Vocabulary

 • answer ˈɑːnsəodpovedať
 • battery ˈbætərɪbatéria
 • beautiful ˈbjuːtɪfəlkrásny
 • better ˈbεtəlepší
 • be bored biː bɔːdnudiť sa
 • broken ˈbrəʊkənpokazený nefungujúci
 • cheap tʃiːplacný, lacno
 • clean kliːnvyčistiť, upratať
 • concert ˈkɒnsɜːtkoncert
 • dangerous ˈdeɪndʒərəsnebezpečný
 • dial ˈdaɪəlvytočiť číslo
 • difficult ˈdɪfɪk<sup>ə</sup>ltťažký, náročný
 • drive draɪvšoférovať auto
 • during ˈdjʊərɪŋpočas
 • expensive ɪkˈspεnsɪvdrahý nákladný
 • fast fɑːstrýchlo, rýchly
 • football ˈfʊtˌbɔːlfutbal
 • finish ˈfɪnɪʃdokončiť, skončiť
 • happen ˈhæp<sup>ə</sup>nstať sa, diať sa
 • hate heɪtnenávidieť, neznášať
 • head hεdhlava
 • idea aɪˈdɪənápad, poňatie
 • imagine ɪˈmædʒɪnpredstaviť si
 • important ɪmˈpɔːt<sup>ə</sup>ntdôležitý
 • intelligent ɪnˈtεlɪdʒəntinteligentný
 • be interested in sth biː ˈɪntrɪstɪdzaujímať sa, mať záujem o čo
 • interesting ˈɪntrɪstɪŋzaujímavý
 • keep (on) doing sth kiːp (ɒn)pokračovať v čom, ďalej robiť čo
 • key kiːkľúč
 • kill kɪlzabiť
 • large lɑːdʒveľký, rozľahlý
 • (the) least (ðə) liːstnajmenší, najmenej
 • look forward to sth lʊk ˈfɔːwəd tətešiť sa na čo
 • low ləʊnízky
 • missing ˈmɪsɪŋchýbajúci
 • more mɔːviac
 • most məʊstnajviac
 • myself maɪˈsεlfsi, sebe
 • person ˈpɜːs<sup>ə</sup>nosoba, človek
 • picture ˈpɪktʃəobrázok
 • pig pɪgprasa
 • pity ˈpɪtɪškoda zvolanie ap.
 • popular ˈpɒpjʊləobľúbený, populárny
 • possible ˈpɒsɪb<sup>ə</sup>lmožný
 • price praɪscena
 • quit kwɪtprestať, skončiť
 • repeat rɪˈpiːtzopakovať
 • rich rɪtʃbohatý
 • ring rɪŋ(za)zvoniť
 • satisfied ˈsætɪsfaɪdspokojný
 • sense sεnszmysel, význam
 • ski skiːlyžovať, lyža
 • smart smɑːtbystrý
 • smell smεl(byť) cítiť, páchnuť
 • smoke sməʊkfajčiť
 • snack snækolovrant
 • sound saʊnd1 znieť, 2 zvuk
 • strong strɒŋsilný
 • stupid ˈstjuːpɪdhlúpy, sprostý
 • such sʌtʃtaký
 • than ðænnež
 • text sb tεkstposlať komu SMS
 • ticket ˈtɪkɪtlístok
 • town taʊnmesto hl. menšie
 • (be) up (biː) ʌp(byť) hore
 • until ʌnˈtɪl(až) do v čase
 • well wεlno viete ap.
 • win wɪnvyhrať
 • within wɪˈðɪnpočas, do
 • world wɜːldsvet