Kommunikation

Cestou necestou Radi cestujete? Pri prekladaní slova cesta môžete tiež zažiť pár dobrodružstiev. Najčastejšie sa vám bude hodiť výraz der Weg. Označuje na jednej strane akýkoľvek chodník, na druhej úsek z bodu A do bodu B. Wohin geht dieser Weg?Kam vedie táto cesta? Ich zeige Ihnen gleich den Weg.Hneď vám ukážem cestu. Wir haben noch einen weiten Weg vor uns.Máme pred sebou ešte dlhú cestu. Die Reise sa používa vo význame cestovanie. Gute Reise!Šťastnú cestu! eine Reise nach Europacesta do Európy Slovom die Fahrt označujeme akúkoľvek jazdu. Wie lange dauert die Fahrt (mit dem Auto)?Ako dlho trvá cesta (autom)?
Parkovať či zaparkovať? V nemčine je to jedno, vždy použijete sloveso parken. Wo parkst du?Kde parkuješ? Darf ich hier parken?Môžem tu zaparkovať? Väčšina nemeckých slovies nerozlišuje, či už bola aktivita ukončená, či stále prebieha alebo sa pravidelne opakuje. Ich muss etwas essen.Musím niečo zjesť. Morgens esse ich nicht.Ráno nejem. Schließ mal die Schachtel.Zavri krabicu. Die Geschäfte schließen um 18 Uhr.Obchody zatvárajú o 18.00 hod.
Nie je priniesť ako priniesť Keď budete chcieť niečo priniesť, zamyslite sa, či vec stačí vziať, alebo po ňu musíte najprv niekam zájsť. Najbežnejšie sloveso bringen použijete v prípade, že niečo zoberiete (do ruky), niekam prinesiete, kde to niekomu odovzdáte. Alebo niekto iný prinesie niečo vám. Ich bringe dir morgen das Geld.Zajtra ti prinesiem peniaze. Eva bringt mir heute das Geld.Eva mi dnes prinesie peniaze. Ak musíte vy alebo “prinášajúci” vykonať cestu tam a späť, použijte sloveso holen. Česky v těchto situacích můžeme říci i dojít pro něco. Soll ich uns etwas zu trinken holen?Mám nám priniesť niečo na pitie?, Mám dojít pro něco k pití? Gehe bitte in die Küche und hole den Stuhl.Choď prosím do kuchyne a prines stoličku. Sloveso bringen je univerzálnejšie. Pokiaľ vám ide len o výsledok akcie, vystačíte si s ním. Napríklad v reštaurácii pri rozhovore s čašníkom. Bringen Sie mir bitte die Speisekarte.Prineste mi prosím jedálny lístok. Podobně jako u slovesa kommen nemusíte rozlišovat, zda se přitom budete pohybovat pěšky nebo dopravním prostředkem. Können Sie mir das Paket in die Arbeit bringen?Můžete mi přinést/přivézt ten balík do práce? Holst du das Essen aus der Küche?Přineseš z kuchyně jídlo? Holst du das Essen aus dem Restaurant?Přivezeš jídlo z restaurace?
Zu – malé slovo s veľkým významom Z prechádzajúcich lekcií poznáme zu ako predložku určujúcu smer. Wie komme ich zum Bahnhof?Ako sa dostanem na vlakovú stanicu? Er fährt zu den Eltern.Ide k rodičom. Toto krátke slovo môžeme použiť aj v prípade, keď je niečoho príliš. Es ist zu viel!To je veľa! Er spricht zu laut.Hovorí veľmi hlasno. Často sa tiež používa vo význame zatvorený. Das Geschäft ist schon zu.Obchod je už zatvorený. Zu sa v niektorých vetných spojeniach tiež používa ako poznávacie znamenie infinitívu. Es ist verboten, dort zu parken.Je tam zakázané parkovať.