vďaka

dank

Srdečná vďaka!
Vielen Dank!
ˈfiːlən daŋk!
Vďaka tomu, že...
Dank dem, dass...
daŋk deːmˌ das
Vďaka svojim skúsenostiam...
Dank seiner Erfahrungen...
daŋk ˈzainɐ εɐˈfaːrʊŋən
Vďaka jeho dobrej vôli...
Dank seinem guten Willen/seines guten Willens...
daŋk ˈzainəm ˈguːtn ˈvɪlən/ˈzainəs ˈguːtn ˈvɪləns