Wortschatz

 • Ausland das zahraničie
 • basteln majstrovať, kutiť
 • CD die -s cédečko
 • Computer der - počítač
 • chatten ˈtʃεtnčetovať
 • Familie die -n rodina
 • Fleisch das mäso
 • Foto das -s fotka
 • fotografieren fotiť
 • freitags každý piatok
 • Fußball der futbal
 • Garten der Gärten záhrada
 • Gebirge das - hory
 • gefallen páčiť sa
 • Gitarre die -n gitara
 • Großeltern die Pl starý rodičia
 • grün zelený
 • Handy das -s mobil
 • hässlich škaredý, hnusný
 • Hausarbeit die -en domáca práca
 • Hobby das -s hobby, koníček
 • hoch vysoký
 • hören počuť, počúvať
 • sich interessieren zaujímať sa
 • joggen ˈdʒɔgnbehať rekreačne
 • Kino das -s kino
 • kochen variť
 • leben žiť
 • lieben milovať
 • lieber radšej
 • Mann der Männer muž
 • Modell das -e model
 • Musik die hudba
 • Natur die Sg príroda
 • oft často
 • posten dať na web a pod.
 • Preis der -e cena
 • reisen cestovať
 • rennen bežať preteky
 • schenken darovať
 • Schokolade die -n čokoláda
 • simsen esemeskovať
 • sondern ale
 • sonntags každú nedeľu
 • Spiel das -e 1 hra, 2 zápas
 • suchen hľadať
 • Süßigkeit die -en sladkosť
 • telefonieren telefonovať
 • Verkäufer der - predavač
 • Video das -s video
 • wandern chodiť na túru
 • Wein der víno
 • werden du wirst stať sa
 • wissen du weißt vedieť
 • Wochenende das -n víkend
 • wünschen želať (si)

Anglické slová prenikajú aj do nemčiny, ktorá si ich upravuje po svojom. Podstatné mená sa píšu s veľkým písmenom a pridáva sa im člen (das Internet, die CD). Slovesá získavajú tradičnú koncovku infinitívu -en (chatten, posten).

Všimnite si, že pripojením koncového -s za názov dňa freitags, sonntags, vytvoríme príslovku, ktorá vyjadruje opakovanosť každý piatok, každú nedeľu.