Where did you go on holiday this summer?
wεə dɪd juː gəʊ ɒn ˈhɒlɪˌdeɪ ðɪs ˈsʌmə?
Kde si bol tento rok v lete na dovolenke?
We went to the USA.
wiː wεnt tə ðə ˌjuːεsˈeɪ
Boli sme v USA.
Really? Do you go there often?
ˈrɪəlɪ? dʊ juː gəʊ ðεə ˈɒft<sup>ə</sup>n?
Fakt? Chodíte tam často?
No, it was our first time.
nəʊ, ɪt wɒz aʊə fɜːst taɪm
Nie, toto bolo prvýkrát.
Where exactly did you go?
wεə ɪgˈzæktlɪ dɪd juː gəʊ?
Kde presne ste boli?
We didn't stay in one place. We visited several states.
wiː ˈdɪd<sup>ə</sup>nt steɪ ɪn wʌn pleɪs wiː ˈvɪzɪtɪd ˈsεvrəl steɪts
Nezostali sme na jednom mieste. Navštívili sme niekoľko štátov.
How long did you spend there?
haʊ lɒŋ dɪd juː spεnd ðεə?
Ako dlho ste tam boli?
We spent almost four weeks travelling the west of the USA.
wiː spεnt ˈɔːlməʊst fɔː wiːks ˈtræv<sup>ə</sup>lɪŋ ðə wεst əv ðə ˌjuːεsˈeɪ
Skoro štyri týždne sme cestovali po západe USA.
Did you travel by car?
dɪd juː ˈtræv<sup>ə</sup>l baɪ kɑː?
Cestovali ste autom?
We flew to California and hired a camper van there.
wiː fluː tə ˌkælɪˈfɔːnɪə ænd ˈhaɪəd ə ˈkæmpə væn ðεə
Leteli sme do Kalifornie a požičali sme si tam karavan.
That sounds interesting! It must be a great way to see the US. I love road trips!
ðæt saʊndz ˈɪntrɪstɪŋ! ɪt mʌst biː ə greɪt weɪ tə siː ðə ˌjuːˈεs aɪ lʌv rəʊd trɪps!
To znie zaujímavo. To musí byť super spôsob, ako vidieť USA. Ja milujem výlety autom.
Yes. We enjoyed travelling in a camper. There's no need to worry about accommodation.
jεs wiː ɪnˈdʒɔɪd ˈtræv<sup>ə</sup>lɪŋ ɪn ə ˈkæmpə ðεəz nəʊ niːd tə ˈwʌrɪ əˈbaʊt əˌkɒməˈdeɪʃən
Hej. Cestovanie karavanom sa nám páčilo. Netreba si robiť starosti s ubytovaním.
What cities did you visit?
wɒt ˈsɪtɪz dɪd juː ˈvɪzɪt?
Aké mestá ste navštívili?
In fact, we didn't do much city sightseeing.
ɪn fækt, wiː ˈdɪd<sup>ə</sup>nt dʊ mʌtʃ ˈsɪtɪ ˈsaɪtˌsiːɪŋ
Vlastne sme veľmi nechodili po pamiatkach v mestách.
We prefer nature to cities. So we focused on nature parks.
wiː prɪˈfɜː ˈneɪtʃə tə ˈsɪtɪz səʊ wiː ˈfəʊkəst ɒn ˈneɪtʃə pɑːks
Dávame prednosť prírode pred mestami. Takže sme sa zamerali na prírodné parky.
How did you like the nature parks?
haʊ dɪd juː laɪk ðə ˈneɪtʃə pɑːks?
Ako sa vám prírodné parky páčili?
We totally loved them. We liked the entire countryside!
wiː ˈtəʊtəlɪ lʌvd ðəm wiː laɪkt ðə ɪnˈtaɪə ˈkʌntrɪˌsaɪd!
Mimoriadne sa nám páčili. Páčila sa nám celá krajina.
And what places did you like best?
ænd wɒt pleɪsɪz dɪd juː laɪk bεst?
A kde sa vám páčilo najviac?
It's hard to say. The parks are so different and each is beautiful in its own way.
ɪts hɑːd tə seɪ ðə pɑːks ɑː səʊ ˈdɪfərənt ænd iːtʃ ɪz ˈbjuːtɪfəl ɪn ɪts əʊn weɪ
Ťažko povedať. Tie parky sú také odlišné a každý je svojím spôsobom krásny.
It looks like you really enjoyed your stay.
ɪt lʊks laɪk juː ˈrɪəlɪ ɪnˈdʒɔɪd jɔː steɪ
Vyzerá to, že si si to tam naozaj užil.
I really did!
aɪ ˈrɪəlɪ dɪd!
To teda hej!
Where are you going next year?
wεə ɑː juː ˈgəʊɪŋ nεkst jɪə?
Kam idete budúci rok?
We're planning to go back to America. But the next time we'll probably go there in spring or autumn. The countryside looks different and there are fewer visitors.
wɪə ˈplænɪŋ tə gəʊ bæk tə əˈmεrɪkə bət ðə nεkst taɪm wiːl ˈprɒbəblɪ gəʊ ðεə ɪn sprɪŋ ɔː ˈɔːtəm ðə ˈkʌntrɪˌsaɪd lʊks ˈdɪfərənt ænd ðεə ɑː ˈfjuːə ˈvɪzɪtəz
Plánujeme ísť naspäť do Ameriky. Nabudúce tam pravdepodobne pôjdeme na jar alebo na jeseň. Príroda vyzerá inak a je tam menej návštevníkov.
Well, I guess I should go and see the US too.
wεl, aɪ gεs aɪ ʃʊd gəʊ ænd siː ðə ˌjuːˈεs tuː
No, asi by som sa mal tiež ísť pozrieť do USA.
You definitely should! Perhaps you could come with us.
juː ˈdεfɪnɪtlɪ ʃʊd! pəˈhæps juː kʊd kʌm wɪθ əs
To by si rozhodne mal! Možno by si mohol ísť s nami.
I'll be glad to join you if you don't mind!
aɪl biː glæd tə dʒɔɪn juː ɪf juː dəʊnt maɪnd!
Rád sa k vám pripojím, ak vám to nebude prekážať.

Holiday je v britskej angličtine dovolenka a holidays sú skôr prázdniny. V americkej angličtine je ale dovolenka aj prázdniny vacation vəˈkeɪʃən! V britskej aj americkej angličtine sa holiday používa vo význame sviatok. Medzi britskou (BrE) a americkou (AmE) angličtinou existuje pomerne veľa rozdielov v slovnej zásobe. Napr.: jeseň je autumn ˈɔːtəm, ale v AmE je to fall fɔːl, benzín v BrE je petrol ˈpεtrəl a v AmE je to gas gæs, karavan v BrE je camper (van), ale v AmE užívajú skôr recreational vehicle (skrátene tiež RV), požičať si auto v BrE je hire a car, ale v AmE je rent a car atď. Viac pozri britská vs. americká angličtina v Lekcii 19.

Pozor! Sloveso fly (letieť) je nepravidelné. Má tvary (PT) flew fluː a (PP) flown fləʊn. Všimnite si, že sloveso must sa (podobne ako v slovenčine) používa ako musieť aj vo význame, kedy vyjadrujeme istotu, že niečo nejako určite je (musí byť). Napr. It must be very interesting. - To musí byť veľmi zaujímavé., She must be very smart. - Musí byť veľmi bystrá., You must be Mr ... - Vy musíte byť pán... ap.

A Sightseeing Tour

George and Frank are two foreigners who are visiting London.
dʒɔːdʒ ænd fræŋk ɑː tuː ˈfɒrɪnəz huː ɑː ˈvɪzɪtɪŋ ˈlʌndən
George a Frank sú dvaja cudzinci na návšteve Londýna.
They are Americans and it's their first time in Britain.
ðeɪ ɑː əˈmεrɪkənz ænd ɪts ðεə fɜːst taɪm ɪn ˈbrɪt<sup>ə</sup>n
Sú to Američania a sú v Británii prvýkrát.
They want to see some of London's tourist attractions.
ðeɪ wɒnt tə siː sʌm əv ˈlʌndənz ˈtʊərɪst əˈtrækʃənz
Chcú vidieť niektoré z turistických atrakcií Londýna.
They are going to stay in London for three days and they are looking for a guide to show them around the city.
ðeɪ ɑː ˈgəʊɪŋ tə steɪ ɪn ˈlʌndən fə θriː deɪz ænd ðeɪ ɑː lʊkɪŋ fə ə gaɪd tə ʃəʊ ðəm əˈraʊnd ðə ˈsɪtɪ
Zdržia sa v Londýne tri dni a hľadajú niekoho, kto by ich previedol po meste.
They are meeting a nice local man at the station.
ðeɪ ɑː ˈmiːtɪŋ ə naɪs ˈləʊk<sup>ə</sup>l mæn æt ðə ˈsteɪʃən
Na zastávke stretnú milého miestneho muža.

George:
Excuse me? Are you local?
ɪkˈskjuːz miː? ɑː juː ˈləʊkəl?
Prepáčte. Ste odtiaľto?
Man:
Of course! I'm a native Londoner. And you must be American. Am I right? How can I help you?
əv kɔːs! aɪm ə ˈneɪtɪv ˈlʌndənə ænd juː mʌst biː əˈmεrɪkən əm aɪ raɪt? haʊ kən aɪ hεlp juː?
Samozrejme! Som rodený Londýnčan. Vy musíte byť Američan, že? Čo pre vás môžem urobiť?
George:
I'm sure you're familiar with the city. This is our first time here. Can you recommend some places to visit?
aɪm ʃʊə jʊə fəˈmɪlɪə wɪθ ðə ˈsɪtɪ ðɪs ɪz aʊə fɜːst taɪm hɪə kən juː ˌrεkəˈmεnd sʌm pleɪsɪz tə ˈvɪzɪt?
Vy sa tu v meste určite vyznáte. Sme tu prvýkrát. Môžete nám odporučiť, čo navštíviť?
Man:
There are lots of tourist sights here. What are you interested in?
ðεə ɑː lɒts əv ˈtʊərɪst saɪts hɪə wɒt ɑː juː ˈɪntrɪstɪd ɪn?
Je tu hŕba turistických zaujímavostí. O čo sa zaujímate?
George:
Well, we prefer less crowded places with fewer tourists. We want to see some museums. What time do the museums close?
wεl, wiː prɪˈfɜː lεs ˈkraʊdɪd pleɪsɪz wɪθ ˈfjuːə ˈtʊərɪsts wiː wɒnt tə siː sʌm mjuːˈzɪəmz wɒt taɪm dʊ ðə mjuːˈzɪəmz kləʊs?
No, my máme radšej menej preplnené miesta. Chceme vidieť nejaké múzeá. O koľkej zatvárajú múzeá?
Man:
Museums close at about 6 p.m. It's a bit too late. You won't make it today.
mjuːˈzɪəmz kləʊs æt əˈbaʊt sɪks ˌpiːˈεm ɪts ə bɪt tuː leɪt juː wəʊnt meɪk ɪt təˈdeɪ
Múzeá zatvárajú okolo 6. hodiny. Je trocha neskoro. To už dnes nestihnete.
George:
So where could we go today? What else should we definitely see?
səʊ wεə kʊd wiː gəʊ təˈdeɪ? wɒt εls ʃʊd wiː ˈdεfɪnɪtlɪ siː?
Tak kam by sme mohli dnes ísť? Čo iné by sme mali určite vidieť?
Man:
You know what? I can show you around if you want.
juː nəʊ wɒt? aɪ kən ʃəʊ juː əˈraʊnd ɪf juː wɒnt
Viete čo? Môžem vás previesť ja, ak chcete.
George:
That's very kind of you! Thank you very much.
ðæts ˈvεrɪ kaɪnd əv juː! θæŋk juː ˈvεrɪ mʌtʃ
To je od vás veľmi milé! Veľká vďaka.
Man:
I think we should start by visiting a good pub! How about that?
aɪ θɪŋk wiː ʃʊd stɑːt baɪ ˈvɪzɪtɪŋ ə gʊd pʌb! haʊ əˈbaʊt ðæt?
Myslím, že by sme mali začať návštevou nejakej dobrej krčmy! Čo vy na to?
George:
That sounds like a great idea! But we have to check in at the hotel first.
ðæt saʊndz laɪk ə greɪt aɪˈdɪə! bət wiː hæv tə tʃεk ɪn æt ðə həʊˈtεl fɜːst
To znie ako skvelý nápad! Musíme sa ale najprv prihlásiť v hoteli.
Man:
Never mind! Where are you staying?
ˈnεvə maɪnd! wεə ɑː juː steɪɪŋ?
To neprekáža. Kde ste ubytovaní?
George:
We are staying at the Hoxton.
wiː ɑː steɪɪŋ æt ðə hɒkstən
Bývame v hoteli Hoxton.
Man:
All right! I will meet you outside your hotel in 2 hours if you agree.
ɔːl raɪt! aɪ wɪl miːt juː ˌaʊtˈsaɪd jɔː həʊˈtεl ɪn tuː aʊəz ɪf juː əˈgriː
Tak dobre. Stretneme sa o dve hodiny pred vaším hotelom, ak súhlasíte.
George:
Agreed! See you then.
əˈgriːd! siː juː ðεn
Platí! Tak zatiaľ.

Všimnite si použitie predložky about vo fráze: How about that? - Čo ty na to? Obdobne ju možno použiť napr. vo vete: What about you? - (A) čo ty?

Pozor na slovíčko menej pri preklade do angličtiny! Podobne ako pri málo - little vs. few či veľa - much vs. many, treba rozlišovať, či hovoríme o počítateľnom či nepočítateľnom podstatnom mene. Pri nepočítateľných používame less a pri počítateľných používame fewer. Napr.: less time, less money, less water, ALE fewer people, fewer cars ap.