Grammatik

Predložky a pády V tejto lekcii sa opäť vrátime k “malým slovám veľkého významu”, predložkám. Nemusíte sa bát, väčšinu z nich už poznáte, len si medzi nimi urobíme poriadok. Ako sme si už povedali dávnejšie, predložky sa pevne viažu s určitým pádom, prípadne pádmi. Ten, kto sa tieto vzťahy naučí, vyrieši dilemu, ako vyjadriť šesť slovenských pádov štyrmi nemeckými. Väčšina predložiek sa viaže s jedným pádom. predložky s datívom Zopakujte si tieto predložky, ešte si k nim dve pridáme. Viď kapitola Datív – Dativ v lekcii 3.
ab od (v budúcnosti) mit s, so, (inštrumentál)
aus z nach po, podľa, do
bei pri, u seit od (minulosti doteraz)
zu k, na von o, od, z, s
Sie machen ab dem ersten Juli Urlaub.Od prvého júla budú na dovolenke. Sie kennen sich seit April.Poznajú sa od apríla. Sie treffen sich seit einem Jahr.Stretávajú sa už rok. S datívom sa tiež viažu všetky predložky v odpovediach na otázku Kedy?. Er kommt am Montag.Príde v pondelok. Ich rufe dich in einer Stunde an.Zavolám ti za hodinu. Im Juni will ich in die Schweiz fahren.V júni chcú ísť do Švajčiarska. Pripomeňte si Predložky času v lekcii 4. predložky s akuzatívom Medzi najbežnejšie predložky, ktoré sa viažu s akuzatívom patria:
durch skrz, cez ohne bez
für pre, za um okolo, o
gegen proti
Der Zug fährt durch den Tunnel.Vlak ide tunelom. Haben Sie etwas Zeit für mich?Máte na mňa chvíľku času? Ich habe nichts gegen ihn.Nemám nič proti nemu. Er kann ohne sie nicht leben.Nemôže bez nej žiť. Die Familie sitzt um den Tisch.Rodina sedí okolo stola. predložky s datívom a akuzatívom Niektoré predložky, tzv. Wechselpräpositionen, sa používají ako aj s datívom, tak aj s akuzatívom. Datív vyjadruje odpoveď na otázku Kde? a akuzatív na otázku Kam?.
predložka datív/akuzatív
an an der Wand na stene
an die Wand na stenu zvisle
auf auf dem Tisch na stole
auf den Tisch na stôl vodor. plocha
in in der Küche v kuchyni
in die Küche do kuchyne
hinter hinter dem Schrank za skriňou
hinter den Schrank za skriňu
vor vor dem Haus pred domom
vor das Haus pred dom
über über dem Bett nad posteľou
über das Bett nad posteľ
unter unter dem Tisch pod stolom
unter den Tisch pod stôl
neben neben mir vedľa mňa (Stojí vedľa mňa.)
neben mich vedľa mňa (Postav sa vedľa mňa.)
zwischen zwischen den Fenstern medzi oknami
zwischen die Fenster medzi okná dve
Predložka zwischen sa používa väčšinou len vo význame “medzi dvomi”, ak chceme vyjadriť väčší počet, používa sa predložka unter. zwischen (zwei) Fensternmedzi (dvomi) oknami Die Oma sitzt unter den Kindern.Babička sedí medzi deťmi. Rozlišovanie smeru a polohy sa nedeje iba použitím rôzneho pádu, ale aj použitím rozličných slovies. Typickými príkladmi sú v nemčine nasledujúce dvojice slovies:
liegen ležať legen položiť
stehen stáť stellen postaviť
sitzen sedieť setzen posadiť
hängen visieť hängen zavesiť
Slovesá v prvom stĺpci vyjadrujú polohu, informácie o tom kde sa uvádzajú v datíve. Er liegt auf dem Bett.Leží na posteli. Er steht an der Haltestelle.Stojí na zastávke. Er sitzt auf dem Stuhl.Sedí na stoličke. Das Foto hängt an der Wand.Fotografia visí na stene. Slovesá v druhom stĺpci vyjadrujú pohyb, informácie o tom kam stoja v akuzatíve. Legen Sie das Buch auf den Tisch.Položte knihu na stôl. Ich stelle die Stühle an den Tisch.Postavím stoličku ku stolu. Setzen Sie sich auf den Stuhl.Posaďte sa na stoličku. Hänge das Foto an die Wand.Zaves fotku na stenu.
Radové číslovky Na radové číslovky sa pýtame otázkou Koľký? Der/Die/Das wievielte?.
erste prvý elfte jedenásty
zweite druhý zwölfte dvanásty
dritte tretí dreizehnte trinásty
vierte štvrtý vierzehnte štrnásty
fünfte piaty fünfzehnte pätnásty
sechste šiesty sechzehnte šestnásty
siebte siedmy siebzehnte sedemnásty
achte ôsmy achtzehnte osemnásty
neunte deviaty neunzehnte devätnásty
zehnte desiaty zwanzigste dvadsiaty
dreißigste tridsiaty tausendste tisíci
fünfzigste päťdesiaty zweitausendstedvetisíci
hundertste stý millionste miliónty
Tvoria sa od základných čísloviek príponou -te, od dvadsiatky vyššie príponou -ste. zweite; elfte einundzwanzigste; hundertste Pozor na výnimky: erste (prvý), dritte (tretí), siebte (siedmy), achte (ôsmy). Skloňujú sa ako prídavné mená, t. j. ich koncovka závisí nielen od rodu, ale aj od typu člena. Zatiaľ ich budeme používať iba v nominatíve s určitým členom, t. j. s koncovkou -e, alebo v datíve (v odpovediach na otázky Kde? alebo Kedy?) s koncovkou -en. die erste Türprvé dvere im ersten Stockna prvom poschodí am ersten Februarprvého februára Podrobne v kapitole Skloňovanie prídavných mien v lekcii 11.