Pronunciation

Výslovnosť angličtiny V angličtine sa väčšina slov vyslovuje inak, ako sa píše. Výslovnosť vychádza zo spellingu anglickej abecedy a sčasti zo špecifickej výslovnosti hláskových skupín. Výslovnosť si treba osvojiť najmä pri učení sa slovnej zásoby zo slovníka a počúvaním hovoreného prejavu. Pre výslovnosť anglických hláskových skupín však existujú isté zákonitosti, ktoré možno vypozorovať a analogicky použiť i pri ďalších slovíčkach. Príklady zvyčajne rovnako vyslovovaných hláskových skupín:
ee výslovnosť (feel, beer, meet, feet)
eam výslovnosť iːm (beam, cream, seam, stream)
ear výslovnosť ɪə (ear, fear, near, hear)
eat výslovnosť iːt (beat, wheat, seat, meat)
oo výslovnosť ʊ (book, wood, hood, look, foot)
sh výslovnosť ʃ (she, ship, shall, should, cash, fashion, push)
sion výslovnosť ʒən (illusion, television, fusion)
ssion výslovnosť ʃən (admission, permission, passion, concession)
tion výslovnosť ʃən (information, nation, station)
ew výslovnosť na konci slova (crew, chew, few, brew, view)
ch výslovnosť (check, rich, achieve, choose)
ake (hl. na konci slov) výslovnosť eɪk (make, take, bake, brake, shake)
Aj tu však existujú výnimky, ktoré si treba zapamätať. Napr.: blood blʌd, flood flʌd, school skuːl Výslovnosť písmena c v slovách závisí od nasledujúceho písmena v slove. Ak za ním nasleduje e, i, y, vysloví sa ako s. V ostatných prípadoch sa vysloví ako k. Napr.: cut kʌt, cop kɒp, cat kæt, call kɔːl, cute kjuːt, luck lʌk ALE cease siːs, city sɪtɪ, dice daɪs, vacancy ˈveɪkənsɪ Rovnako sa písmeno g väčšinou vyslovuje mäkko ako , pokiaľ za ním nasleduje e, i, y. Inde sa vyslovuje tvrdo ako slovenské g. To platí i pre zdvojené gg. Napr.: go gəʊ, good gʊd, glad glæd, gut gʌt, bag bæg, beggar ˈbεgə ALE gesture ˈdʒεstʃə, edge εdʒ, gel dʒεl, gin dʒɪn, gym dʒɪm Pozor na výnimky výslovnosti g pri slovách cudzieho pôvodu, akými sú napr.: get gεt, give gɪv, girl gɜːl, gill gɪl Výslovnosť anglického r nie je zďaleka taká tvrdá (kmitavá) ako v slovenčine! Jazyk sa pri jeho vyslovení skôr otáča špičkou k hornému podnebiu. Výslovnosť koncového -er je takmer úplne potlačená a vyslovuje sa ako neurčitá vyrazená samohláska ə. Napr.: learner ˈlɜːnə, liter ˈliːtə, meter ˈmiːtə, matter ˈmætə, runner ˈrʌnə, better bεtə Výslovnosť písmena u stojaceho pred 2 spoluhláskami alebo pred spoluhláskou na konci slova je väčšinou ʌ. Napr.: nut nʌt, but bʌt, cup kʌp, cut kʌt, must mʌst, dust dʌst, butter ˈbʌtə Ak má u pred sebou jednu spoluhlásku a za sebou spoluhlásku a samohlásku, vyslovuje sa väčšinou alebo juː. Napr.: acute əˈkjuːt; computer kəmˈpjuːtə; cure kjuːə; duty djuːtɪ; huge hjuːdʒ V iných prípadoch sa už výslovnosť u rôzni a závisí od pôvodu slova a iných faktorov. Napr.: absolute ˈæbsəˌluːt, about əˈbaʊt, further fɜːðə, student ˈstjuːdənt, study stʌdɪ

Venujte výslovnosti veľkú pozornosť. Veľa anglických slov Slovákovi znie veľmi podobne, ale nevyslovujú sa rovnako a majú celkom odlišný význam. Pozor zvlášť na rozdiel medzi otvorenou hláskou æ a zavretou hláskou ε. Napr. bad bæd (zlý) - bed bεd (posteľ), land lænd (pristáť) - lend lεnd (požičať), dad dæd (ocino) - dead dεd (mŕtvy), sand sænd (piesok) - send sεnd (poslať), rat ræt (krysa) - red rεd (červený) ap.