Useful phrases

Pýtame sa na cestu

Excuse me ...
[ɪkˈskjuːz miː]
Prepáčte...
Can you help me? I'm lost.
[kən juː hεlp miː? aɪm lɒst]
Môžete mi pomôcť? Stratil som sa.
I'm not from (around) here.
[aɪm nɒt frɒm (əˈraʊnd) hɪə]
Nie som odtiaľto.
Where are you going?
[wεə ɑː juː ˈgəʊɪŋ?]
Kam idete?
I need to get to ...
[aɪ niːd tə gεt tə]
Potrebujem sa dostať do...
Can you tell me the way to ...?
[kən juː tεl miː ðə weɪ tə ?]
Môžete mi povedať, ako sa dostanem do...?
Is this the way to ...?
[ɪz ðɪs ðə weɪ tə ?]
Dostanem sa tadiaľto do...?
Where is it?
[wεə ɪz ɪt?]
Kde je to?
Is it far from here?
[ɪz ɪt fɑː frɒm hɪə?]
Je to odtiaľto ďaleko?
It's not far.
[ɪts nɒt fɑː]
Nie je to ďaleko.
You can walk.
[juː kən wɔːk]
Môžete ísť peši.
I'll show you the way.
[aɪl ʃəʊ juː ðə weɪ]
Ukážem vám cestu.
I'll take you there.
[aɪl teɪk juː ðεə]
Vezmem vás tam., Dovediem vás tam.
Go straight and then ...
[gəʊ streɪt ænd ðεn]
Choďte rovno a potom...
Then turn right.
[ðεn tɜːn raɪt]
Potom zahnite doprava.
Go down this street.
[gəʊ daʊn ðɪs striːt]
Choďte touto ulicou.
Take the second street left.
[teɪk ðə ˈsεkənd striːt lεft]
Choďte druhou ulicou doľava.
Cross the river.
[krɒs ðə ˈrɪvə]
Prejdite cez rieku.
You must go back.
[juː mʌst gəʊ bæk]
Musíte ísť naspäť.
Where's the bus stop?
[wεəz ðə bʌs stɒp?]
Kde je autobusová zastávka?
Which bus goes to ...?
[wɪtʃ bʌs gəʊz tə ?]
Ktorý autobus ide do...?
When is the next bus to ...?
[wεn ɪz ðə nεkst bʌs tə ?]
Kedy ide ďalší autobus do...?
I'll take a taxi.
[aɪl teɪk ə ˈtæksɪ]
Vezmem si taxík.
Can you show us around?
[kən juː ʃəʊ əs əˈraʊnd?]
Môžete nás tu previesť?
Let's go!
[lεts gəʊ!]
Poďme., Ideme. výzva ap.
This way.
[ðɪs weɪ]
Tadiaľto.

Opýtať sa na cestu je anglicky: ask (for) directions. (Direction dɪˈrelkʃən je smer, ale directions sú tiež pokyny.)

Taxík (taxi) sa tiež nazýva cab kæb, čo je pôvodný názov pre drožku. Metro v britskej angličtine je the underground ˈʌndəˌgraʊnd a hl. londýnskemu metru sa hovorí the tube tjuːb. Let's take the tube. teda v Londýne znamená “Poďme metrom.” V USA hovoria metru subway ˈsʌbˌweɪ, ale pozor, v Británii je subway podchod!

Dovolenka

Where are you going on holiday?
[wεə ɑː juː ˈgəʊɪŋ ɒn ˈhɒlɪˌdeɪ?]
Kam idete na dovolenku?
Are you going abroad?
[ɑː juː ˈgəʊɪŋ əˈbrɔːd?]
Idete do zahraničia?
We'll spend a week in the mountains.
[wiːl spεnd ə wiːk ɪn ðə ˈmaʊntɪnz]
Strávime týždeň na horách.
We're going to the seaside.
[wɪə ˈgəʊɪŋ tə ðə ˈsiːˌsaɪd]
Ideme k moru.
We want to travel Great Britain.
[wiː wɒnt tə ˈtrævəl greɪt ˈbrɪtən]
Chceme cestovať po Británii.
What will you do there?
[wɒt wɪl juː dʊ ðεə?]
Čo tam budete robiť?
There's a lot to see ...
[ðεəz ə lɒt tə siː]
... je veľa čo vidieť.
I want to do some sightseeing.
[aɪ wɒnt tə dʊ sʌm ˈsaɪtˌsiːɪŋ]
Chcem si prezrieť pamiatky.
We'll take a trip to ...
[wiːl teɪk ə trɪp tə]
Urobíme si výlet do...
We may visit some museums.
[wiː meɪ ˈvɪzɪt sʌm mjuːˈzɪəmz]
Možno navštívime nejaké múzeá.
How will you go there?
[haʊ wɪl juː gəʊ ðεə?]
Ako tam pôjdete?
We'll go by car.
[wiːl gəʊ baɪ kɑː]
Pôjdeme autom.
We'll fly.
[wiːl flaɪ]
Poletíme.
Is this your first time here?
[ɪz ðɪs jɔː fɜːst taɪm hɪə?]
Ste tu prvýkrát?
Where are you staying?
[wεə ɑː juː steɪɪŋ?]
Kde bývate? v ktorom hoteli ap.
I'm staying in a hotel.
[aɪm steɪɪŋ ɪn ə həʊˈtεl]
Bývam v hoteli. Som tam ubytovaný.
How long will you stay?
[haʊ lɒŋ wɪl juː steɪ?]
Ako dlho sa zdržíte?
I'll stay for five days.
[aɪl steɪ fə faɪv deɪz]
Zdržím sa päť dní.
Have a safe journey!, Have a good trip!
[hæv ə seɪf ˈdʒɜːnɪ!, hæv ə gʊd trɪp!]
Šťastnú cestu!

Seaside (sea - more + side - strana) sa užíva hlavne v spojeniach: at the seaside - pri mori, alebo: to the seaside - k moru. Je to aj prídavné meno. Napr.: seaside house - dom pri mori, seaside resort - prímorské letovisko ap.

Predložka by baɪ často popisuje použitie prostriedku (kým/čím). Napr.: go by car - ísť autom ap. Spojenie by air znamená letecky či lietadlom (air εə - vzduch).