Kommunikation

Pôjdeme S-Bahn alebo radšej U-Bahn? Pri cestovaní do väčších miest určite narazíte na termín S-Bahn. Pozor, neznamená to Straßenbahn (električka). S-Bahn je skratka pre Stadtschnellbahn a označuje prímestské vlaky, ktoré síce tiež zastavujú v meste, primárne ale slúžia ku zlepšeniu dopravnej dostupnosti okolia mesta. U-Bahn je skratka pre Untergrundbahn, t. j. podzemná dráha alebo metro. V Nemecku jazdí v Berlíne, Hamburgu, Mníchove a Norimbergu, v Rakúsku iba vo Viedni. Vo Viedni majú mimochodom krásne zvukomalebné slovo pre električky die Bim.
Predložky an, auf, bei Slovenské na môžeme prekladať buď ako auf alebo an. Dôležité je si uvedomiť, či hovoríme o vodorovnej ploche (na ceste, na stole), vtedy použijeme auf, alebo o svislej ploche (na stene), vtedy použijeme an. Predložka an znamená tiež tesne pri (na zastávke, pri dome). Ak si dohodneme stretnutie niekde pri, v širšom okolí (pri kostole, pri škole), použijeme predložku bei.
Predložky in a nach v zemepisných názvoch Zemepisné názvy sú v textoch väčšinou bez člena, výnimkou sú názvy ženského rodu, ako sú napr. die Slowakei, die Tschechische Republik. V odpovedi na otázku Kde? nasleduje predložka in + datív. in Österreich; in Wien in der Tschechischen Republik; in der Slowakei Na otázku Kam? nasleduje v prípade zemepisných názvov uvádzaných bez člena predložka nach, v prípade názvov ženského rodu ale in + akuzatív. Ich fahre nach Deutschland/Tschechien. Er fährt in die Slowakei. Všimnite si, že dvojslovný názov die Tschechische Republik (Česká republika) je ženského rodu, a viažu sa s ním iné predložky než v prípade jednoslovného označenia Tschechien (Česko), ktoré sa používa bez člena. Všetky geografické názvy majú svoj rod. Platí len pravidlo, že v prípade názvov miest a krajín stredného rodu sa neuvádza člen (až na výnimky). Er wohnt in Berlin/Österreich. das alte Berlin/Österreich
Predložky in a zu Cieľ sa k slovesu pohybu pripojuje najčastejšie predložkami zu a in. Ich gehe zur Bank. – Ich gehe in die Bank. Môžeme si vybrať, ktorú variantu chceme, sú rovnocenné. Predložka in viac zdôrazňuje, že vstupujeme dovnútra, predložka zu označuje všeobecne priestor, kde budeme niečo robiť, napríklad vyberať peniaze z bankomatu, ktorý môže byť prístupný aj zvonku.

Predložky sú malé slová, ktoré môžu nielen začiatočníka privádzať do veľkých rozpakov. Doslova ich môžeme totiž prekladať len niekedy. Väčšina predložiek má hneď niekoľko významov podľa kontextu alebo spojenia s určitým slovom. Vypisujte si tieto spojenia (spolu s pádom), aby ste si ich ľahšie zapamätali. My vám pomôžeme uvádzaním všeobecných pravidiel a precvičovaním. Nástrahy predložiek určite spoločne zvládneme.

Sloveso können Sloveso können patrí medzi najpoužívanejšie slovesám. Rovnako ako v slovenčine často nahradzuje zdvorilejšie sloveso dürfen. Kann ich Sie etwas fragen?Môžem sa vás na niečo spýtať? Darf ich Sie etwas fragen?Smiem sa vás na niečo spýtať? Können neznamená len môcť, ale aj vedieť, dávajte z toho dôvodu pri prekladaní pozor na kontext. Ich kann nicht sprechen.Nemôže rozprávať. nehodí sa to Er kann nicht sprechen.Nevie rozprávať. je príliš malý