Jane:
Good morning, dad! I need some help. I can't find my textbook.
gʊd ˈmɔːnɪŋ, dæd! aɪ niːd sʌm hεlp aɪ kɑːnt faɪnd maɪ ˈtεkstˌbʊk
Dobré ráno, oci! Potrebujem pomoc. Nemôžem nájsť učebnicu.
Dad:
Why are you looking for it just now?
waɪ ɑː juː lʊkɪŋ fə ɪt dʒʌst naʊ?
Prečo ju hľadáš práve teraz?
Jane:
I need it for my homework. Will you help me find it?
aɪ niːd ɪt fə maɪ ˈhəʊmˌwɜːk wɪl juː hεlp miː faɪnd ɪt?
Potrebujem ju na domácu úlohu. Pomôžeš mi ju nájsť?
Dad:
Sorry, I have no time now. I have to go to work. I must hurry.
ˈsɒrɪ, aɪ hæv nəʊ taɪm naʊ aɪ hæv tə gəʊ tə wɜːk aɪ mʌst ˈhʌrɪ
Prepáč. Teraz nemám čas. Musím ísť do práce. Musím sa ponáhľať.
Jane:
Please, dad! I need the homework for tomorrow.
pliːz, dæd! aɪ niːd ðə ˈhəʊmˌwɜːk fə təˈmɒrəʊ
Oci, prosím. Potrebujem tú úlohu na zajtra.
Dad:
Your brother will help you. Will you, Paul?
jɔː ˈbrʌðə wɪl hεlp juː wɪl juː, pɔːl?
Pomôže ti brat. Pomôžeš, Paul?
Paul:
No, I won't, dad.
nəʊ, aɪ wəʊnt, dæd
Nepomôžem, oci.
Dad:
Why won't you help her?
waɪ wəʊnt juː hεlp hə?
Prečo jej nepomôžeš?
Paul:
I'm leaving too. I'll be late for school again.
aɪm liːvɪŋ tuː aɪl biː leɪt fə skuːl əˈgεn
Ja tiež odchádzam. Zase prídem neskoro do školy.
Jane:
But I need your help with the homework. Please, it won't take long.
bət aɪ niːd jɔː hεlp wɪθ ðə ˈhəʊmˌwɜːk pliːz, ɪt wəʊnt teɪk lɒŋ
Ale ja potrebujem, aby si mi pomohol s tou úlohou. Prosím, nebude to trvať dlho.
Dad:
All right, I'll help you in the evening.
ɔːl raɪt, aɪl hεlp juː ɪn ðə ˈiːvnɪŋ
Tak dobre, pomôžem ti večer.
Dad:
I'll do my best to be back soon.
aɪl dʊ maɪ bεst tə biː bæk suːn
Budem sa snažiť vrátiť skoro.
Jane:
And when will you be back?
ænd wεn wɪl juː biː bæk?
A kedy sa vrátiš?
Dad:
At about five, I hope.
æt əˈbaʊt faɪv, aɪ həʊp
Okolo piatej. Dúfam.
Jane:
Great! We can look at it then.
greɪt! wiː kən lʊk æt ɪt ðεn
Super! Potom sa na to môžeme pozrieť.
Dad:
Will you wait for me?
wɪl juː weɪt fə miː?
Počkáš na mňa?
Jane:
I will! Thanks a lot, dad.
aɪ wɪl! θæŋks ə lɒt, dæd
Počkám! Vďaka, oci.
Dad:
Okay. Now go and find that textbook.
ˌəʊˈkeɪ naʊ gəʊ ænd faɪnd ðæt ˈtεkstˌbʊk
Dobre. A teraz choď nájsť tú učebnicu.
Jane:
See you in the evening.
siː juː ɪn ðə ˈiːvnɪŋ
Uvidíme sa večer.
Dad:
Bye-bye!
baɪbaɪ!
Ahoj!

Označte v článku tvary vyjadrujúce budúci čas. Všimnite si ich postavenie.

Nájdite v článku všetky zápory.

Pozor! Sloveso help je jedno z mála v angličtine, na ktoré sa môže viazať iné sloveso v neurčitku bez použitia častice to (tzv. bare infinitive) Napr.: Help me do it., I'll help you find it. ap. Podobne sa správa sloveso let

Prosím sa po anglicky povie please, len ak o niečo žiadame! Ak niekomu niečo odovzdávame, povieme: Here you are. Ak dávame súhlas či vyzývame (len do toho ap.), použijeme: Go ahead. (əˈhεd) Ak ponúkate jedlo ap., poviete: Help yourself. (jɔːˈsεlf) Opytovacie Prosím? (ˈpɑːdən) (nerozumel som) sa povie: Pardon? alebo (v americkej angličtine) Pardon me?