Vocabulary

 • a, an ə, ənneurčitý člen
 • about əˈbaʊto čom obsah
 • and ænda
 • be biːbyť, mať sa ako
 • boy bɔɪchalan, chlapec
 • can kənmôcť, vedieť
 • come kʌmprísť
 • do (u)robiť činiť
 • easy ˈiːzɪjednoduchý, ľahký
 • English ˈɪŋglɪʃangličtina, anglický
 • friend frεndpriateľ, kamarát
 • from frɒmz, od
 • fun fʌnsranda, zábava
 • girl gɜːldievča
 • go gəʊísť
 • good gʊddobrý
 • goodbye ˌgʊdˈbaɪdovidenia
 • happy ˈhæpɪšťastný, spokojný
 • hard hɑːdtvrdý, tvrdo, ťažký práca
 • have hævmať
 • he on
 • hello hεˈləʊahoj, dobrý deň
 • help hεlppomôcť
 • here hɪətu
 • hope həʊpdúfať
 • how haʊako
 • I ja
 • introduce ˌɪntrəˈdjuːspredstaviť
 • it ɪtto
 • know nəʊpoznať, vedieť
 • be late biː leɪtmeškať
 • learn lɜːnnaučiť sa
 • learner ˈlɜːnəštudent kto sa učí
 • lesson ˈlεs<sup>ə</sup>nlekcia
 • let sb do sth lεtnechať, dovoliť
 • me miːmi, mne, ja
 • meet miːtstretnúť (sa), zoznámiť sa
 • must mʌstmusieť
 • my maɪmôj
 • name neɪmmeno, názov
 • new njuːnový
 • no nəʊnie, žiaden
 • not nɒtne(...) zápor
 • now naʊteraz
 • of əvuvádza 2. pád
 • or ɔːalebo
 • patient ˈpeɪʃənttrpezlivý
 • ready ˈrεdɪpripravený
 • sad sædsmutný
 • she ʃɪona
 • soon suːn(čo)skoro
 • speak spiːkhovoriť
 • start stɑːtzačať
 • sure ʃʊəistý (si)
 • study ˈstʌdɪštudovať, učiť sa
 • textbook ˈtεkstˌbʊkučebnica
 • thank θæŋk(po)ďakovať
 • the ðəurčitý člen
 • they ðeɪoni, ony
 • thing θɪŋvec
 • to uvádza infinitív
 • understand ˌʌndəˈstændrozumieť
 • want wɒntchcieť
 • we wiːmy
 • well wεldobre
 • what wɒtčo, aký
 • where wεəkde
 • who huːkto
 • with wɪθs
 • yes jεsáno
 • you juːty, vy
 • your jɔːtvoj, váš