Grammar

THERE IS, THERE ARE Sloveso be tvorí so slovom there (tam) ustálené spojenia There is ... a There are ..., ktoré vyjadrujú, že sa niekde niečo nachádza či existuje, alebo že niečo niekde je. Napr.: There is a dog here.Je tu pes. There are many problems.Je veľa problémov. Spojenie there is môžeme v hovorovej angličtine skrátiť na tvar there's ðεəz. There's a party at my house.U mňa doma je večierok. Otázka sa tvorí rovnako ako inde pri použití slovesa be iba obrátením slovosledu, teda na: Is there ...?, resp. v množnom čísle Are there ...?. Is there a problem?Je nejaký problém? Are there any children?Sú tam nejaké deti? How many people are there?Koľko je tam ľudí? Zápor sa tvorí pomocou not za tvarom slovesa be. Teda formou: There isn't a ... resp. (v množnom čísle) There aren't any ... Napr.: There aren't any problems.Nie sú žiadne problémy. There isn't a problem.Nie je (žiadny) problém. Viac o použití any a some pozri Some vs. any . Zápor môžeme utvoriť tiež len pomocou no (žiadny). Napr.: There's no time.Nie je čas. There's no money.Nie sú peniaze. There are no people here.Nie sú tu žiadni ľudia.
Podstatné mená Podstatné mená v angličtine (nouns) nepodliehajú skloňovaniu. K zmene tvaru anglického podstatného mena dochádza v podstate len pri tvorení množného čísla. Angličtina sa vyznačuje aj tým, že sa často za sebou zoraďujú podstatné mená, a tým získavajú význam prídavných mien a funkciu rozvíjajúcich vetných členov - tzv. noun modifiers. Napr.: car keyskľuče od auta (auto kľúče) family houserodinný dom (rodina dom) action movieakčný film (akcia film) action movie herohrdina akčných filmov (akcia film hrdina)

Často teda na preklad slovenského prídavného mena stačí za seba jednoducho v logickom poradí poskladať niekoľko anglických podstatných mien.

Rod podstatných mien Angličtina rozlišuje tri gramatické rody (gender): mužský – masculine, ženský – feminine a stredný – neuter. Na rozdiel od slovenčiny ale v angličtine v zásade zodpovedá rod mužský a ženský iba ľudským bytostiam (niekedy aj zvieratám) v rozlíšení podľa pohlavia. Všeobecne platí: muž, chlapec (či samec) – he, žena, dievča (či samica) – she. He is a good man.Je to dobrý človek. She is my sister.Je to moja sestra. Takmer všetky ostatné subjekty majú stredný rod – it. Platí to aj o deťoch a zvieratách tam, kde nie je potreba odlišovať pohlavie. Where's the book? It's here.Kde je tá kniha? Tu je. Is this your child? Yes, it is!Je to vaše dieťa? Áno, je.
Množné číslo podstatných mien Množné číslo (the plural) sa tvorí pridaním koncovky -s alebo -es za podstatné meno. Koncovka -s house - houses, hand - hands, book - books ap. Koncovka -es Používa sa po hláskach s, ss, sh, ch a x. Koncové -es sa potom vyslovuje -ɪz. Napr.: bus - buses, touch - touches, mix - mixes, dish - dishes, class - classes Ďalej po samohláske o na konci slova. hero - heroes, cargo - cargoes, tomato - tomatoes ap. Pozor! Ak sa slovo končí na y, ktorému predchádza spoluhláska, mení sa v množnom čísle na ie. baby - babies, city - cities, lady - ladies, story - stories Výslovnosť koncového -s po neznelom -k, -p, -t je s ako v slovenčine. books bʊks; pets pεts; ships ʃɪps; the Alps ælps Vo zvyšných prípadoch sa koncové -s vyslovuje skôr ako z. kids kɪdz; hands hændz; boys bɔɪz; neighbours ˈneɪbəz; tomatoes təˈmɑːtəʊz
Bežné výnimky tvorenia množného čísla Pri tvorení množného čísla existuje niekoľko nepravidelností. Pri podstatných menách končiacich na -f, -fe sa táto spoluhláska v množnom čísle mení na -ves. Napr.: leaf - leaves liːvz, life - lives laɪvz, wife - wives waɪvz, half - halves hɑːvz Existujú ale aj slová tvoriace množné číslo úplne nepravidelne. Patria sem napr.: man - men mεn (muži), child - children ˈtʃɪldrən (deti), tooth - teeth tiːθ (zuby), foot - feet fiːt (nohy) Pozor! Nepravidelnosť slova man platí aj pre zloženiny tvorené s týmto slovom. Napr.: gentleman - gentlemen, woman - women wɪmɪn Niektoré nepočítateľné podstatné mená netvoria množné číslo vôbec. Napr.: information, knowledge, advice, luggage, news, homework Niektoré slová s množným číslom nemenia svoj tvar. (hlavne názvy druhov živočíchov) fish, fruit, sheep, deer, salmon Poznámka: Podstatné mená ako fish (ryba, ryby), fruit (ovocie) a pod. môžu tvoriť množné číslo, ak však hovoríme o viacerých druhoch.

Pozor na výslovnosť niektorých nepravidelných tvarov! Napr. slovo woman (žena) sa vyslovuje wʊmən, ale množné číslo women sa vyslovuje wɪmɪn!

Základné číslovky Naučte sa anglické základné číslovky - Cardinal numbers. (Pozor na výslovnosť.)
0 zero zɪərəʊ 10 ten tεn 20 twenty ˈtwεntɪ
1 one wʌn 11 eleven ɪˈlεvən 30 thirty ˈθɜːtɪ
2 two tuː 12 twelve twεlv 40 forty ˈfɔːtɪ
3 three θriː 13 thirteen ˌθɜːˈtiːn 50 fifty ˈfɪftɪ
4 four fɔː 14 fourteen ˈfɔːˈtiːn 60 sixty ˈsɪkstɪ
5 five faɪv 15 fifteen ˈfɪfˈtiːn 70 seventy ˈsεvəntɪ
6 six sɪks 16 sixteen ˈsɪksˈtiːn 80 eighty ˈeɪtɪ
7 seven sεvən17 seventeen ˈsεvənˈtiːn 90 ninety ˈnaɪntɪ
8 eight eɪt 18 eighteen ˈeɪˈtiːn 100 a hundred əˈhʌndrəd
9 nine naɪn 19 nineteen ˌnaɪnˈtiːn 1000 a thousand əˈθaʊzənd
1000,000 a million əˈmɪljən
Zostavovanie základných čísloviek je podobné ako v slovenčine. Rozdiel je len v tom, že medzi stovky a desiatky sa vkladá spojka and. (V americkej angličtine sa už vynecháva.) (one) hundred and fifty-sixstopäťdesiatšesť Stovky, tisícky a pod. pri uvádzaní konkrétneho počtu nemajú formu množného čísla! one hundred and tensto desať three hundred and twelvetristodvanásť five thousand nine hundred and eightypäťtisíc deväťstoosemdesiat twenty-five million dollarsdvadsaťpäť miliónov dolárov Desiatky, tucty, stovky, tisícky a pod. sa môžu použiť v množnom čísle, avšak len ak sa neuvádzajú spolu s konkrétnou číslovkou. Napr.: There are hundreds of them.Sú ich stovky. Tens of thousands of children ...Desiatky tisíc detí... Dozens of people ...Desiatky ľudí... doslova tucty millions of dollarsmilióny dolárov Pri desatinných číslach sa v angličtine namiesto desatinnej čiarky používa bodka - point, ktorá sa tiež vyslovuje namiesto slovenského celých. Napr.: 9.5 - nine point fivedeväť celých päť 0.75 - zero point seventy-fivenula celá sedemdesiatpäť

Anglicky hovoriace krajiny bežne užívajú jednotku dozen ˈdʌzən - tucet (12 ks). Napr.: They're 5 dollars a dozen. - Stojí päť dolárov za tucet.

Ukazovacie zámená – THIS/THAT, THESE/THOSE Angličtina rozlišuje ukazovacie zámená (demonstrative pronouns) podľa toho, či vyjadrujeme jednotné alebo množné číslo a či ukazujeme na niečo tu alebo tam.
Jednotné číslo Množné číslo
Tu this ðɪs - tento/táto/toto these ðiːz - títo/tieto
Tam that ðæt - (tam)ten/(tam)tá/(tam)to those ðəʊz - (tam)tí/(tam)tie
Napr.: This is a good book.Toto je dobrá kniha. I like this phrase.Táto fráza sa mi páči. That is true.To je pravda. Is that your car?To je tvoje auto? These books are new.Tieto knihy sú nové. These people can ...Títo ľudia môžu... Those are my parents.Tamtí sú moji rodičia. Who are those people?Kto sú ľudia? Spojenie that is sa často v hovorovej angličtine skracuje na tvar that's ðæts.. That's my book.To je moja kniha.

Frázu: Is that the time? možno preložiť ako: To už je toľko (hodín)?

Privlastňovacie zámená Anglické privlastňovacie zámená (possessive pronouns) sa používajú podobne ako zámená v slovenčine. Treba však rozlišovať prívlastkové a samostatné zámená.
Prívlastkové Samostatné Prívlastkové Samostatné
môj my maɪ mine maɪn náš our aʊə ours aʊəz
tvoj your jɔː yours jɔːz váš your jɔː yours jɔːz
jeho his hɪz his hɪz
jej her hɜː hers hɜːz ich their ðεə theirs ðεəz
jeho its ɪts its ɪts

Pozor, nezamieňajte tvar privlastňovacieho zámena its a skrátený tvar it's pozostávajúci zo zámena a tvaru slovesa be - teda it is.

Nesamostatné zámená Tieto zámená môžu stáť iba pred podstatným a prídavným menom. Napr.: It's my book.To je moja kniha. Is he your friend?Je to tvoj priateľ?, Je to váš priateľ? His English is good.Jeho angličtina je dobrá. Her parents are ...Jej rodičia sú... Our new car ...Naše nové auto... Their house is ...Ich dom je...

Naučte sa v prvom rade tvary prívlastkových zámen. Samostatné zámená uvádzame spolu s prívlastkovými predovšetkým pre podobnosť ich tvarov a kontrast pri použití. Ľahšie sa ich takto môžete naučiť.

Samostatné zámená Podstatné meno, na ktoré sa tieto zámená vzťahujú, za nimi nenasleduje, ale im naopak predchádza. Napr.: This book is mine.Táto knižka je moja My car, not yours.Moje auto, nie tvoje. Our house, not theirs.Náš dom, nie ich. My parents with hers ...Moji rodičia s jej... Poznámka: V angličtine nemôže pred privlastňovacím zámenom stáť člen, ukazovacie zámeno ani zámeno no (žiadny). Nemožno povedať napr.: “this my friend, that his house, those your dogs” ap. V tomto prípade treba použiť predložku of a samostatné zámeno. Napr.: This friend of mine ...Tento môj priateľ... That house of his ...Ten jeho dom... Those dogs of yours ...Tie tvoje psy...
Privlastňovanie pomocou predložky “of” Privlastňovanie (possession) môžeme v angličtine vyjadriť pomocou dôležitej predložky OF, ktorá sa všeobecne viaže s genitívom (koho/čoho). Napr.: the children of our friendsdeti našich priateľov a friend of my sisterkamarát mojej sestry the colour of our housefarba nášho domu Predložku of teda treba mať na pamäti vždy, keď chceme v angličtine vyjadriť genitívnu väzbu! Napr.: learners of Englishštudenti angličtiny ktorí sa angličtinu učia a lot of waterveľa vody Viac pozri Predložka OF v Lekcii 17.
Privlastňovací pád Privlastňovací pád (Possessive case) sa tvorí pridaním koncovky ...'s za slovo. Ak slovo končí na -s (i v množnom čísle), stačí len pridať apostrof - ...'. Napr.: my brother's carauto môjho brata our children's friendskamaráti našich detí gentlemen's clubpánsky klub his parents' housedom jeho rodičov student's books - students' booksštudentove knihy - knihy študentov
Much vs. many Pozor na používanie many ˈmεnɪ a much mʌtʃ pri prekladaní slov mnoho, veľa ap. Ak hovoríme o počítateľných podstatných menách (countable nouns) - používa sa many, v prípade nepočítateľných mien - (uncountable nouns) zasa much! many friendsveľa priateľov too many peoplepríliš veľa ľudí too much waterpríliš mnoho vody There isn't much time.Nie je veľa času. Slovo much máva pred sebou často slová ako too (príliš), so (tak), very (veľmi) a pod. Na samotné much narazíte hlavne v zápore: not much a v otázkach: how much ...? How much vs. how many Rovnako treba rozlišovať tieto slová, ak sa pýtame na množstvo - koľko. How many sa používa pri počítateľných a how much pri nepočítateľných podstatných menách. How many people/men/children ...?Koľko ľudí/mužov/detí...? How much water/time/money ...?Koľko vody/času/peňazí...? Medzi najbežnejšie nepočítateľné podstatné mená v angličtine patria tzv. mass nouns (látkové podstatné mená), teda: látky, tekutiny, a pod. Napr.: air, bread, milk, water, snow, rain, rice, sand, wood, hair, grass celky viacerých podobných predmetov ako: baggage, equipment, furniture, garbage, luggage abstraktné a myšlienkové pojmy ako: advice, information, knowledge, news, art, music, power, energy Poznámka: Nepočítateľných podstatných mien je veľa a pri štúdiu slovnej zásoby treba dávať pozor, ktoré to sú. V slovníkoch sú často označené - obyčajne ako UNCOUNT. Pozor na slová, ktoré majú v slovenčine bežne množné číslo, ale v angličtine sú nepočítateľné a správajú sa vo vete ako slovo v jednotnom čísle. Napr.: peniaze - money, batožiny - baggage, luggage, informácie - information, správy - news a pod. Teda: peniaze/informácie/batožiny , ale: money/information/luggage IS (je!) Napr.: How much money is there?Koľko je tam peňazí? Too much information is ...Príliš mnoho informácií je... Poznámka: Much sa tiež bežne používa ako slovenské oveľa.... Napr.: much betteroveľa lepšie Viac pozri Stupňovanie prídavných mien v Lekcii 8

Bežná fráza: How much is it? - “Koľko to stojí?” možno rôzne obmeňovať. Napr. How much is this book? - “Koľko stojí táto kniha?” ap.

Little vs. few Pozor tiež pri prekladaní slovenského málo do angličtiny! Pokiaľ hovoríme o nepočítateľných podstatných menách uncountable nouns, používa sa little. V prípade počítateľných countable nouns sa však používa few! Napr.: There's little time.Je málo času. We have too little money.Máme príliš málo peňazí. He has few friends.Má málo priateľov. Few potom znamená skôr málo a a few sa prekladá ako pár (len niekoľko). There are a few people ...Je (tam) pár ľudí... Spojenie s členom: a little znamená v slovenčine trošku, trochu. Napr.: I'm a little afraid.Trochu sa bojím. I need a little help.Potrebujem trochu pomôcť.

Ako univerzálny termín na vyjadrenie veľkého množstva možno väčšinou použiť: a lot of alebo lots of (hŕba, hŕby). Napr. We have a lot of time. - Máme hŕbu času., There are lots of people. - Sú tam hŕby ľudí. ap.