prvý

premier

Bola prvá, kto sa to dozvedel.
Elle était la première qui l'ait appris.
εl etε la pʀəmjεʀ ki lε apʀi
Kariéra je na prvom mieste.
La carrière passe avant tout.
la kaʀjεʀ pɑs avɑ̃ tu
po prvé... a po druhé...
primo... et secundo..., premièrement... et deuxièmement...
pʀimo... e səgɔ̃doˌ pʀəmjεʀmɑ̃... e døzjεmmɑ̃
v prvom rade (najskôr)
tout d'abord
tu dabɔʀ
prvý a posledný krát
la première et dernière fois
la pʀəmjεʀ e dεʀnjεʀ fwa
prvého januára
le 1er janvier, le premier janvier
lə prəmje ʒɑ̃vjeˌ lə pʀəmje ʒɑ̃vje
na prvom poschodí
au premier étage
o pʀəmje etaʒ
prvá svetová vojna
Première Guerre mondiale
pʀəmjεʀ gεʀ mɔ̃djal
v prvej osobe jednotného čísla
à la première personne du singulier
a la pʀəmjεʀ pεʀsɔn dy sε̃gylje
poskytnúť/dať komu prvú pomoc
donner les premiers soins à qqn
dɔne le pʀəmje swε̃
láska na prvý pohľad
coup de foudre
ku də fudʀ