Výslovnost

1Výslovnosť Nemecká výslovnosť nie je náročná, ale je dobré vedieť niekoľko pravidiel. Týkajú sa predovšetkým výslovnosti dlhých slabík a rôznej výslovnosti písmena s.
1.1Samohlásky Krátke samohlásky vyslovujeme podobne ako v slovenčine otvorene. Vyskytujú sa: pred zdvojenými spoluhláskami Klasse, bitte pred tvrdými spoluhláskami dort, machen, Kind Dlhé samohlásky vyslovujeme zatvorene. Vyskytujú sa: na konci slabiky wo, da, guten v podobe zdvojených samohlások Haar, Tee pred h (ktoré nevyslovujeme) Ihnen, wohne, geht pred tzv. ostrým s, písané ako ß Spaß, Straße a v jednoslabičných slovách s tvrdým zakončením spät, Tag Výslovnosť prehlasovaných samohlások je jednoduchá. Ä vyslovujeme ako otvorené e. später, fährt V prípade ďalších prehlasovaných samohlások zaokrúhlíme pery. V prípade ö vyslovíme e, v prípade ü vyslovíme i. Österreich, tschüs Dvojhlásky Dvojhlások má nemčina hneď niekoľko a ich výslovnosť môže byť zo začiatku trochu mätúca. Zapamätajte si niektoré slová, ktorých výslovnosť poznáte, a v prípade pochybností si ich pripomeňte.
zápis výslovnosť príklady
eu, äu ɔy ako v slove boj neu , Häuser
au au Haus , auf
ei, ai ai nein , Mai
ie ako v slove šíp Wien , Liebe
-ie koncové ako v slove zdravie Familie
1.2Spoluhlásky V tabuľkách uvádzame prehľad základnej výslovnosti spoluhlások a spoluhláskových skupín. V slovách cudzieho pôvodu sú však možné odchýlky.
zápis výslovnosť príklady
chs ks wachsen
ck k Rostock , packen
di, ti, ni tvrdo, ako v slove titul dir , nicht , Kantine
h- na začiatku h haben , Haus
h koncové, medzi nevyslovuje sa, len predlžuje samohlásku froh , fahren
-ig ako v slove dych Leipzig , Ludwig
ph f Physik
qu kv bequem
-tion tsioːn Funktion
tsch ako slovenské č deutsch , tschechisch
tz ts ako slovenské c sitzen
v f Villach , Eva
w v Wagner
z ts ako slovenské c zehn , Franz
Písmeno s sa v nemčine vyslovuje niekoľkými rôznymi spôsobmi.
zápis výslovnosť príklady
s z sein , besuchen
ss s bisschen
ß s Straße
sch ʃ ako slovenské š tschechisch
sp- na začiatku ʃp ako slovenské šp Sport , sprechen
st- na začiatku ʃt ako slovenské št Student