Grammatik

Privlastňovanie Privlastňovať môžeme v nemčine niekoľkými spôsobmi - pomocou slovesa gehören, privlastňovacích zámen, predložky von a privlastňovacím pádom. Das Buch gehört ihm.Tá kniha patrí jemu. Das ist sein Buch.To je jeho kniha. Das Buch ist von Peter.To je Petrova kniha. Das ist Peters Buch.To je Petrova kniha. Privlastňovacie zámená S mnohými privlastňovacími zámenami sme sa už zoznámili, v tabuľke si doplníme zvyšnú časť.
mein môj unser náš
dein tvoj euer váš
sein jeho ihr ich
ihr jej Ihr Váš
Všimnite si, že privlastňovacie tvary viacvýznamového zámena sie/Sie sú tiež zhodné. Wie ist ihre Adresse?Aká je jej/ich adresa? Wie ist Ihre Adresse?Aká je Vaša adresa? Pozor! Než zvolíte zámeno, uvedomte si rod podstatného mena, ku ktorému privlastňujete. Nemusí byť vždy zhodný so slovenčinou. das Buch und seine Farbekniha a jej farba Privlastňovacie zámená nahradzujú člen, preberajú taktiež jeho koncovky. Platí tiež pravidlo zhody tvarov nominatívu a akuzatívu ženského a stredného rodu a tvarov množného čísla.
jednotné číslo množné číslo
mužský rod ženský rod stredný rod spoločný tvar
Nom. mein meine mein meine
Dat. meinem meiner meinem meinen
Akk. meinen meine mein meine
Rovnaké koncovky majú aj ďalšie privlastňovacie zámená. Zámeno euer (váš) môže pri skloňovaní vypúšťať stredové -e-. euer Buchvaša kniha eu(e)ren Kindernvašim deťom V nemčine neexistuje slovenské privlastňovacie zámeno svoj, nahradzujú ho tvary príslušného privlastňovacieho zámena. Ich fahre mit meinem Auto.Pôjdem svojím autom. Er fährt mit seinem Auto.Pôjde svojím autom. Ihr fahrt mit eurem Auto.Pôjdete svojím autom. Privlastňovací pád Privlastňovať môžeme v nemčine, rovnako ako v slovenčine genetívom – der Genitiv. das Haus dieser Freundedom týchto priateľov Evas Schwestersestra Evy, Evina sestra V prípade osobných mien je jeho tvorenie jednoduché - stačí na koniec pridať -s. Goethes RomaneGoetheho romány Pauls TochterPaulova dcéra Pokiaľ končí meno na -s,-ß, -z, -x, pripojí sa priamo na koniec slova apostrof. Klaus' FrauKlausova žena Marx' PhilosophieMarxova filozofia Vo väčšine prípadov sa slovenský genitív dá preložiť spojením predložky von s datívom. das Haus von Freundendom priateľov der Vater von Simonotec Simona Tvary genitívu nemeckých podstatných mien si preto necháme na neskoršie, viď Genitív – Genitiv v lekcii 17.
Zvratné slovesá Zvratné slovesá sú slovesá, ktoré sa viažu so zvratnými zámenami, v slovenčine je to sa alebo si, v nemčine sich. Už sme sa s niekoľkými stretli. sich freuentešiť sa sich treffenstretnúť sa sich entschuldigenospravedlniť sa sich interessierenzaujímať sa sich ausruhenoddýchnuť si sich vorstellenpredstaviť sa/si sich unterhaltenbaviť sa Pozor! Nie každé slovenské zvratné sloveso je zvratné aj v nemčine. fragenpýtať sa heißenvolať sa heiratenoženiť sa werdenstať sa gefallenpáčiť sa V nemčine sa používa tvar sich iba pre 3. osobu jednotného a množného čísla, vo všetkých ďalších osobách sa používajú tvary osobných zámen, ktoré poznáme z lekcie 6. Treffen wir uns am Abend!Stretnime sa večer! Das kannst du dir vorstellen.To si vieš predstaviť. Entschuldigt euch noch!Ešte sa ospravedlňte! Ich freue mich auf dich.Teším sa na teba.
Dat. Akk. Dat. Akk.
ich mir mich wir uns uns
du dir dich ihr euch euch
er/sie/es sich sich sie/Sie sich sich
Zvratné slovesá sa môžu viazať buď s datívom (Dativ), v slovenčine tomu väčšinou zodpovedá si, alebo s akuzatívom (Akkusativ), slovenské sa. Wie stellst du dir das vor?Ako si to predstavuješ? Interessierst du dich auch für Musik?Tiež sa zaujímaš o hudbu? Pád nemusí vždy zodpovedať tomu v slovenčine. Z infinitívu to nezistíme, pretože tvar sich je vždy rovnaký. Skúste si preto v prípade týchto slovies zapamätať príklad v inej osobe. Ich muss mich (Akk) ausruhen.Musím si oddýchnuť. Existujú dokonca slovesá, ktoré sa môžu v rôznych významoch viazať s rôznými pádmi. vorstellen Vo význame predstaviť sa/niekoho sa viaže s akuzatívom. Ich möchte mich vorstellen.Chcel by som sa predstaviť. Darf ich Ihnen meine Kollegin vorstellen?Smiem vám predstaviť svoju kolegyňu? Vo význame predstaviť si sa viaže s datívom. Das kannst du dir vorstellen.To si vieš predstaviť.
Slovesá sehen a lesen Slovesá sehen a lesen patria k slovesám, ktoré v prítomnom čase menia kmeňovú hlásku. V tomto prípade z -e- na -ie-. V prípade ich časovanie platia rovnaké pravidlá ako pre slovesá typu nehmen.
osoba jednotné číslo množné číslo
1. ich sehe/lese wir sehen/lesen
2. du siehst/liest ihr seht/lest
3. er sieht/liest sie sehen/lesen
Slovenské viď sa do nemčiny prekladá ako siehe, čo je vlastne rozkazovací spôsob slovesa sehen. Tvar rozkazovacieho spôsobu 2. os. jednotného čísla (tykanie) zakončený na -e je však pre tento typ slovies výnimočný, štandardne končí spoluhláskou rovnako ako Nimm!. Lies!Čítaj!
Préteritum haben a sein V bežnej konverzácii si v nemčine vystačíte s dvomi minulými časmi. S určitým zjednodušením sa dá povedať, že perfektum sa používa v hovorenom prejave a préteritum v písanom. Najčastejšie sa stretnete s perfektem. O ňom si povieme v kapitole Perfektum – das Perfekt v lekcii 13. Frekventované slovesá haben a sein sa používajú aj v hovorenej reči prevažne v préterite. Ich časovanie nie je zložité, len si musíte zapamätať tvar 1. osoby jednotného čísla, ku ktorému sa pridávajú známe koncovky. V préterite tiež platí rovnaké pravidlo ako v prípade spôsobových sloves - 1. a 3. osoba jednotného čísla sa zhoduje. haben
osoba jednotné číslo množné číslo
1. ich hatte wir hatten
2. du hattest ihr hattet
3. er hatte sie hatten
sein
osoba jednotné číslo množné číslo
1. ich war wir waren
2. du warst ihr wart
3. er war sie waren