Hi! Can I come in?
haɪ! kən aɪ kʌm ɪn?
Ahoj, môžem ďalej?
Of course. Be my guest!
əv kɔːs biː maɪ gεst!
Samozrejme. Nech sa páči!
I hope I'm not disturbing you.
aɪ həʊp aɪm nɒt dɪˈstɜːbɪŋ juː
Dúfam, že ťa neruším.
No, you're not. I'm just packing.
nəʊ, jʊə nɒt aɪm dʒʌst ˈpækɪŋ
Nie, nerušíš. Práve sa balím.
Are you going somewhere abroad?
ɑː juː ˈgəʊɪŋ ˈsʌmˌwεə əˈbrɔːd?
Ideš niekam do zahraničia?
Yes, I'm going to London.
jεs, aɪm ˈgəʊɪŋ tə ˈlʌndən
Áno, idem do Londýna.
Good for you! What will you do there?
gʊd fə juː! wɒt wɪl juː dʊ ðεə?
To sa máš! Čo tam budeš robiť?
I want to visit my friends and do some sightseeing.
aɪ wɒnt tə ˈvɪzɪt maɪ frεndz ænd dʊ sʌm ˈsaɪtˌsiːɪŋ
Chcem navštíviť známych a pozrieť pamiatky.
Will you stay at their place?
wɪl juː steɪ æt ðεə pleɪs?
Budeš bývať u nich?
No, I'll stay in a hotel.
nəʊ, aɪl steɪ ɪn ə həʊˈtεl
Nie, budem bývať v hoteli.
When are you leaving?
wεn ɑː juː liːvɪŋ?
Kedy odchádzaš?
I'm leaving tomorrow afternoon.
aɪm liːvɪŋ təˈmɒrəʊ ˌɑːftəˈnuːn
Odchádzam zajtra popoludní.
Shall I take you to the airport?
ʃæl aɪ teɪk juː tə ðə ˈεəˌpɔːt?
Mám ťa odviezť na letisko?
No thanks, my wife will take me there.
nəʊ θæŋks, maɪ waɪf wɪl teɪk miː ðεə
Nie, vďaka, manželka ma tam zavezie.
And where is she? Isn't she helping you pack?
ænd wεə ɪz ʃɪ? ˈɪz<sup>ə</sup>nt ʃɪ ˈhεlpɪŋ juː pæk?
A kde je? Nepomáha ti baliť?
She's visiting her friend. She'll be here soon.
ʃiːz ˈvɪzɪtɪŋ hə frεnd ʃiːl biː hɪə suːn
Je na návšteve u kamarátky. Skoro bude tu.
Is it your first trip to London?
ɪz ɪt jɔː fɜːst trɪp tə ˈlʌndən?
Ideš do Londýna prvýkrát?
Yes, it'll be my first time there.
jεs, ˈɪt<sup>ə</sup>l biː maɪ fɜːst taɪm ðεə
Áno, budem tam prvýkrát.
How long will you stay there?
haʊ lɒŋ wɪl juː steɪ ðεə?
Ako dlho tam budeš?
I'll be back in three days. I'll let you know then.
aɪl biː bæk ɪn θriː deɪz aɪl lεt juː nəʊ ðεn
Vrátim sa o tri dni. Dám ti potom vedieť.
I hope you'll like it. You'll have to tell me about your trip then.
aɪ həʊp juːl laɪk ɪt juːl hæv tə tεl miː əˈbaʊt jɔː trɪp ðεn
Dúfam, že sa ti tam bude páčiť. Musíš mi potom o tom výlete porozprávať.
I will, I promise. And I'll show you some photos. I'm taking my camera with me.
aɪ wɪl, aɪ ˈprɒmɪs ænd aɪl ʃəʊ juː sʌm ˈfəʊtəʊz aɪm ˈteɪkɪŋ maɪ ˈkæmrə wɪθ miː
Porozprávam, sľubujem. A ukážem ti nejaké fotky. Beriem si so sebou foťák.
So enjoy your stay! Have a safe journey!
səʊ ɪnˈdʒɔɪ jɔː steɪ! hæv ə seɪf ˈdʒɜːnɪ!
Tak si to tam uži! Šťastnú cestu!

Označte v článku skrátené tvary a rozpíšte ich na ich plný tvar.

Be my guest. biː maɪ ˈgεst je doslovne “Buď mojím hosťom.”, ale používa sa ako súhlas: pokojne, prosím, len do toho, teda podobne ako výraz Go ahead. gəʊ əˈhεd

Meeting a Foreigner

Martin:
Excuse me. Let me introduce myself. My name is Martin.
ɪkˈskjuːz miː lεt miː ˌɪntrəˈdjuːs maɪˈsεlf maɪ neɪm ɪz ˈmɑːtɪn
Prepáčte. Dovoľte, aby som sa predstavil. Volám sa Martin.
George:
Hello Martin! How are you? My name is George.
hεˈləʊ ˈmɑːtɪn! haʊ ɑː juː? maɪ neɪm ɪz dʒɔːdʒ
Dobrý deň, Martin. Ako sa máte? Volám sa George.
Martin:
Nice to meet you George. And who's this little lady?
naɪs tə miːt juː dʒɔːdʒ ænd huːz ðɪs ˈlɪtəl ˈleɪdɪ?
Teší ma, George. A kto je táto malá dáma?
George:
That's my daughter Kate.
ðæts maɪ ˈdɔːtə keɪt
To je moja dcéra Kate.
Martin:
Where are you from?
wεə ɑː juː frɒm?
Odkiaľ ste?
George:
We're from England. My wife is American but I'm English.
wɪə frɒm ˈɪŋglənd maɪ waɪf ɪz əˈmεrɪkən bət aɪm ˈɪŋglɪʃ
Sme z Anglicka. Manželka je Američanka, ale ja som Angličan.
Martin:
Welcome to our country. Is this your first time here?
ˈwεlkəm tə aʊə ˈkʌntrɪ ɪz ðɪs jɔː fɜːst taɪm hɪə?
Vitajte u nás. Ste tu prvýkrát?
George:
Yes, we're visiting my wife's friends here.
jεs, wɪə ˈvɪzɪtɪŋ maɪ waɪvz frεndz hɪə
Áno, sme na návšteve u manželkiných priateľov.
Martin:
I'm sure you'll like it here. Is your wife here too?
aɪm ʃʊə juːl laɪk ɪt hɪə ɪz jɔː waɪf hɪə tuː?
Určite sa vám tu bude páčiť. Je tu aj vaša žena?
George:
No, she'll join us later.
nəʊ, ʃiːl dʒɔɪn əs ˈleɪtə
Nie, pripojí sa k nám neskôr.
Martin:
Are you waiting for someone?
ɑː juː weɪtɪŋ fə ˈsʌmˌwʌn?
Čakáte na niekoho?
George:
No, we're just about to do some sightseeing.
nəʊ, wɪə dʒʌst əˈbaʊt tə dʊ sʌm ˈsaɪtˌsiːɪŋ
Práve sa chystáme pozrieť si nejaké pamiatky.
Martin:
I can show you around the city if you want.
aɪ kən ʃəʊ juː əˈraʊnd ðə ˈsɪtɪ ɪf juː wɒnt
Môžem vás previesť po meste, ak chcete.
George:
Thank you! That'll be great.
θæŋk juː! ˈðætəl biː greɪt
Vďaka! To bude skvelé.
Martin:
So where shall we start? There's a lot to see here.
səʊ wεə ʃæl wiː stɑːt? ðεəz ə lɒt tə siː hɪə
Tak kde začneme? Je tu veľa čo vidieť.
George:
I'll leave that to you.
aɪl liːv ðæt tə juː
Nechám to na vás.
Martin:
Okay. Shall we walk or take a taxi?
ˌəʊˈkeɪ ʃæl wiː wɔːk ɔː teɪk ə ˈtæksɪ?
Tak dobre. Pôjdeme peši alebo si vezmeme taxík?
George:
We can walk.
wiː kən wɔːk
Môžeme ísť peši.
Martin:
Let's go then! This way.
lεts gəʊ ðεn! ðɪs weɪ
Tak poďme. Tadiaľto.

Nájdite v článku privlastňovacie zámená a tvary.

Priebehový tvar be visiting ... znamená byť na návšteve (u).... Napr.: He's visiting his friend. - Je na návšteve u kamaráta. Užitie času prítomného prostého tu mení význam vety: He visits his friend ... - Navštevuje kamaráta... (často ap.).

Ísť pešo možno anglicky povedať jednoducho len walk alebo tiež go on foot (ísť na nohe).