Wortschatz

 • ausruhen du ruhst aus oddychovať
 • sich ausruhen du ruhst dich aus oddýchnuť si
 • Baby das -s bábätko
 • beide oba
 • Cousin der -s bratranec
 • Cousine die -n sesternica
 • echt fakt, naozaj
 • E-Mail die -s email
 • endlich konečne
 • ganz celý
 • gehören patriť
 • geschäftlich obchodný
 • geschieden rozvedený
 • Halbbruder der nevlastný brat
 • heiraten oženiť sa, vydať sa
 • Hotel das -s hotel
 • gar vôbec
 • Gruß der Grüße pozdrav
 • grüßen du grüßt pozdraviť
 • Idee die -n nápad
 • kennen poznať
 • Kollegin die -nen kolegyňa
 • ledig slobodný neženatý
 • lesen du liest čítať
 • mehr viac
 • Mutter die Mütter matka
 • nie nikdy
 • Oma die -s babička
 • Onkel der - strýko
 • Opa der -s dedo
 • Papa der -s oco
 • Reiseführer der - sprievodca
 • Schwester die -n sestra
 • sehen du siehst vidieť
 • Seite die -n strana, stránka
 • Sohn der Söhne syn
 • so tak
 • sogar dokonca
 • ständig stále, neprestajne
 • Stiefmutter die nevlastná matka
 • süß sladký, roztomilý
 • Tante die -n teta
 • Tochter die Töchter dcéra
 • Überraschung die prekvapenie
 • sich unterhalten du unterhältst dich baviť sa, zabávať sa
 • Urlaub der dovolenka
 • Vater der Väter otec
 • verheiratet vydatá, ženatý
 • vorstellen du stellst vor predstaviť
 • witzig vtipný
 • ziemlich celkom

Pozor na neštandardnú výslovnosť Cousin a Cousine, nech nezameníte bratranca so sesternicou.

Slovesá ausruhen a vorstellen patria opäť k predponovým slovesám so zvláštnym časovaním, zatiaľ ich používajte iba v infinitíve.