e-mail

Pripomeňme si, že veta Ich muss sie noch fragen. sa dá preložiť dvomi spôsobmi Musím sa jej/ich ešte spýtať. V týchto prípadoch je dôležitý kontext.

Ein Treffen in Paris

Herr Schmidt:
Guten Tag, Herr Klein! Was machen Sie in Paris?
Dobrý deň, pán Klein! Čo robíte v Paríži?
Herr Klein:
Oh, guten Tag! Das ist aber eine Überraschung! Wir machen Urlaub, wir waren noch nie hier.
Ó, dobrý deň! To je ale prekvapenie! Sme na dovolenke, ešte sme tu neboli.
Herr Schmidt:
Das ist ja toll! Sind Sie hier mit Ihrer Frau?
To je úžasné! Ste tu s Vašou manželkou?
Herr Klein:
Ja, klar. Sie liebt Paris. Sie wartet jetzt auf mich im Hotel und liest ihren Reiseführer. Und warum sind Sie hier?
Áno, samozrejme. Miluje Paríž. Čaká teraz na mňa v hoteli a číta svojho sprievodcu. A prečo ste tu vy?
Herr Schmidt:
Geschäftlich. Darf ich Ihnen meine Kollegin Frau Müller vorstellen?
Obchodne. Smiem vám predstaviť svoju kolegyňu pani Müllerovú?
Herr Klein:
Es freut mich! Ich kenne Sie nur vom Sehen. Wie gefällt Ihnen die Stadt?
Teší ma! Poznám vás len z videnia. Ako sa vám páči mesto?
Frau Müller:
Sie ist wunderschön! Ich möchte noch Pigalle sehen.
Je nádherné! Chcela by som ešte vidieť Pigalle.
Herr Klein:
Treffen wir uns dort am Abend?
Stretneme sa tam večer?
Herr Schmidt:
Das ist eine gute Idee! Wir hatten viel Arbeit und jetzt können wir uns endlich unterhalten.
To je dobrý nápad! Mali sme veľa práce a teraz sa konečne môžeme zabaviť.
Herr Klein:
Abgemacht. Bis dann!
Dohodnuté. Tak zatiaľ!
Frau Müller:
Auf Wiedersehen!
Dovidenia!

Nájdite všetky privlastňovacie zámená a nahraďte ich tvarom určitého člena v príslušnom páde. Všímajte si, že menia koncovky rovnako ako členy.

Nájdite nemecké zvratné slovesá a vypíšte ich s príslušným tvarom zámena (zodpovedajúcemu nášmu si a sa). Pozor, nie každé slovenské zvratné sloveso má aj zvratný ekvivalent v nemčine.