkən the Americans American
Britain British ˈbrɪtɪʃ the British British (person)
England English ˈɪŋglɪʃ the English Englishman
Ireland Irish ˈaɪrɪʃ the Irish Irishman
Canada Canadian kəˈneɪdɪən the Canadians Canadian
China Chinese tʃaɪˈniːz the Chinese Chinese
Germany German ˈdʒɜːmən the Germans German
France French frεntʃ the French Frenchman
Italy Italian ɪˈtæljən the Italians Italian
Japan Japanese ˌdʒæpəˈniːz the Japanese Japanese
Russia Russian ˈrʌʃən the Russians Russian
Spain Spanish ˈspænɪʃ the Spanish Spaniard
Slová ako American, English, British, French ap. sú v angličtine rovnako prídavné mená anglický, americký, britský, francúzsky, ako aj podstatné mená. Možno ich väčšinou použiť aj pre pomenovanie jazyka a národa. Je ale treba dať pozor na použitie členov. Napr.: English je angličtina, ale the English sú Angličania. Ak sa v angličtine vyslovuje na konci slova sykavka, možno ho použiť priamo s určitým členom aj pre názov národa. Napr.: the British - Briti, the French - Francúzi, the Chinese - Číňania, the Japanese - Japonci ap. Pri ostatných slovách (bez sykavky na koncu) sa užije tvar množného čísla s koncovkov -s. Napr.: the Americans - Američania, the Germans - Nemci, the Italians - Taliani ap. Vyjadrovanie národnosti jednotlivcov je trocha zložitejšie. Pri slovách končiacich na sykavku sa za slovo niekedy pridáva koncovka -man a pre ženy -woman. Napr.: Angličan je an Englishman, Ír je an Irishman, Francúz je a Frenchman, Angličanka je an Englishwoman, Írka je an Irishwoman, Francúzka je a Frenchwoman ap. Keď ale chcete povedať napríklad: Som Slovák., použijete jednoducho anglické prídavné meno, teda bez člena: I'm Slovak. (Som slovenský.), podobne napríklad Je to Angličan. - He's English., Je to Američan. - He's American., Je to Britka. - She's British., Je to Francúzka. - She's French. atď.

Ak teda hovoríme o národu ako celku, použije sa obvykle určitý člen. Pokiaľ ide iba o istú časť príslušníkov národa, určitý člen sa väčšinou nepoužije. Napr.: The Americans are coming!, ale A lot of Americans speak Spanish.

Nezabudnite na nepravidelné množné číslo u názvov s koncovkou -man a -woman. Napr.: Englishman - (Angličania) Englishmen ˈɪŋglɪʃmεn, Frenchwoman - (Francúzky) Frenchwomen ˈfrεntʃwɪmɪn ap.