malý

pet|it/-ite

Tie topánky sú mi malé.
Ces chaussures me serrent., Ces chaussures me sont petites.
se ʃosyʀ mə sεʀˌ se ʃosyʀ mə sɔ̃ p(ə)tit
Keď som bol malý/bola malá...
Quand j'étais petit/petite...
kɑ̃ ʒetε p(ə)ti/p(ə)tit
Dostavili sa v malom počte.
Ils se sont présentés en petit nombre.
il sə sɔ̃ pʀezɑ̃te ɑ̃ p(ə)ti nɔ̃bʀ
Chceš radšej menší alebo väčší?
Tu préfères plus petit ou plus grand ?
ty pʀefεʀ ply p(ə)ti u ply gʀɑ̃ ?
ísť na malú (potrebu)
faire ses petits besoins
fεʀ se p(ə)ti bəzwε̃