Wortschatz

 • abheben du hebst ab vybrať peniaze
 • angenehm príjemný
 • Aufenthalt der -e pobyt
 • auschecken du checkst aus odhlásiť sa
 • ausfüllen du füllst aus vyplniť
 • Geldautomat der -en bankomat
 • Bestätigung die -en potvrdenie
 • bestellen objednať
 • bitten prosiť, žiadať
 • Briefmarke die -n (poštová) známka
 • buchen rezervovať
 • daneben vedľa (toho)
 • Doppelzimmer das dvojlôžková izba
 • einchecken du checkst ein zaregistrovať sa
 • erledigen vybaviť
 • erstens po prvé
 • Familienname der -n priezvisko
 • freundlich priateľský
 • funktionieren fungovať
 • Gepäck das batožina
 • Gesamtpreis der celková cena
 • kaputt pokazený
 • Klimaanlage die klimatizácia
 • lassen dať, nechať
 • melden nahlásiť, ohlásiť
 • mitteilen du teilst mit oznámiť
 • möglich možný
 • Nachbar der -n sused
 • Nummer die -n číslo
 • ob či
 • Person die -en osoba
 • Platz der Plätze miesto
 • Postamt das pošta budova
 • reparieren opraviť
 • Reservierung die rezervácia
 • reservieren rezervovať
 • ruhig pokojný
 • schreiben písať
 • Schlüssel der - kľúč
 • Stellplatz der parkovacie miesto
 • stören rušiť
 • stornieren ʃtɔrˈniːrənstornovať
 • Tasche die -n vrecko, taška
 • Taxi das -s taxík
 • Tier das -e zviera
 • Toilette die -n WC, toaleta
 • Trinkgeld das prepitné
 • tun du tust robiť
 • übergeben du übergibst odovzdať
 • unterschreiben du unterschreibst podpísať (sa)
 • Unterschrift die podpis
 • Vorname der -n krstné meno
 • wechseln vymeniť
 • wunderbar úžasný, skvelý
 • zweitens po druhé

Možno ste si všimli, že v slovníčku chýbajú niektoré slová z úvodného mailu. Je to preto, lebo sa s nimi stretnete len vo formálnom styku a stačí, keď im budete pasívne rozumieť. Nájdete ich preložené v spojeniach medzi Redemittel alebo na konci učebnice v súhrnnom slovníku.