Lisa und Simon sind Freunde.
Lisa a Simon sú priatelia.
Sie wollen zusammen einen Ausflug machen.
Chcú ísť spoločne na výlet.
Sie möchten sich um halb vier treffen und dann nach Salzburg fahren.
Chceli by sa stretnúť o pol štvrtej a potom ísť do Salzburgu.
Simon studiert und hat am Freitag frei.
Simon študuje a má v piatok voľno.
Er muss nur gegen Mittag das Auto aus der Werkstatt holen.
Musí iba okolo poludnia vyzdvihnúť auto zo servisu.
Lisa arbeitet bis drei, aber sie hat heute viel Arbeit.
Lisa pracuje do tretej, ale dnes má veľa práce.
Lisa:
Hallo, Simon, ich schaffe es nicht. Kannst du mich von der Arbeit abholen?
Ahoj Simon, nestíham. Môžeš ma vyzdvihnúť v práci?
Simon:
Kein Problem. Ich komme in zwanzig Minuten.
V pohode. Prídem o dvadsať minút.
Simon:
Ich bin schon fast da. Wo soll ich parken?
Už som skoro tu. Kde mám zaparkovať?
Lisa:
Das ist ein Problem. Du darfst nicht vor der Firma parken. Hier ist Parken verboten.
To je problém. Nesmieš parkovať pred firmou. Tu je parkovanie zakázané.
Simon:
Wohin soll ich fahren?
Kam mám ísť?
Lisa:
Fahre geradeaus und dann nach rechts.
Choď rovno a potom doprava.
Simon:
Darf ich dort ohne Parkschein parken?
Môžem tam parkovať bez parkovacieho lístku?
Lisa:
Ja, das darfst du.
Áno, to môžeš.
Simon:
Aber dort steht eine Parkuhr.
Ale tam stoja parkovacie hodiny.
Lisa:
Macht nichts. Du musst nicht zahlen, ich komme gleich.
To nevadí. Nemusíš nič platiť, hneď prídem.
Lisa:
Fahren wir jetzt schon nach Salzburg?
Pôjdeme už teraz do Salzburgu?
Simon:
Nein, ich muss noch an einer Tankstelle anhalten und tanken.
Nie, ešte sa musím zastaviť na pumpe a natankovať.
Lisa:
O. K., ich kaufe dort einen Kaffee.
Ok, kúpim si tam kávu.

!Všimnite si, že sloveso kommen môže podľa kontextu znamenať prídený i prísť.

An der Tankstelle

Angestellte:
Hallo!
Dobrý deň!
Simon:
Hallo. Die Vier, bitte.
Dobrý deň. Štvorka.
Angestellte:
Der blaue Volvo? Das macht 31,20. Bezahlen Sie bar oder mit Karte?
Modré volvo? Je to 31,20. Budete platiť v hotovosti alebo kartou?
Simon:
Mit Karte.
Kartou.
Angestellte:
Hier steht das Kartenlesegerät.
Tu je platobný terminál.
Simon:
Danke.
Vďaka.
Lisa:
Kann ich einen Kaffee haben, bitte?
Môžem dostať kávu?
Angestellte
: Zum Mitnehmen?
So sebou?
Lisa:
Nein, hier.
Nie, tu.
Angestellte:
2,80.
2,80.
Lisa:
Warten Sie mal kurz, ich muss noch die Geldbörse finden.
Počkajte chvíľku, musím ešte nájsť peňaženku.
Lisa:
Ich hab' sie. Hier sind 20 Euro.
Už ju mám. Tu je 20 eur.
Angestellte:
Das ist zu viel. Haben Sie es nicht kleiner? Ich habe kein Wechselgeld.
To je veľa. Nemali by ste drobné? Nemám rozmeniť.
Lisa:
Simon, kannst du mir ein bisschen Geld leihen?
Simon, môžeš mi požičať pár drobných?
Simon:
Klar. Ich habe 3 Euro.
Jasné. Mám 3 eurá.
Angestellte:
Zwanzig zurück, danke schön. Möchten Sie den Beleg?
Dvadsať naspäť, vďaka. Chcete doklad?
Lisa:
Nein, danke. Tschüs!
Nie, vďaka. Dovi!
Angestellte:
Tschüs! Und einen schönen Tag noch!
Dovi! A pekný deň!

Z každej číslovky, rovnako ako z ďalších slovných druhov, môžete jednoducho vytvoriť podstatné meno. Stačí pridať člen, v tomto prípade die a napísať veľké začiatočné písmeno. Napríklad die Vier je štvorka.

Nájdite v úvodných textoch slovesá použité ako podstatné mená a napíšte ich v konkrétnom slovnom spojení.

Nájdite v úvodných textoch zložené slová. Z akých slov vznikli? Väčšinu z nich už poznáte, ostatné si vyhľadajte v slovníku.

Výslovnosť dlhých slov zdržiava v bežnom hovore aj samotných Nemcov. Radi ich preto skracujú len na poslednú časť zloženiny, pokiaľ je z kontextu dostatočne jasné, o čo ide.Z Autowerkstatt (autoservis) sa tak stáva Werkstatt (servis, dielňa), z Kartenlesegerät (platobný terminál) iba Gerät (prístroj) a podobne.