Kommunikation

Bývanie Ak vyrazíte na dlhší pobyt do Nemecka, budete určite zháňať bývanie. Pomôžeme vám trochu s terminológiou. Študenti si budú vyberať buď internát das Studenten(wohn)heim alebo privát die WG. Dvojica písmen WG (čítaj végé) je skratkou slova die Wohngemeinschaft, ktoré by sme mohli voľne preložiť ako spoločenstvo ľudí, ktorí spolu bývajú. Ak si budete chcieť prenajať byt, uvidíte v inzerátoch často výrazy kalt a warm. 600 Euro warm; die Kaltmiete Výraz Kaltmiete označuje čiastku čistého nájmu bez vedľajších nákladov, bez tzv. Nebenkosten, ako sú napríklad voda, elektrina, odvoz odpadu. Výraz Warmmiete znamená nájom vrátane vedľajších nákladov a kúrenia. Pri sťahovaní sa vám bude hodiť sloveso ziehen a jeho predponové varianty. Er zieht nach Berlin.Sťahuje sa do Berlína. Sie will in ein Haus umziehen.Chce sa presťahovať do domu. Wir wollen bis Ende März ausziehen.Chceme se vysťahovať do konca marca. Sie können Anfang April einziehen.Môžete se nasťahovať na začiatku apríla. Zapamätajte si, že na rozdiel od slovenčiny nie sú tieto slovesá zvratné. Pokiaľ by ste použili sich, získajú úplne iný význam (prezliecť sa, vyzliecť sa ap.).
Kúzla so slovesom machen Sloveso machen je kúzelným slovom, ktorým si môžete v hovorovej reči vypomôcť, keď vás nemôže napadnúť to pravé sloveso. Stačí pridať adekvátnu predponu. Samotní Nemci ho veľmi často používajú, preto je dobré si naň zvyknúť. Tieto predponové slovesá mávajú viac významov, budeme sa s nimi zoznamovať postupne. AN+machen môžete použiť takpovediac vždy, keď chcete zapnúť nejaké zariadenie, pustiť hudbu, zapáliť oheň ap. das Licht anmachenrozsvietiť die Heizung anmachenzapnúť kúrenie die Musik anmachenpustiť hudbu V opačnom význame použijte sloveso AUS+machen. Mach das Licht aus!Zhasni! Machen Sie den Motor aus.Vypnite motor. eine Zigarette ausmachenzahasiť cigaretu Ak pripojíte predponu AUF, získate význam otvoriť, rozbaliť, rozopnúť a podobne. Mach das Fenster bitte auf.Otvor prosím okno. ein Paket aufmachenrozbaliť balík Opakom je potom sloveso ZU+machen. Machen Sie die Tür zu.Zatvorte dvere. Mach die Flasche schon zu.Zavri už tú fľašu.
Väzba es gibt Ak chceme vyjadriť, že niekde niečo je, existuje alebo sa nachádza, použijeme v nemčine väzbu:
Es gibt + 4. pád
In der Stadt gibt es fünf Cafés.V meste je päť kaviarní. Es gibt keinen Aufzug im Haus.V dome nie je výťah. Was gibt es zu essen?Čo máme na jedenie?
Ako povedať áno V nemčine máte dve možnosti. V odpovediach na kladné otázky je to ja, na záporné potom doch. Ist die Wohnung noch frei?Ja, sie ist noch frei. Ist die Wohnung nicht mehr frei?Doch, sie ist noch frei. Haben Sie keine Kinder?Doch, wir haben zwei Kinder. Tip: Doch môžete použiť všade tam, kde by ste slovensky mohli povedať: “Ale áno!”.