Vocabulary

 • accommodation əˌkɒməˈdeɪʃənubytovanie
 • agreed əˈgriːddohodnuté
 • almost ˈɔːlməʊsttakmer, skoro
 • arrange əˈreɪndʒzariadiť
 • attraction əˈtrækʃənatrakcia turistická
 • book sth bʊk(za)rezervovať čo
 • camper ˈkæmpəkaravan, obytný automobil
 • chance tʃɑːnsnáhoda
 • check in tʃεk ɪnprihlásiť sa, zapísať sa v hoteli
 • check out tʃεk aʊtodhlásiť sa z hotela
 • close kləʊszatvoriť
 • coat kəʊtkabát
 • continue kənˈtɪnjuːpokračovať
 • country ˈkʌntrɪvidiek
 • countryside ˈkʌntrɪˌsaɪdvidiek, krajina
 • crowded ˈkraʊdɪdpreplnený ľuďmi
 • definitely ˈdεfɪnɪtlɪrozhodne, určite
 • different ˈdɪfərəntiný, odlišný
 • drunk drʌŋkopitý
 • each iːtʃkaždý jeden
 • entire ɪnˈtaɪəcelý
 • even ˈiːv<sup>ə</sup>nešte, dokonca zdôraznenie
 • exactly ɪgˈzæktlɪpresne
 • be familiar with sth biː fəˈmɪlɪədobre poznať čo
 • fewer ˈfjuːəmenej osôb ap.
 • focus on sth ˈfəʊkəszamerať sa na čo
 • guide gaɪdsprievodca
 • hire ˈhaɪənajať, vypožičať si za peniaze
 • hitchhike ˈhɪtʃˌhaɪkísť stopom
 • in fact ɪn fæktvlastne
 • kind kaɪndláskavý, milý
 • knock nɒk(za)klopať
 • land lændpristáť
 • local ˈləʊk<sup>ə</sup>lmiestny
 • mention ˈmεnʃənzmieniť sa
 • miss mɪschýbať cnieť sa
 • museum mjuːˈzɪəmmúzeum
 • native ˈneɪtɪvrodený
 • nature ˈneɪtʃəpríroda
 • nearby ˈnɪəˌbaɪneďaleko
 • need niːdpotreba
 • news njuːzsprávy
 • own əʊnvlastný
 • park pɑːkpark, (za)parkovať
 • petrol ˈpεtrəlbenzín
 • pick sb up pɪk ʌpvyzdvihnúť koho
 • plan plænplán, plánovať
 • plane pleɪnlietadlo
 • probably ˈprɒbəblɪpravdepodobne
 • pub pʌbkrčma
 • recommend ˌrεkəˈmεndodporučiť
 • reservation ˌrεzəˈveɪʃənrezervácia
 • road trip rəʊd trɪpvýlet autom
 • second ˈsεkəndsekunda
 • sights saɪtspamiatky
 • sing sɪŋspievať
 • solve sɒlvvyriešiť
 • state steɪtštát
 • station ˈsteɪʃənstanica
 • totally ˈtəʊtəlɪúplne, totálne
 • tour tʊəprehliadka pamiatky
 • tourist ˈtʊərɪstturista
 • train treɪnvlak
 • trouble ˈtrʌb<sup>ə</sup>lťažkosti, trápiť
 • vacancy ˈveɪkənsɪvoľné miesto
 • visitor ˈvɪzɪtənávštevník
 • west wεstzápad
 • without wɪˈðaʊtbez