Kommunikation

Koľko je hodín? Na otázku Wie spät ist es? (Koľko je hodín?) odpovieme väzbou Es ist + číslovkou, ktorá môže a nemusí byť doplnená nemenným Uhr (hodín), prípadne Minute nebo Minuten podľa počtu minút. Es ist drei Uhr.Sú tri hodiny. Es ist zehn (Uhr) zwanzig (Minuten).Je desať (hodín) dvadsať (minút). Es ist schon eins.Už je jedna. Na otázku Wann? (Kedy?) sa údaj doplní predložkou um (o), prípadne gegen (okolo). Er kommt um zwei Uhr.Príde o druhej. Ich komme gegen fünf.Príde okolo piatej. Okrem číselného “rozhlasového” spôsobu môžeme čas vyjadriť pomocou slov halb (pol) alebo Viertel (štvrť). Polhodina sa vyjadruje slovom halb a číslovkou udávajúcu hodinu, ktorá je v polovine. Es ist halb drei.Je pol tretej. Sie kommen gegen halb eins.Prídu okolo pol jednej. Štvrťhodina sa vyjadruje slovom Viertel a predložkami nach a vor pred číslovkou udávajúcu hodinu. Es ist Viertel vor sechs.Je tri štvrte na šesť. Es ist Viertel nach sechs.Je štvrť na sedem. Pozor! V prípade predložky nach sa na rozdiel od slovenčiny udáva hodina, po ktorej štvrťhodina nasleduje. Es ist Viertel nach sieben.Je štvrť na osm. Minúty sa pripájajú tiež pomocou predložiek nach a vor. Es ist fünf (Minuten) vor neun (Uhr).Je o päť (minút) deväť (hodín).
minúty predložka minúty slovami
1-29 nach 15 Viertel nach
30 halb
31-59 vor 45 Viertel vor
Hodina Nie je hodina ako hodina. Uhr použijeme v odpovedi na otázku Koľko je hodín?, die Stunde označuje dobu 60 minút. Es ist fünf Uhr.Je päť hodín. Ich komme in einer Stunde.Prídem za hodinu. Die Uhr sú tiež hodiny a hodinky ako prístroj. V nemčine sú hodinky ale v jednotnom čísle. Wo ist eine Uhr?Kde sú hodiny?
Predložky času Uvedieme si najčastejšie predložky, ktoré sa používajú v spojení s časovými údajmi.
an/am v + deň, časť dňa Er kommt am Montag.
in/im v + týždeň, mesiac, obdobie, rok Er kommt im April.
za za ako dlho Er kommt in 10 Minuten.
um o + presný čas Er kommt um acht Uhr.
gegen okolo približný čas Er kommt gegen acht Uhr.
vor pred vor einer Stunde
nach po nach dem Essen
ab od údaje v budúcnosti Er arbeitet ab 8 Uhr.
seit od od minulosti doteraz Er arbeitet seit gestern.
bis (zu) do Er arbeitet bis 16 Uhr.
vonbis oddo Er arbeitet von 8 bis 16 Uhr.
Slovenské bezpredložkové odpovedi na otázku Kedy? ráno, večer, popoludní, dopoludnia sa v nemčine prekladajú predložkou am Morgen, am Abend, am Nachmittag, am Vormittag. Nemecké bezpredložkové tvary morgens, abends, nachmittags, vormittags vyjadrujú opakovanie a pravidelnosť každé ráno, po večeroch, každé dopoludnie/popoludnie. Sie kommt am Morgen.Príde ráno. Morgens esse ich nicht.Ráno nejem. každé ráno Podobne sa používajú výrazy in der Nacht a nachts. Heute in der Nacht arbeite ich nicht.Dnes v noci nebudem pracovať. Ich muss nachts arbeiten.Musím v noci/po nociach pracovať.
Zajtra alebo ráno? Zajtra sa nemecky povie morgen, ráno ako ozačenie časti dňa der Morgen a am Morgen ako odpoveď na otázku Kedy?. Aby sa to neplietlo, zajtra ráno sa prekladá ako morgen früh. Zajtra večer je jednoducho morgen Abend, zajtra na poludnie potom morgen Mittag a podobne.
K pekárovi alebo do pekárne? Chodíte radi nakupovať do pekárne alebo do mäsiarstva? Nemci si tiež radi skočia po čerstvé žemle, ale častejšie povedia, že idú k pekárovi zum Bäcker, alebo kúpiť mäso k mäsiarovi zum Fleischer/zum Metzger.