Mary:
Hi Frank! Am I disturbing you?
haɪ fræŋk! əm aɪ dɪˈstɜːbɪŋ juː?
Ahoj, Frank. Neruším ťa?
Frank:
No, come in!
nəʊ, kʌm ɪn!
Nie, poď ďalej.
Mary:
What are you doing?
wɒt ɑː juː ˈduːɪŋ?
Čo robíš?
Frank:
I'm sitting and waiting for Jane.
aɪm ˈsɪtɪŋ ænd weɪtɪŋ fə dʒeɪn
Sedím a čakám na Jane.
Mary:
And what's she doing?
ænd wɒts ʃɪ ˈduːɪŋ?
A čo robí?
Frank:
She's getting dressed.
ʃiːz gεtɪŋ drεst
Oblieka sa.
Mary:
Are you going out tonight?
ɑː juː ˈgəʊɪŋ aʊt təˈnaɪt?
Idete večer niekam von?
Frank:
Yes, we're going dancing.
jεs, wɪə ˈgəʊɪŋ ˈdɑːnsɪŋ
Áno, ideme tancovať.
Mary:
But it's raining.
bət ɪts reɪnɪŋ
Veď tam prší.
Frank:
I know, but we're taking a taxi.
aɪ nəʊ, bət wɪə ˈteɪkɪŋ ə ˈtæksɪ
Viem, ale zoberieme si taxi.
Mary:
And what are the girls doing?
ænd wɒt ɑː ðə gɜːlz ˈduːɪŋ?
A čo robia dievčatá?
Frank:
They're playing some games having a good time.
ðεə pleɪŋ sʌm geɪmz hævɪŋ ə gʊd taɪm
Hrajú nejaké hry. Užívajú si to.
Frank:
Are you looking for somebody?
ɑː juː lʊkɪŋ fə ˈsʌmbədɪ?
Hľadáš niekoho?
Mary:
I'm looking for Paul. I need to speak to him.
aɪm lʊkɪŋ fə pɔːl aɪ niːd tə spiːk tə hɪm
Hľadám Paula. Potrebujem s ním hovoriť.
Mary:
What's he doing? Is he watching TV again?
wɒts hɪ ˈduːɪŋ? ɪz hɪ wɒtʃɪŋ ˌtiːˈviː əˈgεn?
Čo robí? Zase pozerá televíziu?
Frank:
No, he isn't. I think he's sleeping. He's very tired.
nəʊ, hɪ ˈɪz<sup>ə</sup>nt aɪ θɪŋk hiːz sliːpɪŋ hiːz ˈvεrɪ ˈtaɪəd
Nie, nepozerá. Myslím, že spí. Je veľmi unavený.
Mary:
It can wait. And what are you doing tomorrow?
ɪt kən weɪt ænd wɒt ɑː juː ˈduːɪŋ təˈmɒrəʊ?
To môže počkať. A čo robíte zajtra?
Frank:
Why are you asking so many questions? Stop being so curious!
waɪ ɑː juː ɑːskɪŋ səʊ ˈmεnɪ ˈkwεstʃənz? stɒp ˈbiːɪŋ səʊ ˈkjʊərɪəs!
Prečo sa toľko pýtaš? Prestaň byť zvedavá!
Mary:
What's wrong? Am I bothering you?
wɒts rɒŋ? əm aɪ ˈbɒðərɪŋ juː?
Čo je? Obťažujem ťa?
Frank:
Yes, your questions are getting on my nerves.
jεs, jɔː ˈkwεstʃənz ɑː gεtɪŋ ɒn maɪ nɜːvz
Hej, tvoje otázky mi lezú na nervy.
Mary:
Are you serious? I'm just asking.
ɑː juː ˈsɪərɪəs? aɪm dʒʌst ɑːskɪŋ
To myslíš vážne? Iba sa pýtam.
Frank:
No, I'm just kidding.
nəʊ, aɪm dʒʌst kɪdɪŋ
Nie, robím si len žarty.
Mary:
Okay, I'm leaving!
ˌəʊˈkeɪ, aɪm liːvɪŋ!
Dobre, ja odchádzam!

Označte v článku všetky slovesá v priebehovom tvare. Všimnite si ich postavenie voči slovesu be.

Nájdite v článku skrátené tvary.

What's wrong? možno preložiť ako: Čo je?, Deje sa niečo? (Niečo nie je v poriadku?) Are you serious? znamená Myslíš to vážne?, I'm serious! - Myslím to vážne!

Väzba: Stop being so ... znamená Prestaň byť tak... alebo Nebuď tak...