Mum:
Good morning, Paul!
gʊd ˈmɔːnɪŋ, pɔːl!
Dobré ráno, Paul.
Paul:
Morning, mum!
ˈmɔːnɪŋ, mʌm!
Dobré, mami.
Mum:
You're up very early today. I'm going to make you breakfast. What will you have?
jʊə ʌp ˈvεrɪ ˈɜːlɪ təˈdeɪ aɪm ˈgəʊɪŋ tə meɪk juː ˈbrεkfəst wɒt wɪl juː hæv?
Dnes si hore veľmi skoro. Urobím ti raňajky. Čo si dáš?
Paul:
Thanks mum. I'll have some toast.
θæŋks mʌm aɪl hæv sʌm təʊst
Vďaka, mami, dám si hrianku.
Mum:
What are you going to do today? The weather is going to be nice.
wɒt ɑː juː ˈgəʊɪŋ tə dʊ təˈdeɪ? ðə ˈwεðə ɪz ˈgəʊɪŋ tə biː naɪs
Čo budeš dnes robiť? Bude pekne.
Paul:
We're going to play football and then go to a concert.
wɪə ˈgəʊɪŋ tə pleɪ ˈfʊtˌbɔːl ænd ðεn gəʊ tə ə ˈkɒnsɜːt
Budeme hrať futbal a potom pôjdeme na koncert.
Mum:
Well, that sounds great! You must be looking forward to that.
wεl, ðæt saʊndz greɪt! juː mʌst biː lʊkɪŋ ˈfɔːwəd tə ðæt
Tak to znie skvele. Na to sa určite tešíš!
Paul:
Yes, I am! I can't wait!
jεs, aɪ əm! aɪ kɑːnt weɪt!
Teším! Už sa nemôžem dočkať!
Mum:
What will you eat the whole day?
wɒt wɪl juː iːt ðə həʊl deɪ?
Čo budeš celý deň jesť?
Paul:
I'll buy myself a snack and we may also go to dinner.
aɪl baɪ maɪˈsεlf ə snæk ænd wiː meɪ ˈɔːlsəʊ gəʊ tə ˈdɪnə
Kúpim si nejakú desiatu a možno zájdeme aj na večeru.
Mum:
Okay, I'll give you some money. Is Frank going to be there too?
ˌəʊˈkeɪ, aɪl gɪv juː sʌm ˈmʌnɪ ɪz fræŋk ˈgəʊɪŋ tə biː ðεə tuː?
Dobre, dám ti nejaké peniaze. Bude tam aj Frank?
Paul:
Well, I hope so. He's got the tickets. I'm going to call him.
wεl, aɪ həʊp səʊ hiːz gɒt ðə ˈtɪkɪts aɪm ˈgəʊɪŋ tə kɔːl hɪm
No to dúfam. Má lístky. Zavolám mu.
Mum:
You don't need to. Your phone is ringing! It's Frank calling.
juː dəʊnt niːd tə jɔː fəʊn ɪz ˈrɪŋɪŋ! ɪts fræŋk ˈkɔːlɪŋ
Nemusíš. Zvoní ti telefón. Volá Frank.
Paul:
Hi Frank! What's up? What? Oh no! Are you kidding me?
haɪ fræŋk! wɒts ʌp? wɒt? əʊ nəʊ! ɑː juː kɪdɪŋ miː?
Ahoj, Frank! Čo je? Čože? No to hádam nie! Robíš si srandu?
Mum:
What happened?
wɒt ˈhæp<sup>ə</sup>nd?
Čo sa stalo?
Paul:
He can't find the tickets! I'm going to kill him!
hɪ kɑːnt faɪnd ðə ˈtɪkɪts! aɪm ˈgəʊɪŋ tə kɪl hɪm!
On tie lístky nemôže nájsť! Ja jeho zabijem.
Mum:
What a pity!
wɒt ə ˈpɪtɪ!
To je taká škoda!
Paul:
What are we going to do now?
wɒt ɑː wiː ˈgəʊɪŋ tə dʊ naʊ?
Čo teraz budeme robiť?
Mum:
I'm sure he'll find the tickets. Eat your breakfast first. It will get cold. Then we'll see.
aɪm ʃʊə hiːl faɪnd ðə ˈtɪkɪts iːt jɔː ˈbrεkfəst fɜːst ɪt wɪl gεt kəʊld ðεn wiːl siː
Určite tie lístky nájde. Najprv sa naraňajkuj. Vychladne ti to. Potom uvidíme.
Paul:
Later mum, I'm going to book new tickets first.
ˈleɪtə mʌm, aɪm ˈgəʊɪŋ tə bʊk njuː ˈtɪkɪts fɜːst
Neskôr, mami, najprv zarezervujem nové lístky.

Nájdite v texte tvary blízkej budúcnosti a jednoduchého budúceho času. Všimnite si ich použitie.

Všimnite si užitočné spojenie can't wait (to) ... - nemôcť sa dočkať (kedy).... Napr. We can't wait to see it. - Nemôžeme sa dočkať, kedy to uvidíme., They can't wait to be back. - Nemôžu sa dočkať, kedy budú naspäť. Aj tu sa môže použiť pred neurčitkom predložka for so zámenom, ak sa hovorí ešte o inej osobe, ako je podmet. Napr.: I can't wait for him to leave. - Nemôžem sa dočkať, kedy odíde., They can't wait for us to arrive. - Nemôžu sa dočkať, kedy prídeme.

Bežná fráza What a pity! či That's a pity! znamená To je (ale) škoda. V hovorovej angličtine sa podobne používa aj fráza It's a shame!, ktorá môže tiež vyjadrovať sklamanie alebo mierne odsúdenie. (Shame ʃeɪm je po slovensky aj hanba.)