Wortschatz

 • abholen du holst ab ˈaphoːlənvyzdvihnúť
 • Angestellte der -n ˈangəʃtεltəzamestnanec, personál
 • anhalten du hältst an ˈanhaltnzastaviť
 • Ausflug der Ausflüge ˈausfluːkvýlet
 • bar baːɐv hotovosti
 • Beleg der -e bəˈleːkdoklad
 • Benzin das bεnˈtsiːnbenzín
 • bezahlen bəˈtsaːlənzaplatiť
 • blau blaumodrý
 • Fahrt die -en faːɐtcesta, jazda
 • fast fastskoro, takmer
 • finden ˈfɪndnnájsť
 • Firma die Firmen ˈfɪrmafirma
 • Flasche die -n ˈflaʃəfľaša
 • Führerschein der -e ˈfyːrɐʃainvodičský preukaz
 • Freitag der ˈfraitaːkpiatok
 • Geldbörse die -n ˈgεltbœrzəpeňaženka
 • Geschäft das -e gəˈʃεftobchod
 • Jahr das -e jaːɐrok
 • Karte die -n ˈkartəkarta
 • Kartenlesegerät das -e ˈkartnleːzəgərεːtplatobný terminál
 • kaufen ˈkaufnkúpiť
 • kein, keine, kein kain, ˈkainə, kainžiadny, žiadna, žiadne
 • kurz kʊrtskrátky
 • laut lauthlasný
 • leihen ˈlaiənpožičať
 • ohne ˈoːnəbez
 • mitnehmen du nimmst mit ˈmɪtneːmənvziať so sebou
 • Monat der -e ˈmoːnatmesiac obdobie
 • nichts nɪçtsnič
 • parken ˈparknparkovať
 • Parkschein der -scheine ˈparkʃainparkovací lístok
 • Parkuhr die -en ˈparkuːɐparkovacie hodiny
 • schaffen ˈʃafnstihnúť, zvládnuť
 • Schweiz die ʃvaitsŠvajčiarsko
 • sich zɪçsa, si
 • Stau der -s ʃtaudopravná zápcha
 • tanken ˈtaŋknnatankovať
 • Tankstelle die -n ˈtaŋkʃtεləpumpa
 • verboten fεɐˈboːtnzakázaný
 • Wechselgeld das ˈvεkslgεltdrobné
 • Weg der Wege veːkcesta
 • Werkstatt die Werkstätten ˈvεrkʃtat(auto)servis
 • wollen du willst ˈvɔlənchcieť
 • zu tsuːpríliš
 • zurück tsuˈrʏkspäť, naspäť

Slovesá abholen, anhalten a mitnehmen patria tiež ku skupine predponových slovies, ktoré majú zvláštne časovanie. Používajte ich teda zatiaľ iba v infinitíve, napr. v spojení so spôsobovými slovesami. Viac v ďalších lekciách.