Grammatik

Datív – Dativ V tejto lekcii budeme pokračovat v diskusii o pádoch a ich tvarosloví. Nejfrekventovanejšie predložky, ktoré sa vždy viažu s datívom, sú tieto:
aus z nach po, podľa
bei pri, u von z, od, genitív v slovenčine
mit s, inštrumentál v slovenčine zu k, do, na
aus dem Haus gehenísť z domu ein Parkplatz bei der Bankparkovisko pri banke mit Freunden sprechenhovoriť s priateľmi nach dem Essenpo jedle nicht weit vom Bahnhofneďaleko železničnej stanice zur Post gehenísť na poštu Okrem týchto predložiek sa s datívom viažu aj niektoré predložky miesta, pokiaľ ich používame v odpovedi na otázku Kde?. Mnohé z nich už poznáte. auf der Straßena ulici an der Haltestellena zastávke in der Stadtv meste vor dem Hauspred domom Na otázku Kam? sa v spojení s týmito predložkami používa akuzatív. auf die Straßena ulicu an die Haltestellena zastávku in die Stadtdo mesta vor das Hauspred dom O predložkách s datívom a akuzatívom viac v kapitole Predložky a pády v lekcii 9. Obľúbené skracovanie sa týka aj niektorých spojení predložkiek s určitým členom. Použitie skrátených a rozpísaných tvarov je rovnocenné. Výnimkou sú niektoré ustálené spojenia ako napríklad zur Post gehen.
an + dem → am in + dem → im
an + das → ans in + das → ins
zu + dem → zum bei + dem → beim
zu + der → zur von + dem → vom
Tvaroslovie datívu Zopakujme si, že pád podstatného mena nezistíme na základe jeho tvaru, ktorý sa prakticky nemení, ale na základe tvaru členov (prípadne iných sprievodných slov typu privlastňovacích či ukazovacích zámen). Pre všetky tieto sprievodné slová platí použitie rovnakých koncoviek. Koncovky nominatívu a akuzatívu už poznáme z predchádzajúcej lekcie. Koncovkou datívu je v jednotnom čísle mužského a stredného rodu -m, ženského -r a v množnom čísle univerzálne -n.
člen Datív Datív
der dem einem
die der einer
das dem einem
die (množ. číslo) den -
Podobne sa správa napríklad ukazovacie zámeno dieser, diese, dieses (tento, táto, toto).
rod Datív
mužský rod diesem tomuto
ženský rod dieser tejto
stredný rod diesem tomuto
množné číslo pre všetky rody diesen týmto
Pozor! Tvar podstatného mena mužského a stredného rodu sa v 3. osobe množného čísla mení - má tiež koncovku -n. die Freunde – mit den Freunden die Häuser – in den Häusern die Freundinnen – mit den Freundinnen Podstatné mená ženského rodu a niektoré ďalšie končia v množnom čísle na -n, takže je ich tvar vo všetkých pádoch rovnaký. Výnimkou sú slová, ktoré v množnom čísle končia na -s. diese Restaurants – in diesen Restaurants die Cafés – in den Cafés Tvorenie množného čísla podstatných mien si pripomeňte v kapitole Množné číslo podstatných mien v lekcii 2.
Spôsobové slovesá Medzi spôsobové slovesá, ktorým sa tiež niekedy hovorí modálne, patria slovesá müssen (musieť), können (môcť), sollen (mať povinnost), dürfen (smieť), wollen (chcieť) a mögen (mať rád). Tieto slovesá sa vo vete viažu s ďalším slovesom. Spôsobové sloveso sa časuje a druhé sloveso stojí na konci vety v infinitíve. Je to rovnaké ako v slovenčine, iba slovosled býva iný. Ich muss erst mit dem Zug fahren.Musím ísť najprv vlakom. Können Sie uns helfen?Môžete nám pomôcť? Der Zug soll in 20 Minuten kommen.Vlak má prísť o 20 minút. Darf ich Sie etwas fragen?Smiem sa vás na niečo spýtať? vetný rámec Stretávame sa tu prvýkrát s javom typickým pre nemčinu, tzv. vetným rámcom. Rámec tvorí sloveso v určitom tvare na začiatku vety a ďalšia časť slovesnej väzby na konci vety, medzi ktorými sú všetky zvyšné slová vo vete. Sie können dort auch in den Bus einsteigen.Môžete tam tiež nastúpiť na autobus. Ich muss erst mit dem Bus fahren.Musím ísť najprv autobusom. Ďalšie príklady využitia vetného rámca nájdete v kapitolách Budúci čas v lekcii 12 alebo Nie je predpona ako predpona v lekcii 8. časovanie Časovanie spôsobových slovies nie je zložité. V prítomnom čase sa pridávajú nám už známe koncovky s jediným rozdielom – 1. osoba jednotného čísla je bez koncovky a zhoduje sa s 3. osobou. Spôsobové slovesá menia v jednotnom čísle kmeňovú hlásku, je preto dobré si zapamätať tvar 1. osoby jednotného čísla. V množnom čísle všetko zostáva pravidelné.
müssen
ich muss musím wir müssen musíme
du musst musíš ihr müsst musíte
er/sie/es muss musí sie müssen musia
können
ich kann môžem wir können môžeme
du kannst môžeš ihr könnt môžete
er/sie/es kann môže sie können môžu
dürfen
ich darf smiem wir dürfen smieme
du darfst smieš ihr dürft smiete
er/sie/es darf smie sie dürfen smú
sollen
ich soll mám wir sollen máme
du sollst máš ihr sollt máte
er/sie/es soll sie sollen majú
Ostatné spôsobové slovesá viď Ďalšie spôsobové slovesá v lekcii 6.
Zápor pomocou nicht Zatiaľ ste si mohli všimnúť, že záporná častica nicht stojí vo vete za slovesom. Ich verstehe nicht.Nerozumiem. Frau Klein ist nicht da.Pani Kleinová tu nie je. Záporná častica však môže stáť aj na iných miestach podľa toho, čo popiera. Ak chceme poprieť obsah celej vety, stojí až úplne na konci. Ich komme heute Abend nicht.Neprídem dnes večer. Ak chceme poprieť len určitú informáciu, stojí záporná častica pred daným slovom. Ich komme nicht heute Abend.Neprídem dnes večer. ale zajtra Nicht sa taktiež dáva pred predložkové spojenia. Nein, ich warte nicht auf diesen Zug.Nie, nečakám na tento vlak. Ich fahre nicht mit dem Bus.Nepôjdem autobusom. Ich kann nicht zu Fuß gehen.Nemôžem ísť pešo. Poznámka: Vo vetách s vetným rámcom, ako sú napr. vety so spôsobovými slovesami, nestojí záporná častica pri popieraní obsahu celej vety na konci, ale na predposlednom mieste. V prípade spôsobových slovies teda pred infinitívom. Ich kann heute nicht kommen.Nemôžem dnes prísť. Du darfst hier nicht sprechen.Nesmieš tu rozprávať. O zápore viac v kapitolách Zápor v prípade podstatných mien – zámeno kein v lekcii 6 a Pár poznámok k záporu v lekcii 16.

Nemecký slovosled je pre nás zvláštny, je ale dôležitý pre porozumenie textu. Všímajte si ho v článkoch a cvičeniach, postupne si ho určite osvojíte.