Useful phrases

Rodina, príbuzní a rodinné vzťahy

Where were you born?
[]
Kde si sa narodil?
I was born in ...
[]
Narodil som sa v...
Do you have a big family?
[]
Máte veľkú rodinu?
How many siblings do you have?
[]
Koľko máš súrodencov?
I have two brothers and a sister.
[]
Mám dvoch bratov a sestru.
I'm an only child.
[]
Som jedináčik.
He's an orphan.
[]
Je to sirota.
I don't have many relatives.
[]
Nemám veľa príbuzných.
Are you married?
[]
Ste vydatá?/Ste ženatý?
We got married last year.
[]
Vzali sme sa vlani.
She didn't marry him.
[]
Nevydala sa za neho.
I'm single.
[]
Som slobodný./Som slobodná.
I'm divorced.
[]
Som rozvedený./Som rozvedená.
I'm a widow.
[]
Som vdova.
Are you seeing anybody?
[]
Chodíš s niekým?
Do you have a girlfriend?
[]
Máš dievča?
I have a boyfriend.
[]
Mám priateľa.
I live with a partner.
[]
Žijem s partnerom.
Do you have (any) children?
[]
Máte deti?
I have no children.
[]
Nemám deti.
I have a son and two daughters.
[]
Mám syna a dve dcéry.
How old are they?
[]
Aké sú staré?
The boy is six and the girl is eight.
[]
Chlapec má šesť a dievčatko osem rokov.
Do you get along with your parents?
[]
Vychádzaš dobre s rodičmi?
My parents got divorced.
[]
Naši sa rozviedli.
Are your grandparents still alive?
[]
Žijú ešte tvoji starí rodičia?
My grandpa died five years ago.
[]
Dedko zomrel pred 5 rokmi.
My grandma is still alive. She's eighty.
[]
Babka ešte žije. Má 80 rokov.

Grandma ˈgrænˌmɑː (babička) a grandpa ˈgrænˌpɑː (dedko) sú hovorové termíny. Formálne sú grandmother a grandfather. Predpona grand- vyjadruje v príbuzenstve odstup o dve generácie. Napr.: grandson - vnuk, granddaughter - vnučka, grandchildren - vnúčatá, grandparents - starí rodičia.

Married couple je manželský pár či manželia (dvojice). Keďže married znamená po anglicky vydatá aj ženatý, možno spojenie get married preložiť ako oženiť sa aj vydať sa alebo vziať sa. Obdobne sa vyjadruje zmena stavu spojením get divorced - rozviesť sa. Viac o popisu zmeny stavu nájdete v Lekcii 13.

Užitočné frázy so slovesom give a let

give an example
[]
uviesť príklad
give or take
[]
plus mínus približne ap.
give up smoking
[]
prestať fajčiť
Give me a call.
[]
Zavolaj mi!
Give me a hand!
[]
Pomôž mi!
Give my regards to ...
[]
Pozdravuj odo mňa...
Give it a try.
[]
Skús to., Vyskúšaj to. pokús sa ap.
Give it to me.
[]
Daj mi to.
Give me a break!
[]
Daj mi pokoj!
Can you give me a ride?
[]
Zvezieš ma?
Don't give up!
[]
Nevzdávaj to.
I gave up.
[]
Vzdal som to.
I'll give you a call.
[]
Zavolám ti.
I don't give a damn!
[]
Je mi to fuk!
I'll let you know.
[]
Dám ti vedieť.
Let me give you an example.
[]
Uvediem vám príklad.
Let me know!
[]
Daj mi vedieť.
Let me do it!
[]
Ukáž, urobím to.
Let me help you.
[]
Ukážte, pomôžem vám.
Let me in!
[]
Pusť ma dovnútra!
Let me see (it).
[]
Ukáž (mi to).
Let him come!
[]
Nech príde!
Let go (of it).
[]
Pusť to., Nechaj to tak.
Let it be.
[]
Nechaj to tak., Nechaj to plávať.
Let's forget about it.
[]
Zabudnime na to.
Let's go!
[]
Poďme., Ideme. výzva ap.
Don't let me down!
[]
Nesklam ma.

Pozdravuj ho odo mňa. je Give him my regards. alebo Say hi to him for me.

Sloveso give možno tiež použiť o jednorazovej činnosti voči druhým osobám. Znamená väčšinou, že niečo niekomu poskytneme, alebo tiež že niečo niekomu spôsobí nejaké následky. Napr. I'll give you a call. - “Zavolám ti.”, Give me a ride. - “Zvez ma.”, They give me a hard time. - Dávajú mi zabrať., It gives me a headache. - “Bolí ma z toho hlava.”, She gave me the flu. - “Dostal som od nej chrípku” ap. Give, ako aj ďalšie bežné anglické slovesá, tvorí v spojení s predložkami a príslovkami množstvo frázových slovies. Napr.: give up - vzdať (to), vzdať sa, prestať zanechať činnosť ap. Viac pozri frázové slovesá v Lekcii 12.