Wortschatz

 • Abendessen das ˈaːbntεsnvečera
 • alles ˈaləsvšetko
 • also ˈalzoteda
 • Apfel der Äpfel ˈapfljablko
 • Apfelkuchen der ˈapflkuːxnjablkový koláč
 • Bedienung die bəˈdiːnʊŋobsluha, čašník, servírka
 • Bier das biːɐpivo
 • brauchen ˈbrauxnpotrebovať
 • bringen ˈbrɪŋənpriniesť, doniesť
 • Café das Cafés kaˈfeːkaviareň
 • dann danpotom
 • Durst der dʊrstsmäd
 • essen du isst ˈεsnjesť
 • etwas ˈεtvasniečo
 • falsch falʃchybný, nesprávny
 • fertig ˈfεrtɪçhotový
 • Freund der Freunde frɔyntkamarát
 • Freundin die Freundinnen ˈfrɔyndɪnkamarátka
 • Gabel die Gabeln ˈgaːblvidlička
 • gerade gəˈraːdəpráve
 • gern ˈgεrnrád, rada
 • getrennt gəˈtrεntzvlášť
 • Glas das Gläser glaːspohár
 • gleich glaiçhneď
 • groß groːsveľký
 • helfen du hilfst ˈhεlfnpomôcť
 • Hunger der ˈhʊŋɐhlad
 • Käsekuchen der ˈkεːzəkuːxntvarohový koláč
 • klein klainmalý
 • kosten ˈkɔstnstáť o cene
 • Kuchen der Kuchen ˈkuːxnkoláč
 • lecker ˈlεkɐvýborný, chutný
 • Löffel der Löffel ˈlœfllyžica
 • Messer das Messer ˈmεsɐnôž
 • Mineralwasser das mineˈraːlvasɐminerálka
 • Mitbewohnerin die Mitbewohnerinnen ˈmɪtbəvoːnərɪnspolubývajúca
 • nehmen du nimmst ˈneːməndať si, vziať
 • noch nɔxešte
 • oder ˈoːdɐalebo
 • Pizza die Pizzas ˈpɪtsapizza
 • Rechnung die -en ˈrεçnʊŋúčet, faktúra
 • Restaurant das Restaurants rεstoˈrɑ̃ːreštaurácia
 • richtig ˈrɪçtɪçsprávny
 • schmecken ˈʃmεknchutiť
 • Serviette die Servietten zεrˈviεtəservítka
 • Speisekarte die Speisekarten ˈʃpaizəkartəjedálny lístok
 • Stuhl der Stühle ʃtuːlstolička
 • Stück das Stücke ʃtʏkkus, kúsok
 • Tee der teːčaj
 • Teller der Teller ˈtεlɐtanier
 • vielleicht fiˈlaiçthádam, možno, azda
 • warum vaˈrʊmprečo
 • wohin voˈhɪnkam
 • zahlen ˈtsaːlənplatiť
 • zusammen tsuˈzamənspolu, spoločne

Okrem tvaru gern môžete naraziť aj na tvar gerne. Nie je medzi nimi žiaden gramatický ani významový rozdiel.