zobudiť

(auf)wecken

Zobuď sa!
Wach auf!
vax auf!
Zobudím ťa/vás o piatej.
Ich wecke dich/euch um fünf.
ɪç ˈvεkə dɪç/ɔyç ʊm fʏnf
Zobudil som vás?
Habe ich Sie geweckt?
ˈhaːbə ɪç ziː gəˈvεkt?