Redemittel

Guten Appetit!
[ˈguːtn apeˈtiːt!]
Dobrú chuť!
Zum Wohl!
[tsʊm voːl!]
!Na zdravie!pri prípitku
Prosit!
[ˈproːzɪt!]
Na zdravie!
Ich habe Hunger.
[ɪç ˈhaːbə ˈhʊŋɐ]
Som hladný.
Ich habe Durst.
[ɪç ˈhaːbə dʊrst]
Som smädný.
Was möchten Sie essen?
[vas ˈmœçtn ziː ˈεsn?]
Čo si dáte na jedenie?
Ich möchte...
[ɪç ˈmœçtə]
Dal by som si..., Chcel by som...
Ich nehme...
[ɪç ˈneːmə]
Dám si...
Das klingt gut.
[das ˈklɪŋt guːt]
To znie dobre.
Ich mag Pizza.
[ɪç maːk ˈpɪtsa]
Mám rád pizzu.
Zahlen, bitte.
[ˈtsaːlən, ˈbɪtə]
Zaplatím.
Bitte, die Rechnung!
[ˈbɪtə, diː ˈrεçnʊŋ!]
Prosím účet!
Getrennt oder zusammen?
[gəˈtrεnt ˈoːdɐ tsuˈzamən?]
Zvlášť alebo spolu?
Das macht 13 Euro 20.
[das maxt ˈdraitseːn ˈɔyro ˈtsvantsɪç]
To je 13 eur 20.
Stimmt so.
[ʃtɪmt zoː]
To je v poriadku. pri platení
Wie viel kostet das?
[viː fiːl ˈkɔstət das?]
Koľko to stojí?
Der Apfelkuchen ist schon aus.
[deːɐ ˈapflkuːxn ɪst ʃoːn aus]
Jablkový koláč už nie je.
Ich hab's eilig.
[ɪç haːbs ˈailɪç]
Ponáhľam sa.
Klar!
[klaːɐ!]
Jasné!
Vielen Dank!
[ˈfiːlən daŋk!]
Srdečná vďaka!
Hat es geschmeckt?
[hat εs gəˈʃmεkt?]
Chutilo?

Ako sme si už ukázali v 1. lekcii pri osobnom zámene es, Nemci v hovorovej reči radi skracujú. Týka sa to tiež koncového -e v prítomnom čase v 1. osobe jednotného čísla, ktoré sa bežne vynecháva. Ako vidíme napríklad vo fráze ich hab's eilig, kde je skrátený tvar habe aj es.