Grammatik

Osobné zámená – datív a akuzatív Osobné zámená sa taktiež skloňujú. Stretnete sa prakticky iba s nominatívom, datívom a akuzatívom. Zapamätajte si skratky pádov, ktoré sa bežne používajú v slovníkoch: Nom, Gen, Dat, Akk.
ich du er sie es
Dat mir dir ihm ihr ihm
Akk mich dich ihn sie es
wir ihr sie Sie
Dat uns euch ihnen Ihnen
Akk uns euch sie Sie
Všimnite si, že aj tu platí pravidlo zhody nominatívu a akuzatívu pre stredný a ženský rod a pre sie/Sie v množnom čísle. Vo väčšine prípadov zodpovedá použitie pádov slovenčine. Das gefällt mir nicht.Nepáči sa mi to. oba jazyky datív Ich liebe dich.Milujem ťa. oba jazyky akuzatív V iných situáciách však už nie. Ako sme si už povedali dávnejšie, pády sa viažu s konkrétnými slovami a je nutné si ich zapamätať. etwas Akk verstehenrozumieť niečomu akuzatív verzus datív Ich verstehe dich nicht.Nerozumiem ti. doslova: teba Najjednoduchšie je to u predložiek, kde je presne dané, s ktorým pádom sa viažu. Zatiaľ poznáme predložky s datívom. Postupne sa budeme zoznamovať aj s ďalšími skupinami. Ich fahre morgen mit ihm.Zajtra pôjdem s ním. Sie sprechen jetzt von dir.Hovoria teraz o tebe. Tip: Vypisujte si slovné spojenia, ktoré sa viažu s iným pádom, prípadne s inou predložkou, než sme zvyklí. poradie slov Pokiaľ sa vo vete nachádza datív aj akuzatív, určuje poradie slov slovný druh. !!*Můžete se setkat s několika kombinacemi. dve osobné zámená – akuzatív má prednosť pred datívom Ich zeige es Akk dir Dat.Ukážem ti to. dve podstatné mená – datív má prednosť pred akuzatívom Ich zeige der Freundin Dat das Buch Akk.Ukážem knihu kamarátke. osobné zámeno a podstatné meno – zámeno má vždy prednosť bez ohľadu na pád Ich zeige es Akk der Freundin.Ukážem to kamarátke. Ich zeige ihr Dat das Buch.Ukážem jej knihu. Pokiaľ chcete podstatné meno nahradiť zámenom, dávajte si pozor na jeho rod, ktorý môže byť iný než v slovenčine. Mohlo by to viesť k nedorozumeniu. Ich zeige der Freundin das Buch.Ukážem knihu kamarátke. Ich zeige es ihr.Ukážem jej ju. kniha je v nemčine stredného rodu, preto zámeno es Na začiatok bude stačiť, keď si zapamätáte pravidlo o dvoch osobných zámenách !!*(v češtině je to naopak). Budete ho totiž potrebovať v úplne bežných situáciách. Zeig es mir!Ukáž mi to! Ich will es ihm kaufen.Chcem mu to kúpiť.
Zápor v prípade podstatných mien – zámeno kein V predchádzajúcich lekciách sme se zoznámili so slovíčkom nicht, ktorým môžeme popierať obsah celej vety ale aj jednotlivé slová. Es ist nicht weit.Nie je to ďaleko. Ich verstehe nicht.Nerozumiem. Sie kann ohne Schokolade nicht leben.Nemôže žiť bez čokolády. Toto slovo môžeme použiť v určitých prípadoch aj v spojení s podstatnými menami. Das ist nicht der Film.To nie je ten film. ktorý som myslel Často sa ale v spojení s podstatnými menami objavuje zámeno kein (žiadny). Teraz si vysvetlíme, ako ho používať. Zopakujte si Člen určitý a neurčitý v lekcii 2, Pády v nemčine v lekcii 2, Datív – Dativ v lekcii 3. kein, keine, kein Dáva sa pred podstatné meno tam, kde by v kladnej vete stál neurčitý člen. Skloňuje se ako neurčitý člen ein, eine, ein, v množnom čísle ako die. Er hat kein Geld.Nemá peniaze. das Geld Ich habe keine Zeit.Nemám čas. die Zeit Das gefällt keiner Frau.To sa nepáči žiadnej žene. die Frau Wir haben leider keinen Garten.Nemáme bohužiaľ záhradu. der Garten Pozor! V nemeckej vete môže byť len jeden zápor, čo je v tomto prípade zámeno kein. Sloveso tak zostáva v rovnakom tvare ako v kladnej vete. Vyskúšajte si vzorové vety preložiť doslova: Er hat kein Geld.Má žiadne peníze. Ich habe keine Zeit.Mám žiadny čas. Das gefällt keiner Frau.To se páči žiadnej žene. Wir haben leider keinen Garten.Máme bohužiaľ žiadnu záhradu. Postupne sa naučíme aj ďalšie zámena, ktoré sa používajú v záporných vetách. Ich verstehe nichts.Ničomu nerozumiem. Niemand ist da.Nikto tu nie je. Ich základný prehľad nájdete v kapitole Pár poznámok k záporu v lekcii 16. Kein sa používa tam, kde by stálo podstatné meno s neurčitým členom alebo bez člena. Ich kaufe ein Buch. – Ich kaufe kein Buch. Er trinkt Alkohol. – Er trinkt keinen Alkohol. Sie darf Süßigkeiten essen. – Sie darf keine Süßigkeiten essen. Záporná častica nicht sa naopak používa v prípade podstatných mien bližšie určených, t. j. s určitým členom, ukazovacím alebo privlastňovacím zámenom. Das ist nicht der Computer.To nie je ten počítač. Ich kaufe nicht diese CD.Nekúpim si toto cédečko. Das ist nicht meine Adresse.To nie je moje adresa. Tip: Väčšinou môžete dávať kein tam, kde je v slovenčine možné vložiť slovo žiadny, nicht potom v prípadoch, keď zaň môžete doplniť ten, tá, to.
Ďalšie spôsobové slovesá V tejto lekcii dokončíme prehľad časovania spôsobových slovies. Pozrite sa na tabuľky a pripomeňte si jednoduché pravidlá.
wollen
ich will chcem wir wollen chceme
du willst chceš ihr wollt chcete
er/sie/es will chce sie wollen chcú
mögen
ich mag mám rád wir mögen máme radi
du magst máš rád ihr mögt máte radi
er/sie/es mag má rád/-a/-o sie mögen majú radi
Sloveso mögen nemusí znamenať len mať rád, ale aj chcieť, najčastejšie v tejto funkcii objavuje v otázkach a záporných odpovediach. Magst du Tee?Chceš čaj? Ich mag nicht.Nechcem. Magst du heute ins Kino gehen?Chceš ísť dnes do kina? Vo význame chcel by som, rád by som sa používa tvar podmieňovacieho spôsobu tohto slovesa. Poznáte ho už z fráz z predchádzajúcich lekcií. Časovanie nie je zložité - 1. a 3. osoba je rovnaká a k základu möchte pridávate známe koncovky, podobne ako v prípade slovesa arbeiten v prítomnom čase.
ich möchte chcel by som wir möchten chceli by sme
du möchtest chcel by si ihr möchtet chceli by ste
er/sie/es möchte chcel by sie möchten chceli by
Rovnako ako spôsobové slovesá sa časuje aj sloveso wissen (vedieť).
wissen
ich weiß viem wir wissen vieme
du weißt vieš ihr wisst viete
er/sie/es weiß vie sie wissen vedia