Paul:
Hallo, Marie! Wohin gehst du?
haˈloː, maˈriː! voˈhin ˈgeːst duː?
Ahoj Marie! Kam ideš?
Marie:
Hallo! Ich habe schon Hunger. Ich gehe essen.
haˈloː! ɪç ˈhaːbə ʃoːn ˈhʊŋɐ ɪç ˈgeːə ˈεsn
Ahoj! Som už hladná. Idem sa najesť.
Paul:
Super! Ich gehe gerade auch essen.
ˈzuːpɐ! ɪç ˈgeːə gəˈraːdə aux ˈεsn
Super! Idem tiež práve jesť.

Im Restaurant

Bedienung:
Guten Tag! Ich bringe gleich die Speisekarte. Was möchten Sie trinken?
ˈguːtn taːk! ɪç ˈbrɪŋə glaiç diː ˈʃpaizəkartə vas ˈmœçtn ziː ˈtrɪŋkn?
Dobrý deň! Hneď prinesiem jedálny lístok. Čo si dáte na pitie?
Marie:
Ich nehme ein Glas Mineralwasser. Was nimmst du, Paul?
ɪç ˈneːmə ain glaːs mineˈraːlvasɐ vas nɪmst duː, paul?
Ja si dám pohár minerálky. čo si dáš ty, Paul?
Paul:
Ich nehme ein Bier, bitte.
ɪç ˈneːmə ain biːɐ, ˈbɪtə
Ja si dám pivo.
Bedienung:
Sehr gut. Ich komme gleich.
zeːɐ guːt ɪç ˈkɔmə glaiç
Výborne. Prídem hneď.
Marie:
Also was essen wir? Eine Pizza zusammen?
ˈalzo vas ˈεsn viːɐ? ˈainə ˈpɪtsa tsuˈzamən?
Tak čo si dáme na jedenie? Spolu jednu pizzu?
Paul:
Das klingt gut. Ich mag Pizza auch.
das ˈklɪŋt guːt ɪç maːk ˈpɪtsa aux
To znie dobre. Mám tiež rád pizzu.

Všimnite si rôzne tvary slovesa nehmen. Pri časovaní mení kmeňovú hlásku podobne ako sloveso sprechen, ktoré už poznáte z 1. lekcie.

Paul:
Zahlen, bitte.
ˈtsaːlən, ˈbɪtə
Platiť, prosím.
Bedienung:
Getrennt oder zusammen?
gəˈtrεnt ˈoːdɐ tsuˈzamən?
Zvlášť alebo spolu?
Paul:
Alles zusammen, bitte.
ˈaləs tsuˈzamən, ˈbɪtə
Všetko spolu, prosím.
Bedienung:
Ein Mineralwasser, ein Bier und eine Pizza. Das macht 13 Euro 20.
ain mineˈraːlvasɐ, ain biːɐ ʊnt ˈainə ˈpɪtsa das maxt ˈdraitseːn ˈɔyro ˈtsvantsɪç
Minerálka, pivo a pizza. To je 13 eur 20.
Paul:
15 Euro. Stimmt so.
ˈfʏnftseːn ˈɔyro ʃtɪmt zoː
15 eur. To je v poriadku.
Bedienung:
Vielen Dank.
ˈfiːlən daŋk
Ďakujem.

Im Café

Guten Tag! Was möchten Sie trinken?
ˈguːtn taːk! vas ˈmœçtn ziː ˈtrɪŋkn?
Dobrý deň! Čo si dáte na pitie?
Ich möchte einen Kaffee, bitte.
ɪç ˈmœçtə ˈainən ˈkafeː, ˈbɪtə
Dal by som si kávu.
Groß oder klein?
groːs ˈoːdɐ klain?
Veľkú alebo malú?
Klein, bitte. Ich nehme noch ein Stück Kuchen. Haben Sie einen Apfelkuchen?
klain, ˈbɪtə ɪç ˈneːmə nɔx ain ʃtʏk ˈkuːxn ˈhaːbn ziː ˈainən ˈapflkuːxn?
Malú, prosím. Dám si ešte kúsok koláča. Máte jablkový?
Tut mir leid. Der Apfelkuchen ist schon aus.
tuːt miːɐ lait deːɐ ˈapflkuːxn ɪst ʃoːn aus
Je mi ľúto. Jablkový koláč už nie je.
Möchten Sie vielleicht einen Käsekuchen? Der Käsekuchen ist auch sehr lecker.
ˈmœçtn ziː fiˈlaiçt ˈainən ˈkεːzəkuːxn? deːɐ ˈkεːzəkuːxn ɪst aux zeːɐ ˈlεkɐ
Dali by ste si napríklad tvarohový koláč? Tvarohový koláč je tiež veľmi dobrý.
Warum nicht? Ich nehme also den Käsekuchen.
vaˈrʊm nɪçt? ɪç ˈneːmə ˈalzo deːn ˈkεːzəkuːxn
Prečo nie? Dám si teda ten tvarohový koláč.
Sehr gut. Ich bringe alles gleich.
zeːɐ guːt ɪç ˈbrɪŋə ˈaləs glaiç
Výborne. Hneď všetko donesiem.

Das Abendessen

Mitbewohnerin:
Hallo Katrin! Was machst du?
haˈloː kaˈtriːn! vas maxst duː?
Ahoj Katrin! Čo robíš?
Katrin:
Hallo, ich hab's eilig. Drei Freunde kommen zum Abendessen. Hilfst du mir, bitte?
haˈloː, ɪç haːbs ˈailɪç drai ˈfrɔyndə ˈkɔmən tsʊm ˈaːbntεsn hɪlfst duː miːɐ, ˈbɪtə?
Ahoj, ponáhľam sa. Traja kamaráti prídu na večeru. Pomôžeš mi, prosím?
Mitbewohnerin:
Klar. Wer kommt?
klaːɐ veːɐ kɔmt?
Jasné. Kto príde?
Katrin:
Simon und zwei Freundinnen, Monika und Eva.
ˈziːmɔn ʊnt tsvai ˈfrɔyndɪnən, ˈmoːnika ʊnt ˈeːfa
Simon a dve kamarátky, Monika a Eva.
Mitbewohnerin:
Wir brauchen also fünf Teller, fünf Löffel, fünf Messer und fünf Gabeln. Dann noch fünf Gläser und Servietten.
viːɐ ˈbrauxn ˈalzo fʏnf ˈtεlɐ, fʏnf ˈlœfl, fʏnf ˈmεsɐ ʊnt fʏnf ˈgaːbln dan nɔx fʏnf ˈglεːzɐ ʊnt zεrˈviεtn
Potrebujeme teda päť tanierov, päť lyžíc, päť nožov a päť vidličiek. Potom ešte päť pohárov a servítky.
Mitbewohnerin:
Ich bringe noch zwei Stühle.
ɪç ˈbrɪŋə nɔx tsvai ˈʃtyːlə
Ešte prinesiem dve stoličky.
Katrin:
Vielen Dank! Das Essen ist auch schon fertig.
ˈfiːlən daŋk! das ˈεsn ɪst aux ʃoːn ˈfεrtɪç
Vďaka! Jedlo už je tiež hotové.

Nájdite v dialógoch tvary množného čísla a preveďte ich do jednotného čísla. Všímajte si, akým spôsobom sa tvorí množné číslo.

Nájdite v dialógoch všetky nápoje a jedlá a všímajte si použitie členov.