Exercises

Čítajte nahlas a preložte.

1 I'm watching TV.
2 We're going out tonight.
3 Is she coming too?
4 I'm getting dressed.
5 Are you leaving already?
6 Is it still raining?
7 It's snowing!
8 We're working on it.
9 Am I disturbing you?
10 Why are you asking?
11 Wait for me!
12 Don't wait for me.
13 Is there anybody here?
14 What are you writing?
15 Who are you looking for?
16 What's going on?
17 I'm doing my best.
18 Don't tell her!

So slovesom tell sa slovenské to bežne vôbec neprekladá! Povedz jej to! - Tell her!

Usporiadajte slová do viet podľa bežného anglického slovosledu.

1 books - the - here - put!
2 today - nice - is - the weather.
3 no - here - are - kids - there.
4 of - afraid - I'm - not - dogs.
5 dancing - going - tonight - we're.
6 it - him - tell - don't - about!
7 she - where - from - is?
8 friend - a - mine - he's - of.
9 you - going - are - out?
10 for - me - you - are - waiting?
11 eating - you - are - what?
12 you - lying - why - again - are?

Sloveso to lie (klamať) má aj homonymum s rovnakou výslovnosťou, ktoré znamená ležať.

Spojte súvisiace výroky.

 • 1 My sister is getting dressed.
 • 2 Why are they still sleeping?
 • 3 What's that man doing here?
 • 4 Why aren't you eating?
 • 5 Are you watching TV?
 • 6 Is Eve coming with us?
 • 7 Is your brother studying?
 • 8 You are lying again!
 • a No, I'm listening to the radio.
 • b Yes, he's reading a textbook.
 • c No, I'm telling the truth!
 • d She's going dancing.
 • e No, she must stay here.
 • f I'm not hungry.
 • g He's waiting for you!
 • h They're very tired.

Skratka TV (tiːviː) sa bežne používa namiesto formálneho television (ˈtεlɪˌvɪʒən).

Doplňte určité a neurčité členy, kde ich treba.

1 He's good boy.
2 There's a dog in your car.
3 Bob is friend of mine. We're good friends.
4 I like new book. It's good book.
5 There's bag here. What's in bag?
6 I have two dogs and cat.
7 It's raining today and we're taking taxi.
8 She's girl with short hair.
9 Who's woman there?
10 Is it true? You must tell me truth.
11 Can I have drink? I'm thirsty.
12 English is easy language.

Preložte. Využite nápovedu.

1 Povedz mi to! tell
2 Sadnite si. sit down
3 Urob to hneď! do, right now
4 Počkaj na mňa. wait for
5 Nerob(te) to! do
6 Nedávaj mu to. give it to
7 Neboj(te) sa! afraid
8 Poďte so mnou. come
9 Nečítaj to! read
10 Zavolaj mu! call
11 Nechoďte tam! go there
12 Nemysli na to. think about

Do you get the joke? - Rozumiete vtipu? (Môžete použiť slovník.) A: Hey, man! Call me a taxi. B: Okay, sir. You are a taxi. – Termín sir sɜː sa užíva bežne v úctivom oslovení ako slovenské pán. Napr.: Dear sirs ... ˈdɪəˌsɜːz - Vážení (páni)...

Tvorte zo slov oznamovacie vety v prítomnom priebehovom čase.

1
she, listen to the radio
2
the kids, run
3
my sister, get dressed
4
cars, make noise
5
it, rain today
6
I, think about it
7
we, work on it
8
he, sit there
9
Bob and Jane, wait for us
10
my parents, watch TV

Priebehový tvar môže mať aj samotné sloveso be! Napr.: You're being rude. - Správaš sa nezdvorilo. Chceme zdôrazniť, že práve teraz, nie ako povahový rys.

Tvorte pomocou NOT oznamovacie záporné vety v prít. priebehovom čase.

1
I, listen to you
2
we, wait for him
3
she, sleep
4
it, work
5
the buses, run today
6
the children, play
7
it, rain now
8
my brother, work today
9
John and Mary, come tonight
10
They, look for you

Tvorte zo slov kladné otázky v prítomnom priebehovom čase.

1
what, you, do?
2
how, you, feel?
3
why, you, lie?
4
why, they wait?
5
it, still run?
6
the kids, sleep?
7
you, watch, TV?
8
why, you sit, here?
9
they, leave, already?
10
what, make, that noise?

Pri preklade slovenského robiť nemožno ľubovoľne zamieňať anglické do a make! Do sa vzťahuje hlavne na činnosť, proces bez ohľadu na výsledok. What are you doing here?, He's doing his best., I must do some work. Make sa používa najmä, ak hovoríme o vytváraní či vzniku výsledku. Make some tea., You are making a big mistake., They're making noise. Make možno okrem iného použiť spolu s prídavným či podstatným menom na vyjadrenie zmeny stavu. Stop making fun of me. - Prestaň si zo mňa uťahovať. It makes me happy. - Robí ma to šťastným.

Preložte pomocou prítomného priebehového času. Využite pomôcky.

1 Čo sa deje?
go on
2 Čo to ješ?
what, eat
3 Už odchádzate?
leave already
4 Dnes večer neprídeme.
come tonight
5 Prečo to robia?
why, do that
6 Kedy odchádzaš?
when, leave
7 Prší.
it, rain
8 Zasa klame. (on)
he, lie, again
9 Práve o tom hovoríme.
just, speak about
10 Idem domov.
go home
11 Sprchuje sa. (ona)
take, shower

Sloveso take (vziať) sa tiež užíva pre popis vykonania jednorazovej činnosti. Napr.: take a shower - osprchovať sa, take a photo (of ...) - urobiť fotku, vyfotiť (čo) ap. Obrat take some time znamená zabrať nejaký čas, chvíľu trvať ap.

Napíšte vety, ktoré si vypočujete. Sústreďte sa na tvary použitých slovies.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Rozpíšte skrátené tvary na plné.

1 That's him!
2 We can't do it.
3 Don't go!
4 He hasn't got any.
5 It's my sister's car.
6 I'm not ready.
7 They aren't here.
8 She's my brother's friend.
9 We're at home.
10 They're ready.

Home sa spája s predložkou at. Napr.: She's at home. - Je doma. Ako príslovku ho však možno použiť aj bez predložky. Napr. Go home! - Bež domov!, I'm home! - Som doma!

Skráťte vety pomocou skrátených tvarov.

1 It is me!
2 She is here.
3 He is not afraid.
4 I am not ready.
5 We are not ready.
6 Do not do it!
7 What is her name?
8 You are a good boy.
9 I cannot come.
10 We have not got any.

Doplňte some, any alebo neurčitý člen.

1 Give me drink. Can I have water?
2 I can't give you information.
3 Are there children?
4 There are nice games.
5 Is there dog in the house?
6 There's glass of milk.
7 Can you give me apples?
8 Is there new information?
9 She is eating apple.
10 Is there water in the glass?
11 Can you speak languages?

Povedzte po anglicky. Využite pomôcky.

1 Je zima. cold
2 Je mi zima. cold
3 Je horúco. hot
4 Je pekne. nice
5 Je škaredo. bad
6 Prší? rain
7 Sneží. snow
8 Mrzne. freeze
9 Fúka vietor. windy
10 Vyzerá to na dážď. look like

Doplňte správne tvary zámen.

1 I'm thirsty. Can you give a drink?
2 Come and take your friends with .
3 The boys are here. You can tell about it.
4 John is hungry. Give a sandwich.
5 She has the book. Go and ask for it.
6 That's my money. Give to me!
7 There's John, go and ask .
8 My sister knows. You can ask .
9 We need some help. Can you help ?
10 He's a little boy. Let be.
11 They want to know. Can you tell ?
12 I have the book with . You can see .
13 We're going dancing. Come with !
14 I'm going there now. You can come with .

Pozor na použitie anglických slovies go a come pri vyjadrovaní slovenského ísť. Treba rozlišovať, či sa hovorí o pohybe všeobecne alebo či sa myslí pohyb smerom k adresátovi oznámenia resp. hovoriacemu. Napr. “Idem do roboty.” - I'm going to work., ale “Už idem!” (prichádzam k vám ap.) - I'm coming!, “Ide sem!” - He's coming!. “Poď so mnou.” je Come with me.

Doplňte preklady viet.

1 Čo robíš? What you doing?
2 Večer ideme tancovať. We're going tonight.
3 Myslíš to vážne? Are you ?
4 Nebuď taký zvedavý! Stop so curious!
5 Prší a je mi zima. It's and cold.
6 Ponáhľaj sa. Nie je čas. Hurry! no time.
7 Čo sa deje? What's on?
8 Nefunguje to. It's not .
9 Pozerajú televíziu. They're TV.
10 Oblieka sa. She's dressed.
11 Robíš si zo mňa srandu? Are you me?
12 Hľadám pána Browna. I'm for Mr Brown.

Slovo Mr ˈmɪstə (pan) sa užíva hlavne pred menami! Taktiež môže byť pred názvom oficiálnej funkcie, napr. Mr President ap. Pre pani (vydatú) sa užíva Mrs ˈmɪsɪz. Pokiaľ nechceme špecifikovať, či ide o slečnu či pani, užije sa termín Ms mɪz. V americkej angličtine sa užíva skôr variant s bodkou - Mr., Mrs. ev. Ms.

Preložte.

1 Môj brat číta knižku.
2 Tieto knižky sú moje.
3 Nechoď tam!
4 On nevie čítať.
5 Prečo klameš?
6 Nespi!
7 Čo pozeráš? (v televízii)
8 Je tu sprcha?
9 Ona sa sprchuje.
10 Čo tu robíš?
11 Ona sa ho bojí.
12 Nie je (tu) mlieko.
13 Koho hľadáte?
14 Nečakáme na teba.
15 Čo sa deje?
16 Prečo neješ?
17 Chlapci sa stále hrajú.
18 Je veľmi unavený.
19 Je tu niekto?
20 Neruším vás?

Nezabudnite, že nie každý zápor v slovenskej otázke sa nutne prejaví v obdobnej anglickej otázke. Ak sa chceme spýtať všeobecne, napr. “Nie si hladný?”, povieme jednoducho Are you hungry? (v angličtine bez záporu). Zápor sa v anglickej otázke objavuje hlavne tam, kde sa uisťujeme či čudujeme, že niečo nejako nie je, alebo zisťujeme príčinu. Napr. “Ty neprídeš?” - Are you not coming? Hovorovo sa bežnejšie používa skrátený tvar. Napr.: Aren't you coming?, Why isn't he working?