Kommunikation

Písanie e-mailov Dnešná doba je dobou e-mailov. Nemecky už viete natoľko, že si môžete trúfnuť napísať pár riadkov. Povieme si ešte pár technických drobností. oslovenie Kamarátov oslovujeme v listoch najčastejšie milý, milá, t. j. lieber, liebe, alebo jednoducho Hallo. Lieber Simon Liebe Anette Toto oslovenie môžete použiť aj v neformálnejšej komunikácii s ľuďmi, s kotrými ste častejšie v kontakte. Liebe Frau Huber Lieber Herr Huber Vo formálnom styku použijeme vážený, vážená, t. j. sehr geehrter, sehr geehrte. Sehr geehrte Frau Huber Sehr geehrter Herr Huber Pokiaľ nepoznáme konkrétneho adresáta, použijeme spojenie Sehr geehrte Damen und Herren. Oslovenie oddelíme čiarkou a v liste pokračujeme na ďalšom riadku, rovnako ako v slovenčine. záverečný pozdrav Neutrálnym pozdravom je Mit freundlichen Grüßen. Okrem toho existuje množstvo ďalších variácií a záleží len na vás, ktorú si vyberiete: Mit herzlichen Grüßen; Viele Grüße; Beste Grüße; Liebe Grüße Gruß und Kuss; Alles Liebe Eine erfolgreiche Woche noch; Einen schönen Tag noch Môžete sa stretnúť aj so skratkami: MfG – Mit freundlichen Grüßen LG – Liebe Grüße Nesmieme zabudnúť na jednu dôležitú situáciu - diktovanie e-mailovej adresy. Slovenské slovo zavináč v nemčine nadiktujete ako At (vyslovuje sa εt) alebo Klammeraffe.
Dátum Dátum sa zapisuje podobne ako v slovenčine, môžete sa však častejšie stretnúť s “doplňujúcou” nulou v číslovkách. 24.04.2020 24. April 2020 Donnerstag, der 24.4.2018 Rok čítame jednoducho ako základnú číslovku, ktorá nemení tvar. 2020 – zweitausendzwanzig 1990 – neunzehnhundertneunzig Deň vyjadrujeme pomocou radových čísloviek, ktoré sa viažu s určitým členom a skloňujú sa. Kvôli tomu sa menia koncovky a v spojení s predložkou sa používajú skrátené tvary. Nemusíte sa obávať, v štandardných situáciach sa k číslovke pridáva iba koncovka -en. Dátum môžeme uvádzať v nominatíve v odpovedi na otázku Der Wievielte ist heute? (Koľkého je dnes?) Heute ist der dritte Mai.Dnes je tretí máj. Môžeme ho uvádzať v akuzatíve v odpovedi na otázku Den Wievielten haben wir heute? (Koľkého je dnes?) Heute haben wir den dritten Mai.Dnes je tretieho mája. Tiež v záhlaví listu sa dátum môže uvádzať v akuzatíve, pokiaľ upresňujete miesto. Dresden, den 3. Mai 2020 Na otázku Wann? použijeme predložku am a datív. V reále opäť koncovka -en. Wir treffen uns am dritten Mai.Stretneme sa tretieho mája. Člen splýva aj s predložkou von. Ihre Reservierung vom dritten Maivaša rezervácia z tretieho mája vom fünften April bis dritten Maiod piateho apríla do tretieho mája
Sloveso lassen Sloveso lassen zahŕňa pestrú škálu významov, ktoré v slovenčine vyjadrujeme najčastejšie slovesom nechať. Lass das!Nechaj to! Zvyčajne sa k nemu pripája ďalšie sloveso v infinitíve. Lass es dir schmecken!Nech si chutnat. Lass die Kinder im Garten spielen.Nech si děti hrát na zahradě. Das lasse ich mir nicht gefallen!To si nenechám líbit! Často vyjadruje výzvu. Lass uns gehen.Poďme! Pozor! Slovosled je rovnaký ako v prípade spôsobových slovies. Zvratné sich lassen zodpovedá slovenskému dať sa, ísť. Das Fenster lässt sich nicht öffnen.Okno nejde otvoriť. Die Klimaanlage lässt sich reparieren.Klimatizácia sa dá opraviť. V prítomnom čase sa časuje ako sloveso fahren, len to neprežeňte so -s- v 2. osobe, zhoduje sa s 3. osobou jednotného čísla du lässt, er lässt.