nárok

Anspruch m, Anrecht n auf etw. Akk

Na to nemáte nárok.
Darauf haben Sie keinen Anspruch.
daˈrauf ˈhaːbn ziː ˈkainən ˈanʃprʊx
Robí si nárok na...
Er beansprucht..., Er erhebt Anspruch auf...
eːɐ bəˈ|anʃprʊxtˌ eːɐ εɐˈheːpt ˈanʃprʊx auf
Kladie to nároky na...
Es stellt Anforderungen an...
εs ʃtεlt ˈanfɔrdərʊŋən an
Budeš musieť zľaviť zo svojich nárokov.
Du musst deine Ansprüche herunterschrauben.
duː mʊst ˈdainə ˈanʃprʏçə hεˈrʊntɐʃraubn
... má príliš vysoké/veľké nároky.
... hat zu hohe/große Ansprüche.
... hat tsuː ˈhoːə/ˈgroːsə ˈanʃprʏçə