Lieber Martin,
Milý Martin,
Anna hat heute Geburtstag.
Anna má dnes narodeniny.
Ich muss leider bis halb sechs arbeiten.
Musím bohužiaľ do pol šiestej pracovať.
Gehe, bitte, zum Bäcker und hole die Torte.
Choď, prosím, do pekárne a vyzdvihni tortu.
Ich habe schon ein Buch für sie.
Už mám pre ňu knihu.
Wir treffen uns vor dem Haus.
Stretneme sa pred domom.
Komme bitte um Viertel vor sechs und warte auf mich.
Príď, prosím, o tri štvrte na šesť a počkaj na mňa.
Wir sollen gegen sechs bei Anna sein.
Máme byť u Anny okolo šiestej.
Danke sehr!
Ďakujem pekne!
Clara
Clara

Vor dem Haus

Clara:
Schau mal, die Blumen sind wunderschön!
Pozri sa, tie kvety sú nádherné!
Martin:
Stimmt! Sie haben schöne Farben.
To je pravda! Majú krásne farby.
Clara:
Zeig mal noch die Torte!
Ukáž mi ešte tú tortu!
Martin:
Hilf mir bitte und öffne die Schachtel.
Pomôž mi, prosím, a otvor tú krabicu.
Clara:
Die Torte ist auch toll.
Torta je tiež super.
Martin:
Schließ bitte mal die Schachtel.
Zavri, prosím, krabicu.
Martin:
Danke.
Vďaka.
Clara:
Gehen wir jetzt schnell zu Anna. Ich freue mich schon.
Poďme teraz rýchlo k Anne. Už sa teším.

Všimnite si rôzne tvary prídavných mien. Samostatne sú bez koncovky wunderschön, toll, pred podstatným menom majú koncovky podľa rodu a pádu Lieber Martin, schöne Farben. viac si povieme v ďalších lekciách.

Ein Telefongespräch

Kurier:
Guten Tag! Sind Sie Herr Wagner, bitte?
Dobrý deň! Ste, prosím, pan Wagner?
Kunde:
Hallo! Ja, das bin ich.
Dobrý deň! Áno, to som ja.
Kurier:
Wir haben ein Paket für Sie. Sind Sie morgen früh zu Hause?
Máme pre Vás balík. Budete zajtra ráno doma?
Kunde:
Wann genau?
Kedy presne?
Kurier:
Gegen 8 Uhr.
Okolo ôsmej.
Kunde:
Leider nicht. Ich arbeite ab 8:30 und ich muss um 7:45 aus dem Haus.
Bohužiaľ nie. Pracujem od pol deviatej a musím o 7:45 z domu.
Kunde:
Können Sie mir das Paket in die Arbeit bringen?
Môžete mi ten balík priniesť do práce?
Kurier:
Kein Problem. Wie ist die Adresse?
Žiadny problém. Aká je adresa?
Kunde:
Goethestraße 24. Kommen Sie bitte am Vormittag.
Goethestraße 24. Príďte, prosím, dopoludnia.
Kunde:
Ich arbeite von 8:30 bis 11:15 und dann gehe ich essen.
Pracujem od 8:30 do 11:15 a potom sa idem najesť.
Kurier:
O. K., alles klar. Ich bestätige noch die Zeit am Morgen.
Ok, jasné. Ešte ráno potvrdím čas.
Kunde:
Abgemacht. Und wie ist noch Ihr Name und wie ist Ihre Telefonnummer?
Dohodnuté. A ešte ako sa voláte a aké je Vaše telefónne číslo?
Kurier:
Oh, Entschuldigung! Mein Name ist Kurt Müller und meine Telefonnummer ist 030 6984531.
Pardon! Volám sa Kurt Müller a moje telefónne číslo je 030 69845331.
Kunde:
Danke schön. Bis morgen!
Ďakujem. Tak zajtra!

Všimnite si, že spôsobové slovesá môžete občas použiť i samostatne, t. j. bez druhého slovesa.Z kontextu ale musí byť dostatočne jasný význam. Ich muss um 7:45 aus dem Haus. (Musím o 7:45 z domu.).

Predložka für (pre) sa rovnako ako v slovenčine viaže s akuzatívom. Zámeno sie má rovnaký tvar v nominatíve a akuzatíve, a nezáleží na tom, či ho píšeme s veľkým alebo malým začiatočným písmenom. Pokiaľ chceme teda povedať pre ňu, pre nich alebo pre vás, vždy to bude znieť rovnako.

Nájdite v úvodných textoch tvary rozkazovacieho spôsobu. Všimnite si sprievodného mal.

Nájdite v úvodných textoch časové údaje vyjadrené slovami a prepíšte ich číslicami.

Nájdite v úvodných textoch časové údaje vyjadrené číslovkou a prepíšte ich slovami, využite halb a Viertel, ak je to možné.