potreba

1(pociťovaná) Bedürfnis n, Bedarf m, (nutnosť) Erfordernis n

Cítil som naliehavú potrebu...
Ich spürte ein dringendes Bedürfnis...
ɪç ˈʃpyːɐtə ain ˈdrɪŋəndəs bəˈdʏrfnɪs
Mám to pre (svoju) vlastnú potrebu.
Ich habe es für meinen persönlichen Bedarf.
ɪç ˈhaːbə εs fyːɐ ˈmainən pεrˈzøːnlɪçn bəˈdarf
uspokojiť svoje potreby
seine Bedürfnisse befriedigen
ˈzainə bəˈdʏrfnɪsə bəˈfriːdɪgn
podľa potreby
(je) nach Bedarf
(jeː) naːx bəˈdarf
základné životné potreby
die elementaren Lebensbedürfnisse
diː elemεntaːrən ˈleːbnsbədʏrfnɪsə
telesná potreba (hlad, močenie)
körperliches Bedürfnis
ˈkœrpɐlɪçəs bəˈdʏrfnɪs
ísť na veľkú potrebu
ein großes Geschäft/groß machen
ain ˈgroːsəs gəˈʃεft/groːs ˈmaxn
ísť na malú potrebu
ein kleines Geschäft/klein machen
ain ˈklainəs gəˈʃεft/klain ˈmaxn

2(pomôcky, náradie) prekladá sa individuálne

domáce potreby
Haushaltswaren f pl, Haushaltsartikel m pl
ˈhaushaltsvaːrənˌ ˈhaushalts|artiːkl
písacie potreby
Schreibbedarf m, Schreibzeug n, Schreibgeräte f pl
ˈʃraipbədarfˌ ˈʃraiptsɔykˌ ˈʃraipgərεːtə
školské potreby
Schulsachen f pl
ˈʃuːlzaxn
kuchynské potreby
Küchenutensilien n pl, Küchengeräte n pl
ˈkʏçn|utεnziːliənˌ ˈkʏçngərεːtə
toaletné potreby
Toilettenartikel m pl
toaˈlεtn|artiːkl
športové potreby
Sportsachen f pl, Sportartikel m pl
ˈʃpɔrtzaxnˌ ˈʃpɔrt|artiːkl
kancelárske potreby
Bürobedarf m, Büromaterial n, Büroartikel m pl
byˈroːbədarfˌ byˈroːmateriaːlˌ byˈroː|artɪkl