zraz

rally, (stretnutie) meeting, (zhromaždenie sa) gathering

Kedy/Kde si dáme zraz?
When/Where shall we meet?
wεn/wεə ʃæl wiː miːt?
Dali sme si zraz v sobotu.
We arranged to meet on Saturday.
wiː əˈreɪndʒd tə miːt ɒn ˈsætədeɪ
Zraz (je) o 6. hod.
Meeting time (is) 6 o'clock.
ˈmiːtɪŋ taɪm (ɪz) sɪks əˈklɒk