zodpovedať

1(byť zodpovedný) be responsible/liable, answer for sth, be in charge of sth

Kto (tu) za to zodpovedá?
Whose responsibility is this?
huːz rɪˌspɒnsəˈbɪlɪtɪ ɪz ðɪs?
Zodpovedajú za škody.
They are liable for the damage.
ðeɪ ɑː ˈlaɪəbl fə ðə ˈdæmɪdʒ

2(súhlasiť) čomu correspond to/with sth, agree with sth, tally to/with sth

Zodpovedá to?
Does it tally?
dʌz ɪt ˈtælɪ?
To zodpovedá tomu, čo tvrdí.
That corresponds with his story.
ðætˌkɒrɪˈspɒndz wɪθ hɪz ˈstɔːrɪ
Každé číslo zodpovedá jednému menu.
Each number corresponds to one name.
iːtʃ ˈnʌmbəˌkɒrɪˈspɒndz tə wʌn neɪm
Muž zodpovedal opisu.
The man answered to the description.
ðə mæn ˈɑːnsəd tə ðə dɪˈskrɪpʃən
zodpovedajúce výsledky
corresponding results
ˌkɒrɪˈspɒndɪŋ rɪˈzʌlts