Grammar

Podmieňovacie “COULD” Tvar COULD kʊd (spomínaný v rámci minulého času) sa používa aj o potenciálnej možnosti či schopnosti ako: mohol/mohla by som, mohli by, dokázal by (som) a pod. Ve vete could funguje rovnako ako can, a to vrátane tvorenia otázky a záporu. Zápor je could not či (v skrátenom tvare) couldn't kʊdənt. Napr.: He could do it.Mohol by to urobiť. It could take years.Mohlo by to trvať roky. We could ask him.Mohli by sme sa ho spýtať. It couldn't be better.Nemohlo by to byť lepšie. Otázka sa opäť tvorí len obrátením slovosledu. Napr.: What could it be?Čo by to mohlo byť? How could he know that?Ako by to mohol vedieť? Could sa (podobne) ako v slovenčine často používa v zdvorilostných žiadostiach. Napr.: Could you help me?Mohli by ste mi pomôcť? Could I have a beer?Mohol by som dostať pivo? Could we wait for him?Mohli by sme na neho počkať?

Could use... sa používa, ak chceme povedať, že by sa niekomu niečo “hodilo” (prospelo). Napr.: I could use a new phone. - Hodil by sa mi nový telefón., Her English could use a little work. - Jej angličtina by chcela zlepšiť.

Tvar “SHOULD” Should ʃʊd najčastejšie vyjadruje zvraty: mal by (som), mal(a) by (si), malo by, mali by (sme), mali by ste v zmysle odporúčania, domnienky, predpokladu ap. V kladnej oznamovacej vete stojí za podmetom a pred infinitívom slovesa. Napr.: You should call him.Mal by si mu zavolať. I should do it now.Mal by som to rovno urobiť. They should be back in an hour.Mali by byť späť o hodinu. It should be easier this way.Takto by to malo byť jednoduchšie. Otázka a zápor sa tvoria podobne ako pri jednoduchom budúcom čase. Should he know about that?Mal by o tom vedieť? Why should I do it?Prečo by som to mal urobiť? What should we do?Čo by sme mali urobiť? Zápor should not sa bežne sťahuje do tvaru shouldn't ʃʊdnt. You shouldn't do it.Nemal by si to robiť. We shouldn't accept it.Nemali by sme to prijímať. It shouldn't be hard.Nemalo by to byť ťažké. Shouldn't you be at school?Nemal by si byť v škole? Should sa používa aj v otázkach, keď sa pýtame, či niekto niečo urobiť. Should I call him?Mám mu zavolať? Who should we turn to?Na koho sa máme obrátiť? Should sa môže použiť aj na vyjadrenie potenciálnej možnosti. V takom prípade však treba použiť slovosled ako pri otázke. Should musí teda stáť na začiatku vety. Should you need help...Keby ste potrebovali pomoc... náhodou
Tvar “OUGHT TO” Ought to ɔːt tuː je modálne sloveso, ktoré vyjadruje dôrazné odporučenie typu mal(a) by (si), malo by, mali by sme, mali by (ste). Používa sa podobne ako tvar should, ale je dôraznejšie a vyjadruje morálnu povinnosť, záväzok ap. You ought to help your mum.Mal by si pomôcť mame. They ought to do that.Mali by to urobiť. It ought to be fun.Mala by to byť zábava. Zápor sa tvorí pomocou ought not ... a často sa skracuje na oughtn't. You ought not to argue with the teacher.S učiteľom by si sa nemal hádať.
Odporúčanie “had better” Konštrukcia had better ... vyjadruje dôrazné odporúčanie, čo by niekto mal radšej urobiť. Väzba had better sa často skracuje na tvar zámeno + 'd better + neurčitok. Teda: I'd better; you'd better; he'd better; she'd better; we'd better; they'd better You'd better go now.Radšejby si mal ísť. We'd better leave.Radšej by sme mali odísť. I'd better be going.by som mal ísť. Zápor sa vyjadrí bežne pomocou not. Teda ako ...'d better not. Napr.: You'd better not tell him.Radšej mu to nehovor. They'd better not wait.Radšej by nemali čakať. V hovorenom prejave sa 'd často vynecháva a budete počuť len: You better ... Pozor! Tvar ...'d nemusí byť len skrátením slovesa had, ale aj podmieňovacieho would. Viac pozri Podmieňovacie “WOULD” v Lekcii 11.
Reálna podmienka v prítomnosti Podmienka v anglickom súvetí môže byť buď prítomná alebo minulá a ďalej reálna či nereálna. Pre tieto podmieňovacie spôsoby sa používajú termíny Zero conditional, First conditional, Second conditional a Third conditional (tu sa ním nebudeme zaoberať). Zero conditional je najjednoduchší podmieňovací spôsob, ktorý vyjadruje reálnu podmienku v prítomnosti, teda čo má nastať, či nastáva v prípade, že je splnená uvedená podmienka. Tvorí sa ako v slovenčine pomocou anglickej spojky if alebo when - ak/keď (vo vedľajšej vete) vo väzbe s rozkazom (the imperative), jednoduchým prítomným časom (present simple) alebo priebehovým časom (present continuous) v hlavnej vete. Napr.: If you know it, say it.Ak to vieš, povedz to. If he wants it, let him call me.Ak to chce, nech mi zavolá. If it's necessary, come right now.Ak je to potrebné, príďte hneď. When it rains, the road is wet.Keď prší, cesta je mokrá. First conditional vyjadruje, čo sa stane v budúcnosti, keď bude splnená daná podmienka. Tvorí sa pomocou spojky if vo vedľajšej vete a jednoduchého budúceho času (future simple) v hlavnej vete. Pozor! Na rozdiel od slovenčiny sa tu však vo vedľajšej vete namiesto budúceho času používa jednoduchý prítomný čas (present simple). Napr.: If it rains, we will stay at home.Ak bude pršať, zostaneme doma. If I see him, I will tell him.Keď ho uvidím, poviem mu to. I will help you if you want.Pomôžem ti, ak chceš/budeš chcieť. If you don't leave now, you will be late.Ak neodídeš hneď, prídeš neskoro.

Slovo unless ʌnˈlεs je opakom slova if a preloží sa ako pokiaľ nie alebo len ak (by). Napr.: I won't go there unless she comes too. - “Nepôjdem tam, pokiaľ ona tiež nepríde.”, Don't use it unless it's really necessary. - “Nepoužívajte to, ak to nie je naozaj nutné.” ap. Unless v sebe teda už obsahuje zápornú podmienku a nemalo by sa kombinovať s ďalším slovesným záporom.

Použitie slova “else” Slovo else vyjadruje niečo či niekoho iného (ktorýkoľvek z ďalších možných). Typicky sa spája so slovami ako something, somebody, someone, somewhere a v zápore potom nothing, nobody, nowhere atď. Napr.: Ask someone else.Spýtaj sa niekoho iného. It's somebody else's car.To je auto niekoho iného. Let's go somewhere else.Poďme niekam inam. Nothing else matters.Na ničom inom nezáleží. There's nobody else here.Nikto iný tu nie je. ... or else you'll be late.... alebo (inak) prídeš neskoro. Bežne sa používa v otázkach s who, what, where alebo (aj v záporných vetách) po slovách začínajúcich na any... Napr.: What else do you like?Čo ešte máš rád? Who else knows?Kto ešte to vie? He never lived anywhere else.Nikdy nežil nikde inde. Anything else?, Anybody else?Ešte niečo?, Ešte niekto?
Either ... or ..., neither ... nor ... Konštrukcia either A or B sa používa pri výbere z dvoch možností - buď A, alebo B. Číslo slovesa sa riadi tou z možností, ktorá k nemu stojí bližšie. Napr.: You can have either coffee or tea.Môžeš si dať buď kávu, alebo čaj. Either John or Frank told him.Povedal mu to buď John, alebo Frank. Either you know or you don't.Buď to vieš, alebo nie. Either he goes or I go.Buď pôjde on, alebo pôjdem ja. Samotné slovo either sa používa vo význame ktorýkoľvek, niektorý (z dvoch možných). Často sa však vyskytuje so záporom a znamená ani jeden (z dvoch). Napr.: I don't agree with either of them.Nesúhlasím s ani jedným z nich. Neither ... nor ... Ak chceme naopak zdôrazniť, že nepripadá do úvahy ani jedna z dvoch uvedených možností, teda ani A, ani B, použijeme výraz neither A nor B. Pozor! Tento výraz predstavuje jediný povolený zápor v celej vete. Použité sloveso teda musí už mať kladný tvar. I like neither coffee nor tea.Nemám rád ani kávu, ani čaj. She speaks neither English nor German.Nehovorí ani po anglicky, ani po nemecky. Neither Jane nor her parents are here.Nie je tu ani Jane, ani jej rodičia. Samotné neither sa používa vo význame ani jeden, žiadny (z dvoch uvedených). Napr.: Neither of them has any money.Ani jeden z nich nemá žiadne peniaze. Either a neither sa používajú aj v zápornej vete na vyjadrenie ... aj ja alebo ... ani ja. He wasn't happy and neither was I.Nebol spokojný a ani ja nie. I haven't got it either.Ani ja to nemám.. She didn't speak with me either.Ani ona so mnou nehovorila. Hovorovo môžeme bežne použiť: me neither ako záporné pritakanie - “ani ja nie”.

Výslovnosť slova either môže byť - ˈaɪðə alebo ˈiːðə. Podobne u slova neither - ˈnaɪðə alebo ˈniːðə.

Predložky miesta a smeru Predložky miesta - prepositions of place (ako aj ďalšie anglické predložky) je treba sa učiť priebežne hlavne z konkrétnych kontextov (spojení). Anglické predložky majú ale svoju logiku a v podobných kontextoch môžeme ich uplatnenie analogicky odvodiť. Bežné predložky miesta a smeru
above əˈbʌv nad vyššie inside ˌɪnˈsaɪd vnútri, dovnútra
across əˈkrɒs cez naprieč into ɪntuː do(vnútra)
along əˈlɒŋ pozdĺž, po ísť ap. next to nεkstuː vedľa
among əˈmʌŋ medzi v skupine off ɒf (preč) z
around əˈraʊnd okolo on ɒn na povrchu ap.
at æt na, pri, v mieste opposite ˈɒpəzɪt (na)proti
behind bɪˈhaɪnd za vzadu out of aʊtəv von z
below bɪˈləʊ pod nižšie outside ˌaʊtˈsaɪd vonku
beside bɪˈsaɪd vedľa over əʊvə nad, cez priamo
between bɪˈtwiːn medzi dvomi past pɑːst za smerom ďalej
beyond bɪˈjɒnd (až) za hranicou through θruː cez, skrz
by baɪ pri blízko, vedľa to tuː do, k smerom
down daʊn (dole) po schodoch ap. towards təˈwɔːdz (smerom) k
from frɒm z, od zdroj, pôvod ap. up ʌp hore po
in ɪn v upwards ˈʌpwədz nahor
in front of ɪnfrʌntˌəv pred under ˈʌndə pod priamo
Typické príklady použitia bežných predložiek miesta: The temperature is above zero.Teplota je nad nulou. How do we get across the river?Ako sa dostaneme cez rieku? She was among the children.Bola medzi deťmi. v skupine You're among friends.Si medzi priateľmi. Look around you.Pozri sa okolo seba. It's just around the corner.Je to hneď za rohom. He's at school and I'm at work.Je v škole a ja som v práci. We met at the bus stop.Stretli sme sa na zastávke autobusu. Look behind you!Pozri sa za seba! The garden is behind the house.Záhrada je za domom. It's below zero outside.Vonku je pod nulou. The town lies between London and ...Mesto leží medzi Londýnom a... He's between 20 and 25.Má niečo medzi 20 a 25 rokmi. It's beyond me.To je nad moje chápanie. He's standing by the window.Stojí pri okne. Go down the stairs.Choďte dole po schodoch. Go down this road.Choďte po tejto ceste. Put it in the fridge.Daj to do chladničky. There are no people in the street.Na ulici nie sú žiadni ľudia. He's in the garden.Je na záhrade. What's in the picture?Čo je na (tom) obrázku? He eats in front of the TV.Je pri televízore. Wait inside the car.Počkaj v aute. They got into the house.Dostali sa do domu. Can I sit next to you?Môžem si sadnúť vedľa teba? Take your feet off the table.Zlož si tie nohy zo stola. We sat on the floor.Sedeli sme na podlahe. We met on the bus.Stretli sme sa v autobuse. It was on TV and on the radio.Bolo to v televízii a v rádiu. Our house is opposite the school.Náš dom je naproti škole. Take it out of the fridge.Vyber to z chladničky. We'll meet outside the shop.Zídeme sa (vonku) pred obchodom. She sent him outside the room.Poslala ho von z izby. They live outside the city.Žijú mimo mesta. There's a bridge over the river.Cez rieku vedie most. It's just past the river.Je to hneď za riekou. You can enter through this door ...Môžete vojsť týmito dverami... I'm going to work.Idem do práce. I found it under the table.Našiel som to pod stolom. You must go up the stairs.Musíte ísť hore po schodoch. Pozor na rozdiely v používaní týchto predložiek: below (kdekoľvek úrovňou nižšie) a under (priamo pod), above (kdekoľvek vyššie) a over (priamo nad), between (umiestnenie medzi dvomi, aj hodnotami), ale among (medzi - v rámci skupiny) a pod. Predložku over vo význame nad, vyše môžeme bežne (ako v slovenčine) použiť aj pri vyjadrovaní číselných hodnôt prevyšujúcich istú hranicu a pod. Napr.: children over 6 years of agedeti nad 6 rokov veku It cost over a million.Stálo to vyše milióna. Podobne môžeme under použiť pri hodnotách alebo veku pod istou úrovňou. Napr.: children under 12 (years of age)deti do 12 rokov Pozor na zámenu beside a besides bɪˈsaɪdz! Beside znamená “vedľa” len v kontexte miesta a pri porovnávaní (vedľa seba posudzovaných) vecí. Besides sa používa výlučne v prenesenom význame ako okrem uvedeného či navyše (k už zmienenému). Napr.: The school is beside the river.Škola je vedľa rieky. It looks strange beside a big table.Vedľa veľkého stola to vyzerá čudne. He has other qualities besides being rich.Okrem toho, že je bohatý, má aj mnoho iných kvalít. ... and besides that, I like it.... a navyše sa mi to páči. Predložka outside znamená “vonku”, ale väčšinou sa v kontexte prekladá ako mimo (istého priestoru) alebo pred (o budovách, miestnostiach ap.)

To je v angličtine aj predložka, ktorá vyjadruje 3. pád (komu/čomu). Napr. Give it to him. - Daj mu to., He's nice to me. - Je ku mne milý. ap.