Wortschatz

 • an anna, pri
 • auf aufna
 • aussteigen du steigst aus ˈausʃtaignvystúpiť
 • Auto das Autos ˈautoauto
 • Bahnhof der Bahnhöfe ˈbaːnhoːfstanica
 • Bank die -en baŋkbanka
 • Bus der Busse bʊsautobus
 • dieser, diese, dieses ˈdiːzɐ, ˈdiːzə, ˈdiːzəstento, táto, toto
 • dürfen du darfst ˈdʏrfnsmieť, môcť
 • ein paar ain paːɐniekoľko
 • einsteigen du steigst ein ˈainʃtaignnastúpiť
 • entschuldigen εntˈʃʊldɪgnprepáčiť, ospravedlniť
 • erst eːɐstnajprv, najskôr
 • Eltern die Pl ˈεltɐnrodičia
 • Fahrkarte die -n ˈfaːɐkartəcestovný lístok
 • fragen ˈfraːgnspýtať sa
 • frei fraivoľno
 • Fußgänger der Fußgänger ˈfuːsgεŋɐchodec
 • geradeaus gəraːdəˈausrovno
 • Haltestelle die -n ˈhaltəʃtεləzastávka
 • Ihnen ˈiːnənVám
 • Kirche die -n ˈkɪrçəkostol
 • können du kannst ˈkœnənmôcť
 • Kreuzung die -en ˈkrɔytsʊŋkrižovatka
 • laufen du läufst ˈlaufnbežať
 • Linie die -n ˈliːniəlinka
 • links lɪŋksvľavo
 • Minute die -n miˈnuːtəminúta
 • mit mɪts
 • müssen du musst ˈmʏsnmusieť
 • nach naːxna, do, po
 • natürlich naˈtyːɐlɪçprirodzene, samozrejme
 • Parkplatz der Parkplätze ˈparkplatsparkovisko, parkovacie miesto
 • Post die pɔstpošta
 • rechts rεçtsvpravo
 • Reise die -n ˈraizəcesta, cestovanie
 • Richtung die -en ˈrɪçtʊŋsmer
 • Rucksack der Rucksäcke ˈrʊkzakruksak, batoh
 • schön ʃøːnpekný, krásny
 • sollen du sollst ˈzɔlənmať povinnosť
 • spielen ˈʃpiːlənhrať (sa)
 • Stadt die Städte ʃtatmesto
 • Stadtverkehr der ˈʃtatfεɐkeːɐmestská hromadná doprava
 • stehen ˈʃteːənstáť
 • Straße die -n ˈʃtraːsəulica, cesta
 • Straßenbahn die -en ˈʃtraːsnbaːnelektrička
 • überqueren yːbɐˈkveːrənprejsť cestu ap.
 • umsteigen du steigst um ˈʊmʃtaignprestúpiť
 • ungefähr ˈʊngəfεːɐpribližne, asi
 • Universität die -en univεrziˈtεːtuniverzita
 • uns ʊnsnám
 • von fɔnod, z
 • vor foːɐpred
 • weit vaitďaleko
 • zu tsuːk, na, do
 • Zug der Züge tsuːkvlak