Vor dem Haus

Lena:
Hi, Marcus. Wohin gehst du mit dem Rucksack?
hai, ˈmarkʊs voˈhin ˈgeːst duː mɪt deːm ˈrʊkzak?
Ahoj, Markus. Kam ideš s tým ruksakom?
Marcus:
Hallo, Lena. Ich gehe zum Bahnhof.
haˈloː, ˈleːna ɪç ˈgeːə tsʊm ˈbaːnhoːf
Ahoj, Lena. Idem na stanicu.
Marcus:
Ich habe ein paar Tage frei und fahre nach Österreich zu den Eltern.
ɪç ˈhaːbə ain paːɐ ˈtaːgə frai ʊnt ˈfaːrə naːx ˈøːstəraiç tsuː deːn ˈεltɐn
Mám pár dní voľno a idem do Rakúska za rodičmi.
Lena:
Und wo wohnen sie?
ʊnt voː ˈvoːnən ziː?
A kde bývajú?
Marcus:
In Mondsee. Ich muss erst mit dem Zug und dann mit dem Bus fahren.
ɪn ˈmoːntzeː ɪç mʊs eːɐst mɪt deːm tsuːk ʊnt dan mɪt deːm bʊs ˈfaːrən
V Mondsee. Musím ísť najprv vlakom a potom autobusom.
Lena:
Das ist ja weit weg! Also gute Reise!
das ɪst jaː vait vεk! ˈalzo ˈguːtə ˈraizə!
To je pekne ďaleko! Tak šťastnú cestu!
Marcus:
Danke! Jetzt muss ich aber schon laufen.
ˈdaŋkə! jεtst mʊs ɪç ˈaːbɐ ʃoːn ˈlaufn
Vďaka! Teraz už ale musím bežať.
Marcus:
Der Zug soll in 20 Minuten kommen und ich brauche noch eine Fahrkarte. Tschüs!
deːɐ tsuːk zɔl ɪn ˈtsvantsɪç miˈnuːtn ˈkɔmən ʊnt ɪç ˈbrauxə nɔx ˈainə ˈfaːɐkartə tʃʏs!
Vlak má prísť o 20 minút a potrebujem ešte cestovný lístok. Ahoj!

Nájdite v dialógu väzby s datívom.

Auf der Straße

Fußgänger 1:
Guten Tag! Entschuldigen Sie bitte, darf ich Sie etwas fragen?
ˈguːtn taːk! εntˈʃʊldɪgn ziː ˈbɪtə, darf ɪç ziː ˈεtvas ˈfraːgn?
Dobrý deň! Prepáčte, prosím, môžem sa vás na niečo spýtať?
Fußgänger 2:
Natürlich! Wie kann ich Ihnen helfen?
naˈtyːɐlɪç! viː kan ɪç ˈiːnən ˈhεlfn?
Samozrejme! Ako vám môžem pomôcť?
Fußgänger 1:
Wie komme ich zur Bank, bitte?
viː ˈkɔmə ɪç tsuːɐ baŋk, ˈbɪtə?
Ako sa dostanem k banke?
Fußgänger 2:
Gehen Sie nach links, dann geradeaus zur Kirche.
ˈgeːən ziː naːx lɪŋks, dan gəraːdəˈaus tsuːɐ ˈkɪrçə
Choďte doľava, potom rovno ku kostolu.
Fußgänger 2:
Überqueren Sie die Kreuzung und gehen Sie nach rechts. Und dort ist die Bank.
yːbɐˈkveːrən ziː diː ˈkrɔytsʊŋ ʊnt ˈgeːən ziː naːx rεçts ʊnt dɔrt ɪst diː baŋk
Prejdite križovatku a choďte doprava. Tam je už banka.
Fußgänger 1:
Ist es weit von hier?
ɪst εs vait fɔn hiːɐ?
Je to odtiaľto ďaleko?
Fußgänger 2:
Es ist nicht weit. Sie können zu Fuß gehen. Es sind ungefähr 5 Minuten.
εs ɪst nɪçt vait ziː ˈkœnən tsuː fuːs ˈgeːən εs zɪnt ˈʊngəfεːɐ fʏnf miˈnuːtn
Nie je to ďaleko. Môžete ísť peši. Je to asi 5 minút.
Fußgänger 1:
Kann ich auch mit dem Bus fahren?
kan ɪç aux mɪt deːm bʊs ˈfaːrən?
Môžem ísť tiež autobusom?
Fußgänger 2:
Ja, es ist nur eine Haltestelle.
jaː, εs ɪst nuːɐ ˈainə ˈhaltəʃtεlə
Áno, je to len jednu zastávku.
Fußgänger 1:
Vielen Dank. Auf Wiedersehen!
ˈfiːlən daŋk auf ˈviːdɐzeːən!
Ďakujem pekne. Dovidenia!

Im Stadtverkehr

Können Sie uns bitte helfen? Fährt diese Linie zur Universität?
ˈkœnən ziː ʊns ˈbɪtə ˈhεlfn? fεːɐt ˈdiːzə ˈliːniə tsuːɐ univεrziˈtεːt?
Môžete nám, prosím, pomôcť? Ide táto linka na univerzitu?
Ja. Es ist die Richtung Bismarckplatz. Dort müssen Sie aber in die Straßenbahn Linie 18 umsteigen.
jaː εs ɪst diː ˈrɪçtʊŋ ˈbɪsmarkplats dɔrt ˈmʏsn ziː ˈaːbɐ ɪn diː ˈʃtraːsnbaːn ˈliːniə ˈaxtseːn ˈʊmʃtaign
Áno. Je to smer Bismarckplatz. Tam musíte ale prestúpiť na električku číslo 18.
Sie können dort auch in den Bus Linie 100 einsteigen.
ziː ˈkœnən dɔrt aux ɪn deːn bʊs ˈliːniə ˈhʊndɐt ˈainʃtaign
Môžete tam tiež nastúpiť na autobus číslo 100.
Und wo sollen wir aussteigen?
ʊnt voː ˈzɔlən viːɐ ˈausʃtaign?
A kde máme vystúpiť?
An der Haltestelle Universitätsstraße.
an deːɐ ˈhaltəʃtεlə univεrziˈtεːtsʃtraːsə
Na zastávke Universitätsstraße.
Wie viele Haltestellen sind es noch zum Bismarckplatz?
viː ˈfiːlə ˈhaltəʃtεlən zɪnt εs nɔx tsʊm ˈbɪsmarkplats?
Koľko je to ešte zastávok na Bismarckplatz?
Drei.
drai
Tri.
Danke schön.
ˈdaŋkə ʃøːn
Ďakujem.
Nichts zu danken.
nɪçts tsuː ˈdaŋkn
Nie je zač.

Nájdite v dialógoch tvary spôsobových slovies spolu s infinitívmi významových slovies, ktoré k nim patria. Všimnite si, koľko slov môže byť vo vete medzi spôsobovým slovesom a infinitívom.

V tejto lekcii sa objavujú prvé predponové slovesá einsteigen, aussteigen, umsteigen. Majú osobitné časovanie, preto ich zatiaľ používajte iba v infinitíve v spojení so spôsobovými slovesami.