Exercises

Preložte. Sústreďte sa na použitie budúceho času.

1 I'll tell him.
2 Will you come too?
3 I won't be there.
4 He won't be able to come.
5 It won't be hard.
6 We'll have to do it.
7 I'll do my best.
8 What shall we do?
9 Shall I ask him for help?
10 Shall we sit down?
11 We'll meet at five p.m.
12 What will you have?
13 When will mum be back?
14 You'll hear from me.

Konštrukciu hear from ... ˈhɪəˌfrəm možno preložiť ako mať správy od... Bežne sa používa vo vetách ako napr.: You'll hear from me. - “Ozvem sa ti.” alebo Let me hear from you! - “Ozvi sa mi!” či “Daj o sebe vedieť!” ap.

Spojte súvisiace výroky.

 • 1 We're working on it.
 • 2 Mark is working hard.
 • 3 Jane is getting dressed.
 • 4 Shall I tell Bob about it?
 • 5 There's no milk here.
 • 6 Will you be at home?
 • 7 Will they come too?
 • 8 What will you drink?
 • a They'll have no time.
 • b No, I'll call him.
 • c I'll go shopping.
 • d It'll be ready soon.
 • e He'll be tired.
 • f I'm not thirsty.
 • g No, I'll be at work.
 • h She'll go dancing.

Tvorte z uvedených slov oznamovacie vety v jednoduchom budúcom čase.

1 I, go with you
2 my mum, call him
3 this, not be easy
4 my dad, not let me go there
5 children, be afraid
6 you, not need it
7 it, not take long
8 we, be back soon
9 I, not help him
10 they, not come

Dajte vety do jednoduchého budúceho času. Použite skrátené tvary.

1 I'm calling her.
2 They're waiting for us.
3 My sister is speaking to him.
4 I'm starting tomorrow.
5 He's helping us.
6 Where are you sitting?
7 What are you studying?
8 When is she coming?
9 Are they staying here?
10 They aren't there.

Tvorte oznamovacie vety v budúcom čase. Použite opisné tvary slovies.

1 she, can help you
2 I, cannot come
3 they, must find it
4 you, must do it
5 you, not, must, wait
6 we, must tell him about it
7 he, must not go there
8 they, cannot, stay here

Tvorte zo otázky v jednoduchom budúcom čase a preložte.

1 she, join us
2 they, come
3 you, help us
4 they, can come
5 we, must do it
6 you, watch TV tonight
7 he, help us
8 when; they arrive
9 how long; it take
10 where, we, meet

Tvorte zo slov vety vyjadrujúce, či niekde niečo bude.

1 a party, in our house
2 many people, at the party?
3 problems, soon
4 no time, tomorrow
5 you, there too?
6 a meeting, next week
7 no time
8 places to sit?

Place, room a space sa preloží ako miesto. Výrazy ale nie sú vždy zameniteľné. Place pleɪs je vymedzené miesto, pozícia ap., zatiaľ čo room ruːm a space speɪs znamenajú priestor na uskladnenie ap. NEMOŽNO teda povedať: There is not enough place., ale len: There is not enough room/space. - Nie je tam dosť miesta.

Usporiadajte slová do viet podľa bežného anglického slovosledu.

1 you - drink - what - will?
2 back - be - will - month - they - next.
3 have - I - can - water - some?
4 late - brother - again - will - my - be.
5 wait - they - not - will - to - have.
6 time - shall - meet - what - we?
7 I - him - tell - shall - it - about?
8 won't - able - he - be - help - us - to.
9 place - wait - I - for - will - you - my - at.
10 many - will - how - there - people - at - be - the - party?
11 people - only - there - be - will - about - ten.

Spojte zodpovedajúce časové údaje.

 • 1 6:15
 • 2 24:00
 • 3 11:45
 • 4 12:00
 • 5 18:20
 • 6 13:30
 • 7 19:50
 • a It's a quarter to twelve.
 • b It's midday.
 • c It's a quarter past six.
 • d It's half past one p.m.
 • e It's midnight.
 • f It's ten to eight p.m.
 • g It's twenty past six p.m.

Napíšte číslami časové údaje, ktoré si vypočujete. Potom ich sami prečítajte.

1
2
3
4
5
6
7

Napíšte anglicky celými slovami časové údaje.

1 Je jedenásť. (dopoludnia)
2 Sú štyri. (popoludní)
3 Je pol ôsmej.
4 Je štvrť na dvanásť.
5 Sú tri a päť minút.
6 Je tri štvrte na sedem.
7 Je za desať minút osem.
8 Je pol desiatej a päť minút.
9 Je o päť minút pol deviatej.
10 o päť dvadsať ráno
11 na poludnie
12 o polnoci

Doplňte vhodné slová.

1 What shall we meet? - We'll meet at six.
2 Give me his number. I'll him and ask him.
3 time is it? - It's six o'clock.
4 How is his mum? - She's about 40.
5 Are you tonight? - No, I've got work to do.
6 How long will it ? - About two hours.
7 You can wait for him. He'll be back .
8 I can't wait for them! I'm in a . I have to go now.
9 I'm going to work. I'll be back six hours.
10 We must hurry! We'll be for school.

Preložte. Využite nápovedu.

1 Počkám na nich. wait for
2 Dám si niečo na pitie. a drink
3 Nebudem tam včas. in time
4 Kedy príde Jane? arrive
5 Dáš mu to? give it to
6 Pozrieš sa na to? look at
7 Prečítam si to neskôr. later
8 Pridám sa k vám neskôr. join
9 Vrátim sa budúci týždeň. be back
10 Nepotrvá to dlho. take
11 Kedy mu to pošleš? send, to
12 Sadneme si? sit down
13 Budete musieť počkať. have to
14 Zasa budem meškať. be late

Doplňte správne časové predložky at, in, on.

1 We're leaving Sunday.
2 I'll be back four p.m.
3 It'll be ready an hour.
4 My birthday is April 3rd.
5 I'll see him Christmas.
6 Mum will arrive the evening.
7 Don't go there weekdays.
8 We'll go there summer.
9 The bus leaves half past six.
10 I'm coming. I'll be there no time.
11 Don't call me night. Call me the morning.
12 He isn't here the moment. He'll be back a few minutes.

Pozor! Slovo minute ˈmɪnɪt znamená minúta. ale má aj homonymum (rovnako písané slovo) s inou výslovnosťou maɪˈnjuːt. Znamená maličký, nepatrný.

Tvorte anglické doplňovacie otázky. (Dajte pozor na umiestnenie predložiek.)

1 Odkiaľ je? (ona)
where, from?
2 Koho hľadáte?
who, look for?
3 Čoho sa bojíš?
what, afraid of?
4 Na čo čakáš?
what, wait for?
5 Na čo sa pozeráš?
what, look at?
6 Pre koho je to?
who, be for?
7 Na čo myslíš?
think, about?
8 O čo sa zaujímaš?
what, laugh at?

Povedzte po anglicky. Použite slovo shall.

1 Mám mu zavolať?
2 Sadneme si?
3 Počkáme?
4 Čo mám robiť?
5 Pôjdeme?
6 Mám tam ísť tiež?
7 Ako sa tam dostaneme?
8 Kedy sa stretneme?

Preložte. Sústreďte sa na časové predložky at, in, on. Využite pomôcky.

1 Budem tam o pol ôsmej.
be there, half, seven
2 Stretneme sa u mňa (doma) o piatej.
meet, my place, five
3 Pošlem ti to o hodinu.
send, to you, hour
4 Môžem ti večer zavolať?
can, call you, evening
5 Bude to pripravené o dva mesiace.
ready, two, month
6 Pôjdeme tam v zime.
go there, winter
7 Vrátime sa neskoro v noci.
be back, late, night
8 Odchádzame o deviatej. Buď tam včas.
leave, nine, time
9 Pôjdem tam budúci týždeň.
next week
10 Príde o dva dni do Londýna.
he, arrive in London

Prísť niekam je arrive at ... (na letisko ap.) alebo arrive in... (do mesta ap.)

Povedzte po anglicky. Pozor na použité časy.

1 Budem meškať.
2 Pomôžete mi?
3 Budú problémy.
4 Dnes večer ideme von.
5 Nepoviem mu to.
6 Na čo myslíš?
7 Kedy prídu?
8 Kto to urobí?
9 Čo si dáte?
10 Čo robíš zajtra?
11 Ešte na teba čakajú.
12 Buď tam o pol siedmej.
13 Nebudem môcť prísť.
14 Budeme musieť počkať.
15 Mama sa vráti o ôsmej večer.
16 Bude to stačiť?
17 Máš dnes večer čas?
18 Koľko to bude trvať?
19 Dám ti vedieť.
20 Dovidenia v pondelok!

Hovorové mum či mummy ˈmʌmɪ sa užíva v britskej angličtine. V americkej sa hovorí skôr mom mɒm či mommy ˈmɒmi. Formálne je matka - mother ˈmʌðə.