Grammatik

Slovesá s predponou Rovnako ako slovenčina, tak aj nemčina tvorí slovesá pomocou predpôn.
ísť + od = odísť fahren + ab = abfahren
platiť + za = zaplatiť zahlen + be = bezahlen
baliť + vy = vybaliť packen + aus = auspacken
Niektoré predpony majú rovnaký význam ako predložky, ktoré už poznáme. Nemusíme sa preto všetky predponové slovesá učiť ako nové slová, ich preklad si jednoducho odvodíme. Napríklad predpona ein zodpovedá predložke in (v, dovnútra), predpona aus (z, von), an (na), mit (s, spoločne), ab (od), vor (pred), zurück (späť). ein+packenzabaliť, zbaliť aus+packenvybaliť ab+fahrenodísť an+ziehennavliecť, obliecť mit+nehmenvziať so sebou vor+habenmať pred sebou, plánovať zurück+kommenprísť späť, vrátiť sa Predpona um upozorňuje na zmenu. um+steigenprestúpiť um+stellenzmeniť nastavení, prestaviť Predpona los znamená štart. los+fahrenvyraziť Mnohé slovesá s predponami však majú význam, ktorý si nedokážeme odvodiť. Či už preto, že zatiaľ základné sloveso nepoznáme alebo preto, že postupom času získalo nový význam. ver+stehenrozumieť be+suchennavštíviť sich aus+ruhenoddýchnuť si sich unter+haltenbaviť sa Tip: Píšte si postupne k základnému slovesu odvodené predponové slovesá. Ľahšie si ich zapamätáte a pochopíte význam jednotlivých predpôn. packen → einpacken – auspacken fahren → abfahren – mitfahren – losfahren steigen → einsteigen – aussteigen – umsteigen
Nie je predpona ako predpona V tejto lekcii si vysvetlíme, ako je to s časovaním predponových slovies. Predponové slovesa majú dva typy časovania podľa toho, či sa ich predpona oddeľuje alebo zostáva pripojená k slovesu. neodlúčiteľné predpony be-, ge-, emp-, ent-, er-, ver-, zer-, miss-, hinter- be+suchen; be+zahlen ge+fallen er+zählen ver+stehen; ver+sprechen Od slovesa sa nikdy neodlučujú, t. j. tieto slovesá časujeme bežným spôsobom. Ich verstehe nicht.Nerozumiem. Erzähl mal!Rozprávaj! Besuchen Sie uns?Navštívite nás? Pokiaľ je viac predpôn za sebou, tak sa časovanie riadi podľa prvej z nich. Ver+ab+reden wir uns für morgen?!!*Domluvíme se na zítřek? odlúčiteľné predpony ab-, an-, auf-, aus-, bei-, ein-, mit-, nach-, vor-, zu-, zusammen-, zurück-, her-, hin-, los-, weg-, weiter- ab+fahren; ab+sagen; ab+holen an+ziehen; an+bieten; an+halten auf+stehen; auf+wachen aus+ruhen; aus+steigen; aus+packen ein+steigen; ein+packen; ein+stellen mit+nehmen; mit+fahren vor+haben; vor+stellen zu+hören zurück+kommen hin+setzen los+fahren Tip: Všimnite si, že odlúčiteľné predpony majú väčšinou význam samé o sebe ako predložky alebo príslovky. Slovesá s odlúčiteľnými predponami sa nazývajú trennbare Verben. Stretávame sa tu opäť s javom, ktorý už poznáme v súvislosti so spôsobovými slovesami a ktorý robí nemčinu nemčinou – vetným rámcom. Ich kann nicht von ihm sprechen. Musst du morgen nach Dresden fahren? To, čo patrí k sebe, rozdelíme a časť dáme na úplný koniec vety. V tomto prípade predponu. V oznamovacej vete: Der Bus fährt vom Bahnhof ab.Autobus odchádza od stanice. Am Morgen wacht sie schon um 4 Uhr auf.Ráno sa prebúdza už o štvrtej. V rozkazovacej vete: Hör jetzt mal zu!Teraz počúvaj! Setz dich kurz hin!Posaď sa na chvíľku! V opytovacej vete: Wann stehen Sie morgen auf?O koľkej vstávate zajtra? Fährst du auch mit?Pôjdeš tiež s nami? Ako vidíte, nie je to nič zložitého. Predstavte si, že používate sloveso bez predpony, to vyčasujte a umiestnite ho do vety tak, ako ste zvyknutí. Na úplný koniec potom dajte predponu. Nezabudnite potom, ako sa vyčerpáte skladaním celej vety, na predponu. Často od nej závisí obsah. Buďte taktiež z rovnakého dôvodu trpezliví a vypočujte si Nemca až do konca. Steigen Sie an der Haltestelle Bahnhof aus.Vystúpte na zastávke Vlaková stanica. Steigen Sie an der Haltestelle Bahnhof um.Prestúpte na zastávke Vlaková stanica. Rovnaké pravidlá pre časovanie platia aj v prípade ďalších zložených slovies. Miesto predpony môže byť prídavné meno, podstatné meno alebo sloveso.
krank sein Wolf war von Montag bis Mittwoch krank.
Auto fahren Er fährt gern Auto.
essen gehen Wir gehen oft mit Freunden essen.
zu Mittag essen Was isst du heute zu Mittag?
čiastočne odlúčiteľné predpony durch-, über-, um-, unter-, wider-, wieder- V prípade slovies s týmito predponami si musíte dávať pozor, v niektorých významoch sa predpony odlučujú, v iných nie. Keď na tieto slovesá natrafíte, učte sa v ich prípade aj spôsob časovania. Überqueren Sie die Straße.Prejdite ulicu. Ich hole das Auto morgen wieder.Zajtra zase prídem pre auto. Wiederholen Sie es bitte noch einmal?Zopakujte to prosím ešte raz?