Useful phrases

Zoznamovacie frázy

Hello!
[hεˈləʊ!]
Ahoj!, Dobrý deň!
Hi!
[haɪ!]
Ahoj!, Čau!
Who are you?
[huː ɑː juː?]
Kto ste?
What's your name?
[wɒts jɔː neɪm?]
Ako sa voláš?, Ako sa voláte?
My name is ...
[maɪ neɪm ɪz]
Volám sa...
How are you?
[haʊ ɑː juː?]
Ako sa máš?, Ako sa máte?
I hope you are well.
[aɪ həʊp juː ɑː wεl]
Dúfam, že sa máš dobre.
I'm fine. And you?
[aɪm faɪn ænd juː?]
Mám sa dobre. A vy?
Where are you from?
[wεə ɑː juː frɒm?]
Odkiaľ si?, Odkiaľ ste?
I'm from ...
[aɪm frɒm]
Som z...
Come and meet ...
[kʌm ænd miːt]
Zoznámte sa s...
Let me introduce (you to) ...
[lεt miː ˌɪntrəˈdjuːs (juː tə)]
Dovoľte, aby som vám predstavil...
Let me introduce myself.
[lεt miː ˌɪntrəˈdjuːs maɪˈsεlf]
Dovoľte, predstavím sa vám.
Nice to meet you.
[naɪs tə miːt juː]
Teší ma.
I don't understand.
[aɪ dəʊnt ˌʌndəˈstænd]
Nerozumiem.
Thank you.
[θæŋk juː]
Ďakujem.
See you!
[siː juː!]
Dovidenia!
See you soon!
[siː juː suːn!]
Do skorého videnia!
Goodbye.
[ˌgʊdˈbaɪ]
Dovidenia.

Hovorovú frázu See you! možno použiť aj v tvare See you later! (ˈleɪtə) (Uvidíme sa neskôr.) či See you tomorrow. (təˈmɒrəʊ) (Uvidíme sa zajtra). Namiesto formálneho goodbye možno bežne hovorovo povedať bye-bye (ˈbaɪˌbaɪ) alebo len bye (baɪ).

Užitočné frázy so slovesom be

be afraid of sth
[biː əˈfreɪd]
báť sa čoho
be busy doing sth
[biː ˈbɪzɪ]
mať veľa práce s čím
be fine
[biː faɪn]
mať sa dobre
be hungry
[biː ˈhʌŋgrɪ]
byť hladný
be late
[biː leɪt]
mať meškanie
be right
[biː raɪt]
mať pravdu
be sorry about sth
[biː ˈsɒrɪ]
mrzieť čo koho, byť ľúto čo komu
be thirsty
[biː ˈθɜːstɪ]
byť smädný
be well
[biː wεl]
mať sa dobre, byť v poriadku
be wrong
[biː rɒŋ]
nemať pravdu, mýliť sa
Are you okay?
[ɑː juː ˌəʊˈkeɪ?]
Si v poriadku?
Are you thirsty?
[ɑː juː ˈθɜːstɪ?]
Si smädný?
I'm afraid not.
[aɪm əˈfreɪd nɒt]
Obávam sa, že nie.
I'm hungry.
[aɪm ˈhʌŋgrɪ]
Som hladný.
I'm in a hurry.
[aɪm ɪn ə ˈhʌrɪ]
Ponáhľam sa.
I'm late.
[aɪm leɪt]
Meškám.
I'm ready.
[aɪm ˈrεdɪ]
Som pripravený.
I'm sorry.
[aɪm ˈsɒrɪ]
Mrzí ma to., Je mi (to) ľúto., Ľutujem.
I'm sure.
[aɪm ʃʊə]
Som si istý.
It's true.
[ɪts truː]
Je to pravda. tvrdenie ap.
You're right.
[jʊə raɪt]
Máš pravdu., Máte pravdu.
What is it?
[wɒt ɪz ɪt?]
Čo je (to)?, O čo ide?

Angličtina stojí okrem gramatiky z veľkej časti tiež na ustálených obratoch a frazeológii. Veľa bežných obratov sa anglicky typicky povie inak, než ako by ich Slovák doslovne preložil podľa gramatických pravidiel a jednotlivých slovíčok. Množstvo základných anglických slov má viac významov a podľa kontextu či slov s nimi vo vete použitých sa význam môže meniť. Preto tu budeme tiež uvádzať veľa bežných a užitočných ustálených spojení a príkladov, na ktorých si môžete túto typickú vlastnosť angličtiny zažiť a naučiť sa niektoré praktické a typické anglické obraty.

Pozor na slovo pravda pri preklade do angličtiny. Pravda je síce po anglicky the truth ðəˈtruːθ - povedať pravdu. je tell the truth, ale Je to pravda. sa preloží ako: It is true. (Je to pravdivé.) a Máš pravdu. sa povie: You're right.